Đắk Nông hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững

Phạm Hoài - Cẩm Vân| 19/01/2023 23:17

(TN&MT) - Xác định phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường, từ nhiều năm qua, tỉnh Đắk Nông đã chủ động phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, hướng đến nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế

Để thực hiện được điều đó, thời gian qua, tỉnh Đăk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa và quyết liệt thực hiện các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về bảo vệ môi trường; ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch, giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ, tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Nhiều chủ trương đồng bộ

Ngày 31/8/2016, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Đến ngày 13/1/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðắk Nông ban hành Nghị quyết số 10 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu việc khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thải ô nhiễm, tạo bước chuyển biến cơ bản trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện trong chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường.
Chia sẻ với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững của địa phương, tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp. Điển hình như, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 23/11/2018, về nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá tác động môi trường (ÐTM) đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 39/2018/QÐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh về quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông; tổ chức tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 13/1/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ðắk Nông về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

d.jpg
Đắk Nông đang nỗ lực xây dựng đô thị theo hướng xanh, thông minh

Mới đây nhất, ngày 7/9/2022 ban hành Quyết định 1499 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nhấn mạnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học, cải thiện nâng cao chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện trong chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên, các chủ trương, giải pháp được ban hành kịp thời, thực hiện quyết liệt; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú do đó công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn từng bước có hiệu quả. Việc thẩm định Báo cáo ÐTM, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường được nâng cao; công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng nhạy cảm và có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường được thực hiện có hiệu quả; đã kịp thời chấn chỉnh.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời, tiến hành xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do ô nhiễm môi trường; tổ chức triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trọng tâm có hiệu quả, chất lượng; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn đô thị và nông thôn được nâng cao; thẩm định tiêu chí bảo vệ môi trường trong công tác xây dựng nông thôn mới được chặt chẽ. Thẩm định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với cơ sở khai thác khoáng sản đạt kết quả cao.

Quản lý chặt chẽ, phù hợp để phát triển
Ðể thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong những năm tới, đồng thời, bảo đảm thực hiện thành công chỉ tiêu nhiệm vụ, 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 23/10/2020 Ðại hội Ðảng bộ tỉnh Ðắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ðắk Nông sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về môi trường, đặc biệt là các nội dung quy định tại Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Tham mưu ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030.

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh Ðắk Nông giai đoạn 2016 - 2020; hoàn thiện 10 nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp quản lý; phê duyệt đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường; Kế hoạch bảo vệ nguồn nước hồ Gia Nghĩa và hồ Ðắk R’tih; Quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trên sông Sêrêpôk giữa hai tỉnh Ðắk Nông và Ðắk Lắk; Chỉ đạo chấn chỉnh và các giải pháp bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; công khai các kết quả của chương trình quan trắc định kỳ năm 2020.

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 39 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 75 đơn vị được thanh tra. Đồng thời, ban hành 50 kết luận thanh tra/39 cuộc thanh tra đối với 75 đơn vị. Kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.228.900 đồng; xử lý trách nhiệm hành chính đối với 10 tổ chức và 78 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ đối với 4 đối tượng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát ô nhiễm đối với các cơ sở gây ô nhiễm và có nguy cơ cao gây ô nhiễm; việc thực hiện khắc phục hậu quả ô nhiễm đối với các trang trại chăn nuôi, cơ sở y tế, cơ sở chế biến mủ cao su, Nhà máy Alumin Nhân Cơ… Triển khai Nghị quyết số 19/NQ-HÐND, ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ðắk Nông quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông để triển khai thực hiện trong thực tế.

Ban hành kế hoạch phòng ngừa và chủ động triển khai có hiệu quả phòng ngừa sự cố môi trường từ các nguồn thải lớn, dự án khai thác chế biến khoáng sản sử dụng và tiêu tốn năng lượng; giám sát chặt chẽ các nguồn thải từ Nhà máy Alumin Nhân Cơ, Khu công nghiệp, Nhà máy chế biến tinh bột sắn, các bãi rác thải sinh hoạt, các trang trại chăn nuôi, các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện. Kiểm soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án năng lượng điện mặt trời, điện gió (các sự cố trong quá trình vận hành, chất thải phát sinh như: pin năng lượng, chất thải nguy hại…). Tăng cường kiểm soát công tác cải tạo, phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ đối với các cơ sở khai thác khoáng sản theo đề án được duyệt.

Tiếp tục đánh giá, cập nhật và quản lý có hiệu quả cơ sở dữ liệu về nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các cơ sở có quy mô xả thải lớn kết nối dữ liệu quan trắc online với Sở TN&MT nhằm theo dõi chất lượng nước thải, khí thải. Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các công cụ, biện pháp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Kiện toàn bộ máy quản lý môi trường các cấp.

Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên thanh niên

Với tinh thần “nơi nào khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đắk Nông luôn phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, sẵn sàng đồng hành cùng người dân, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo nên những con đường, ngôi trường, công sở… sạch đẹp. Từ đó, lan tỏa ý thức, trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường đến đông đảo các tầng lớp trong cộng đồng.

Vì màu xanh cộng đồng

Nhằm hướng đến môi trường sống ngày càng được cải thiện về mọi mặt, Tỉnh đoàn Đắk Nông không ngừng sáng tạo, chủ động triển khai thực hiện hàng loạt các hoạt động hướng đến môi trường xanh. Cụ thể, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày thứ Sáu tình nguyện Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” với sự tham gia hưởng ứng của hơn 12.000 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

dd.jpg
Đoàn viên các cấp tích cực hưởng ứng tham gia phong trào cùng chung tay bảo vệ môi trường

Lễ ra quân đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Trao tặng pano tuyên truyền, các vật dụng vệ sinh môi trường cho 5 đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; tổ chức trồng cây lưu niệm; khánh thành bảng truyền thông bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại cơ quan, đơn vị, đường làng, ngõ xóm, các khu dân cư, khu đô thị… tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp…

Đoàn viên các cấp tích cực hưởng ứng tham gia phong trào cùng chung tay bảo vệ môi trường Hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2022”, tuổi trẻ Đắk Nông đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như phát quang, làm sạch hơn 15km tuyến đường dân sinh, thu gom hơn 1,5 tấn rác thải sinh hoạt, trồng mới 2.100 cây xanh, xây dựng và lắp đặt camera an ninh, công trình thanh niên “Đường cờ tổ quốc” với chiều dài 3km, tiến hành lắp cột đèn thắp sáng đường quê dài 5km, trồng mới 8 công trình vườn hoa thanh niên, trao tặng 10 thùng rác công cộng... với tổng trị giá các công trình, phần việc là 450 triệu đồng.

Bên cạnh đó, để hoạt động bảo vệ môi trường được lan tỏa ngày một sâu rộng cũng như giúp nâng cao ý thức của mỗi cá nhân trong cộng đồng, Tỉnh đoàn Đắk Nông đã tổ chức một số cuộc thi như “Vì môi trường học tập sáng - xanh - sạch - đẹp” được tổ chức vào tháng 12/2022 tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Gia Nghĩa. Tham gia cuộc thi, hơn 100 thí sinh của 8 đội thi đã trải qua 3 vòng thi gồm: chào hỏi; tiểu phẩm (đối với khối THPT), thuyết trình (đối với khối THCS) và trình diễn thời trang tái chế. Các vòng thi có chủ đề, nội dung liên quan đến việc tuyên truyền quy định của pháp luật, ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường; các cách làm hay, sáng tạo trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mãi một hành trình xanh

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, anh Trương Văn Bình - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Đắk Nông cho biết, với phương châm luôn đồng hành cùng nhân dân thực hiện mọi nhiệm vụ, trong đó, công tác bảo vệ môi trường sống xanh - sạch - đẹp luôn được quan tâm và ưu tiên triển khai thực hiện, thời gian qua, Tỉnh đoàn đã liên tiếp thực hiện nhiều chương trình hướng đến vấn đề chung tay bảo vệ môi trường nhằm giúp người dân cũng như cộng đồng ngày một ý thức hơn về trách nhiệm cũng như tính lan tỏa để các chương trình đạt hiệu quả. “ Ngoài việc phối hợp với các đơn vị trong tỉnh cùng triển khai thực hiện những chương trình, kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đắk Nông luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên ở các cấp. Ngoài ra, tăng cường giao lưu trao đổi, phối hợp với các địa phương trong công tác phòng chống rác thải, bảo vệ môi trường” - anh Trương Văn Bình chia sẻ.

Cũng theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trương Văn Bình, với đặc thù là tỉnh vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nên vấn đề tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của rác thải nhựa cũng rất cần được quan tâm chú trọng. Hiện tại, ngoài công tác phối hợp với các địa phương để tuyên truyền giáo dục từ nhà đến từng thôn bản, Tỉnh đoàn cũng phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền thông tin giúp người dân ngày một nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, để tiếp tục lan tỏa phong trào “Tuổi trẻ với công tác bảo vệ môi trường” các cơ sở Đoàn trong Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả. Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đoàn Khối đề ra, các đơn vị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ về trách nhiệm cũng như sứ mệnh khi tham gia vào công tác bảo vệ môi trường.

Liên quan đến vấn đề này, anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh chịu ảnh hưởng chung của đại dịch Covid-19 nhưng các cấp bộ Đoàn tỉnh Đắk Nông đã luôn đoàn kết, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2021, tỉnh Đoàn Đắk Nông là đơn vị được Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

“Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng đặt ra các mục tiêu để phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến phát triển du lịch, gắn phát triển bền vững môi trường. Chính vì vậy, Đoàn Thanh niên phải là một trong những đơn vị xung kích đi đầu trong việc ứng dụng chuyển đổi số, giới thiệu quảng bá du lịch tỉnh Đắk Nông” - anh Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Với những kết quả đạt được, thời gian qua, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương kỳ vọng, Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những sáng tạo mới, đề xuất được nhiều mô hình, cách làm mới cho phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Anh Cương mong muốn đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, mang nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện hoàn thành xuất sắc các chương trình, mục tiêu mà đại hội đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đắk Nông hướng đến mục tiêu phát triển xanh và bền vững
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO