--Quảng cáo---

Liên kết để “xanh hóa” lưu vực sông Đồng Nai

Môi trường - Nhóm PV miền Nam (lược ghi) - 11:53 12/05/2020

(TN&MT) - Các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã và đang chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát tốt hơn, đảm bảo chất lượng nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM: Phối hợp kiểm soát, xử lý triệt để nguồn ô nhiễm

Bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai cần có sự phối hợp quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các tỉnh, thành; đồng thời, chủ động thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã ký kết, đặc biệt là việc giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM

Thời gian tới, TP.HCM và Bình Dương tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò. Cụ thể, Sở TN&MT TP.HCM và Sở TN&MT Bình Dương cung cấp, chia sẻ thông tin kết quả quan trắc chất lượng môi trường; giám sát, phát hiện các trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò; hoàn thành việc kết nối và chia sẻ trực tuyến số liệu quan trắc tự động, liên tục tại các trạm quan trắc tự động nước thải sau xử lý tại các điểm giáp ranh giữa hai địa phương.

Để nâng cao hiệu quả công tác quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố, TP.HCM cũng sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện theo Thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường, đặc biệt, các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, truyền dữ liệu quan trắc tự động và phương án xử lý những doanh nghiệp chưa lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải, lắp không đúng yêu cầu của pháp luật quy định hoặc số liệu quan trắc nước thải tự động vượt quy chuẩn.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP.HCM cũng kiến nghị Bộ TN&MT có hướng dẫn chi tiết việc áp dụng Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó, có quy định về sử dụng kết quả quan trắc tự động để xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường nhằm tăng cường hiệu quả quản lý về bảo vệ môi trường tại các địa phương.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu các cơ sở đầu tư lắp đặt quan trắc tự động

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ chỉ đạo tập trung thực hiện phê duyệt và triển khai kết quả thực hiện Dự án điều tra, phân loại các nguồn thải và xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý, kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khu công nghiệp, cơ sở sản xuất đã đầu tư hệ thống quan trắc tự động hoàn thành việc kết nối, truyền dữ liệu quan trắc về Trung tâm điều hành của tỉnh để theo dõi, quản lý theo quy định.

Ông Lê Ngọc Linh, Giám đốc Sở TN&MT Bà Rịa - Vũng Tàu

Đồng thời, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Để bảo đảm các nguồn thải nước thải vào dòng Thị Vải phù hợp với sức chịu tải, nhằm ngăn ngừa tái ô nhiễm môi trường nước sông Thị Vải của vùng nước, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục thu hút, lựa chọn các dự án đầu tư thân thiện môi trường, có giải pháp bảo vệ môi trường nghiêm ngặt để phù hợp với điều kiện chất lượng môi trường và công tác quản lý của tỉnh.

Đồng thời, Sở TN&MT yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đầu tư mới hoặc nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn cột A theo quy chuẩn quốc gia theo Văn bản số 4246 ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo thực hiện; triển khai Dự án “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” để phục vụ công tác quản lý, kiểm soát nguồn thải tốt hơn; tiếp tục giải quyết các dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy trên vùng nước Thị Vải trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai: Tập trung bảo vệ trữ lượng, chất lượng nguồn nước

Ngày 7/4/2020, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 3870/KH-UBND bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020. Trong đó, tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai trên địa bàn. Cụ thể, tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo thực hiện các dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải đô thị; các dự án cải tạo kênh mương, đoạn sông suối bị ô nhiễm chảy qua các đô thị, khu dân cư tập trung và các dự án về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục được giao chủ trì, phối hợp theo dõi chất lượng nước thải tại các hệ thống xử lý tập trung của các khu công nghiệp (KCN), đảm bảo 100% các KCN đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có trạm xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường và 100% KCN có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Qua đó, tỉnh Đồng Nai kịp thời yêu cầu các KCN thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các KCN, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Đồng Nai tiếp tục triển khai các dự án nhằm bảo vệ trữ lượng, chất lượng nguồn nước những sông, suối, hồ có tầm quan trọng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; xây dựng các công trình giữ nước chống cạn kiệt, cân bằng nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai, đảm bảo trữ lượng và chất lượng nước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng Nai cũng tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản với các tỉnh, thành phố giáp ranh đã thực hiện ký kết với các tỉnh, thành trên hệ thống lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An: Quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Trong thời gian tới, Long An tiếp tục tăng cường các giải pháp kiểm soát nguồn thải, bảo vệ chất lượng môi trường nước sông Đồng Nai trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An

Trong đó, đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của các nhà máy đối với công tác bảo vệ môi trường được thực hiện bởi các cơ quan chức năng như: Sở TN&MT Long An, Phòng TN&MT các huyện, Cảnh sát Môi trường; tỉnh Long An cũng chỉ đạo tăng cường giám sát thông qua hệ thống quan trắc tự động hiện đã được lắp đặt ở toàn bộ các khu công nghiệp và các nguồn xả nước thải có lưu lượng lớn, dữ liệu quan trắc được kết nối trực tuyến, liên tục về Sở TN&MT theo dõi.

Long An tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương trên lưu vực sông Đồng Nai theo các nội dung ký kết của Quy chế phối hợp về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh; chủ động chia sẻ dữ liệu, thông tin, ngăn ngừa xử lý vi phạm môi trường, khai thác cát trái phép và xử lý ô nhiễm kênh, rạch ô nhiễm khu vực giáp ranh giữa các địa phương, để góp phần bảo vệ môi trường chung cho lưu vực hệ thống sông Đồng Nai…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO