--Quảng cáo---

Sở TN&MT Lai Châu: Đề xuất giải quyết 7 khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai

Đất đai - Hà Thuận - 10:34 05/03/2021

(TN&MT) - Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu về tình hình triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra 7 khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, đồng thời đề xuất kiến nghị UBND tỉnh Lai Châu giải quyết những khó khăn đó.

UBND tỉnh Lai Châu làm việc với lãnh đạo Sở TN&MT và Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu.

Theo đó, đến hết ngày 26/2/2021, Sở TN&MT đã nhận được đề nghị của 8/8 huyện, thành phố về tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện nay Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố chưa được UBND tỉnh phê duyệt (mới có 02 huyện: Phong Thổ, Nậm Nhùn được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thẩm định nhưng huyện chưa hoàn thiện để trình). Vì vậy, không có cơ sở để tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố (vì không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất). Do đó, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

Đối với việc lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 20/01/2021 của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thì dự kiến trước ngày 10/9/2021 hoàn thành việc trình Hội đồng trung ương thẩm định. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 9b, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 được bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 thì UBND tỉnh phải gửi hồ sơ phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai cấp tỉnh để lý ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tích hợp vào quy hoạch tỉnh; vì vậy, nội dung này sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch tỉnh. UBND tỉnh cần chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh) yêu cầu đơn vị tư vấn gửi tài liệu để tham mưu UBND tỉnh lập, gửi lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo theo quy định.

Thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 15/12/2008, Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 và Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 29/7/2013, Sở TN&MT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Tân Uyên, trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 3601/TTr-STNMT ngày 29/12/2020. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh chưa phê duyệt nên chưa có cơ sở triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Lai Châu sớm xem xét bố trí vốn để thực hiện tiếp của huyện Than Uyên và vốn để thực hiện 2 huyện Tân Uyên, Tam Đường; sớm phê duyệt để tổ chức thực hiện vì thời gian thực hiện ở mỗi huyện kéo dài từ 2 đến 3 năm.

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố chưa được UBND tỉnh phê duyệt dẫn đến chưa có cơ sở để tổng hợp danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021.

Đối với việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ Trung tâm TP. Lai Châu. Trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố, Sở TN&MT đã phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, trình Sở Tài chính (Cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh) thẩm định tại Tờ trình số 3259/TTr-STNMT ngày 23/11/2020. Tuy nhiên đến nay chưa thẩm định nên chưa trình UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung này Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh có chủ trương để Sở Tài chính sớm tham mưu Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để Trung tâm Phát triển quỹ đất tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với việc giao đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ, trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Phong Thổ tại Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 13/1/2021, Sở TN&MT đã phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND huyện Phong Thổ kiểm tra thực địa. Tuy nhiên, khu đất 30,01 ha tại xã Huổi Luông do Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng quản lý theo Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của UBND tỉnh Lai Châu chưa được đầu tư kết cấu hạ tầng (HĐND tỉnh mới quyết định chủ trương đầu tư 200 tỷ đồng giai đoạn 2021-2024 tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 nhưng chưa giao cho đơn vị nào làm chủ đầu tư) nên chưa có sở sở giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Thổ để đấu giá. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi, giao cho đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đối với việc điều chỉnh hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần Minh Sơn trên địa bàn huyện Tân Uyên và Tam Đường. Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành rà soát; tuy nhiên Công ty không bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp (mặc dù huyện Tam Đường đã đề nghị 2 lần) nên Sở Nông nghiệp và PTNT chưa tham mưu điều chỉnh dự án đầu tư. Vì vậy, Sở TN&MT chưa có căn cứ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hồ sơ thuê đất của Công ty Cổ phần Minh Sơn nên  kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ để Sở Nông nghiệp&PTNT khẩn trương phối hợp thực hiện để làm cơ sở điều chỉnh hồ sơ thuê đất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lai Châu đã giao nhiệm vụ cho Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư của tỉnh còn hạn chế nên UBND tỉnh chưa xem xét, phê duyệt Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, Ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 (hiện nay giấy tờ đối với diện tích này có nhiều vướng mắc, tiềm ẩn tranh chấp, khiếu kiện do lịch sử để lại). Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng phòng hộ và các tổ chức sự nghiệp, hộ gia đình,cá nhân sử dụng đất lâm nghiệp, trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện.

  • Lai Châu: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất
    Đất đai - Hà Thuận - 08:25 18/01/2021
    (TN&MT) - Năm 2020, Sở TN&MT Lai Châu đã phối hợp với các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu đẩy mạnh các giải pháp tăng cường quản lý đất đai một cách đồng bộ, góp phần phát huy hiệu quả sử dụng đất và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO