Quốc hội đặt mục tiêu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%

Khương Trung | 28/07/2021 15:58

(TN&MT) - Sáng 28/7, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm. 

Theo Nghị quyết, mục tiêu thực hiện Chương trình giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Trong đó, 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Chương trình được thực hiện năm 2021 đến hết năm 2025 trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo với tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 tối thiểu là 75.000 tỷ đồng

Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 48.000 tỷ đồng, bao gồm: Vốn đầu tư phát triển: 20.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp là 28.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách địa phương 12.690 tỷ đồng.

Ngoài ra, Chính phủ có giải pháp huy động các nguồn lực hợp pháp với mục tiêu là 14.310 tỷ đồng để cùng với nguồn lực ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình bảo đảm hiệu quả.

Nghị quyết sẽ thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 Chương trình Mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương và ở địa phương bảo đảm hạn chế sự chồng chéo, chồng lấn giữa 3 Chương trình. Theo đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương cho cả 3 Chương trình do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các Bộ, ngành có liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Đa dạng hóa các chương trình xóa đói giảm nghèo

Ban Chỉ đạo sẽ đưa ra nguyên tắc, giải pháp triển khai, thực hiện Chương trình với quan điểm: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo; hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng.

Quy định định mức phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, mục tiêu kế hoạch hằng năm; quy định cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, việc thực hiện một số hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, lãng phí; không sử dụng vốn của Chương trình để chi cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ quản lý Nhà nước đã được bố trí đầy đủ từ nguồn vốn chi thường xuyên.

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về giảm nghèo bền vững. Xây dựng tiêu chí khuyến khích cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng về thoát nghèo, giảm nghèo bền vững.

Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân; khơi dậy, phát huy tinh thần nỗ lực, tự lực vươn lên thoát nghèo của người nghèo, hộ nghèo và cộng đồng.

Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo, trong đó, ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo; huy động sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thực hiện Chương trình.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm minh các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội đặt mục tiêu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO