Điện Biên: Dấu ấn cải cách hành chính ngành tài nguyên môi trường

Hoàng Châu| 11/12/2020 12:26

(TN&MT) - Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3 gồm 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường.

Những năm qua, việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa TTHC, những điểm nổi bật trong công tác CCHC được Sở TN&MT tỉnh Điện Biên thường xuyên quan tâm thực hiện kịp thời là: Công tác rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, thống kê, hệ thống hoá các thủ tục hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã áp dụng 100% TTHC vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Nhờ đó, nhiều TTHC áp dụng tại Sở đã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, như: thủ tục thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện 30/50 ngày, giảm 20 ngày so với quy định; thủ tục xác nhận việc đã thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án thực hiện 15/30 ngày, giảm 15 ngày; thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản thực hiện 85/90 ngày, giảm 5 ngày; thủ tục thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản thực hiện 170/180 ngày, giảm 10 ngày so với quy định...

Các TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được công bố công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, website của UBND tỉnh, website của Sở và tại Bộ phận giao dịch một cửa của Sở. Việc thực hiện cơ chế một cửa đơn giản hóa TTHC cũng được Sở chú trọng triển khai. Việc luân chuyển hồ sơ để giảm bớt thành phần hồ sơ đầu vào và rút ngắn thời gian thực hiện được các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ, hạn chế tối đa các mặt tiêu cực, nâng cao ý thức trách nhiệm của người thi hành công vụ.

Việc ban hành các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu và kiểm soát chặt chẽ theo Nghị định số 63/2010/NÐ-CP nhằm loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết hoặc chưa hợp lý, hợp pháp. Nhờ đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Ðơn cử như năm 2019, qua rà soát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh ra quyết định công bố 111 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của 3 cấp thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; công bố danh mục 3 thủ tục mới, bãi bỏ 13 thủ tục, sửa đổi bổ sung 8 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường của 3 cấp.

Ðơn giản hóa thủ tục hành chính đối với 2 lĩnh vực: Tài nguyên nước và khoáng sản. Việc giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, lập sổ theo dõi tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Năm 2019, bộ phận “Một cửa” đã tiếp nhận 164 hồ sơ; trong đó đã giải quyết 152 hồ sơ, 12 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Điện Biên tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa về cải cách hành chính.

Ðối với thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đến nay Sở TN&MT đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 3 gồm 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường. Sở TN&MT Điện Biên đã thống nhất và ký Thỏa thuận hợp tác “Cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên” với Bưu điện tỉnh. Qua đó, tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được nộp trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” và trả kết quả hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Cải cách bộ máy hành chính là nội dung quan trọng trong CCHC được Sở TN&MT quan tâm thực hiện. Năm 2019, Sở TN&MT đã thực hiện sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng quản lý đất đai. Hiện nay, cơ cấu tổ chức các đơn vị của Sở gồm có: 6 phòng chuyên môn; 2 chi cục và 4 đơn vị trực thuộc, giảm 1 đầu mối đơn vị sự nghiệp so với năm 2018. Công tác tinh giản biên chế theo hướng hiệu lực, hiệu quả cũng được Sở thực hiện có hiệu quả. Năm 2019, Sở đã thực hiện tinh giản 4 người (1 công chức và 3 viên chức); bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính thông qua mạng nội bộ được đẩy mạnh. Đến nay, 100% hồ sơ, văn bản, được giải quyết, luân chuyển, giao dịch trong nội bộ Sở được thực hiện trên hộp thư điện tử. Sở thực hiện việc chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động theo đúng kế hoạch của UBND tỉnh.

Ngoài ra, Sở TN&MT đã tổ chức phát triển nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác của ngành, góp phần đẩy mạnh CCHC, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Dấu ấn cải cách hành chính ngành tài nguyên môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO