Tiếp nhận 4 thủ tục đất đai và 15 thủ tục tài nguyên nước

Phạm Oanh| 02/06/2021 15:55

(TN&MT) - Theo  Quyết định 1078/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT, có 4 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và 15 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước sẽ được tiếp nhận, trả kết quả  tại Văn phòng Một cửa của Bộ TN&MT.

Trong đó, có các thủ tục như: Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất; Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ TN&MT; Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Cung cấp dữ liệu đất đai.

Và các thủ tục hành chính khác như: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên; Cấp lại giấy phép tài nguyên nước….

Có 15 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Một cửa Bộ TN&MT

Quý độc giả có thể tham khảo cụ thể về danh mục các thủ tục, cũng như cách thức thực hiện và địa chỉ truy cập trực tuyến tại bảng sau:

STT

Tên thủ tục

Tên dịch vụ công

Cách thức thực hiện

Địa chỉ truy cập trực tuyến

I

Lĩnh vực đất đai

1.

Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

Cấp chứng chỉ định giá đất

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Trực tiếp

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

3.

Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

- Trực tiếp

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

 

4.

Cung cấp dữ liệu đất đai

Cung cấp dữ liệu đất đai

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)[1]

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

II

Lĩnh vực tài nguyên nước

1.

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

2.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 3)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

3.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

4.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

5.

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên;

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

6.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000m3/ngày đêm trở lên; Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000m3/ ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

7.

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

8.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

9.

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng từ 2 m3/giây trở lên; phát điện với công suất lắp máy từ 2.000 kw trở lên; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)[2]

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng từ 30.000m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; lưu lượng từ 3.000m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Cấp lại giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng từ 100.000 m3/ngày đêm trở lên

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 3)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

10.

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

11.

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 3)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 3)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

12.

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 3)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

13.

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình đã vận hành

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

14.

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)[3]

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

15.

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công trình chưa vận hành

- Trực tiếp

- Trực tuyến (mức độ 4)[4]

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích

https://dichvucong. monre.gov.vn

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận 4 thủ tục đất đai và 15 thủ tục tài nguyên nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO