1.png
Tài nguyên

Ngành TN&MT Tuyên Quang: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên

Thủy Nhi - Ngọc Châu 31/05/2024 - 07:22

Với phương châm hướng về cơ sở, người dân và doanh nghiệp, lắng nghe tiếng nói từ thực tiễn, những năm qua, ngành TN&MT tỉnh Tuyên Quang đã và đang làm tốt công tác tham mưu điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

hong-thai-na-hang-tuyen-quang-12.jpg

Dấu ấn quản lý toàn ngành

Quản lý nhiều ngành và lĩnh vực liên quan mật thiết đến người dân và doanh nghiệp, từ nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước như đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, đến chất lượng môi trường sống, do đó, các kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tạo sức bật để toàn ngành TN&MT Tuyên Quang tập trung trí tuệ tạo bứt phá mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu của đất nước nói chung và tỉnh nói riêng.

lb.jpg
Tuyên Quang gắn bảo vệ môi trường với xây dựng nông thôn mới

Nổi bật là nhiều điểm nghẽn về cơ chế chính sách trong quản lý tài nguyên đã được ngành TN&MT tham mưu để Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xem xét tháo gỡ, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn. Nhiều chủ trương, chính sách lớn mang tầm chiến lược dài hạn đã được ngành xây dựng, trình ban hành, góp phần giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên cho phát triển bền vững.

Với phương châm hướng về địa phương cơ sở, ngành TN&MT đã tập trung giải quyết các kiến nghị của địa phương, người dân, doanh nghiệp, nâng cao Chỉ số tiếp cận đất đai, giải quyết đúng nút thắt, tháo gỡ rào cản, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

image.daidoanket.vn-images-upload-manhlv-06012023-_z4394332219945_2f186ecbce96d0da9edc3e5a702782f9(1).jpg
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang trao thùng rác cho các tổ tự quản hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2023

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh ban hành 8 nghị quyết thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ban hành 2 quyết định văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế; và các quyết định, văn bản có tính chất quy phạm pháp luật để chỉ đạo điều hành công tác quản lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nhất là lĩnh vực đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Ngành TN&MT đã chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung và công bố kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tổ chức triển khai tốt việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh; việc thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Năm 2023, số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tuyên Quang của Sở Tài nguyên và Môi trường là 34.722 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết là 34.119 hồ sơ, đạt 98,2%.

Đến ngày 15/3/2024, toàn tỉnh đã cấp được 540.701 Giấy chứng nhận với diện tích 263.714,11 ha (đạt 94,10% diện tích cần cấp); trong đó: đã cấp được 6.518 Giấy chứng nhận cho các tổ chức với diện tích 89.183,97 ha (đạt 99,90% diện tích cần cấp); hộ gia đình, cá nhân cấp được 534.183 Giấy chứng nhận với diện tích 174.530,14 ha (đạt 91,40% diện tích cần cấp).

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp 89 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, nội dung chủ yếu về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không có đoàn đông người. Công tác tiếp công dân tại sở được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trong các ngày làm việc theo quy định; mọi ý kiến của người dân đều được ghi vào sổ tiếp công dân và trả lời, hướng dẫn theo quy định.

Lãnh đạo Sở và Thanh tra Sở tham gia tiếp công dân đầy đủ theo lịch tiếp công dân của Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và UBND tỉnh. Tiếp nhận 90 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị của công dân. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đã được Sở thực hiện đúng theo quy định tại Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Mục tiêu lớn, quyết tâm cao

Năm 2024, xác định quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước đặt ra cho ngành Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của toàn ngành quyết tâm cao.

Ngành TN&MT chủ động, tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn; chuẩn bị tốt các tài liệu phục vụ các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh theo chương trình công tác năm 2024; tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để hoàn thiện hành lang pháp lý thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước với các lĩnh vực của ngành.

hung-tptq.jpg
Tuyên Quang đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp

Toàn ngành tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 488-TB/TU ngày 12/5/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT-TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đã đăng ký. Tăng cường các giải pháp tháo gỡ khó khăn để các dự án sớm đi vào hoạt động.

9845-1716975614-tuyen-quang-quy-hoach.jpg

Cùng với đó, ngành TN&MT Tuyên Quang tập trung phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2020 - 2025 tỉnh Tuyên Quang.

Ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024; trong đó tập trung giải quyết cơ bản các điểm nóng phát sinh về khiếu nại, tố cáo, các vấn đề bức xúc của dư luận, cử tri quan tâm; việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, nước đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh giao và các vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của sở, các vụ việc còn tồn đọng.

Từ những kết quả, thành tựu đã đạt được trong những năm qua cùng với những mục tiêu, quyết tâm lớn trong tương lai, ngành Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang đã và đang từng bước hoàn thiện để nâng cao năng lực hiệu quả quản lý; khẳng định vai trò, vị thế của lĩnh vực quản lý quan trọng, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng người dân trong xã hội, góp phần ổn định kinh tế chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành TN&MT Tuyên Quang: Quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO