--Quảng cáo---

Ngành TN&MT quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia

Thời sự - 00:00 31/12/2014

(TN&MT) – Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến của Bộ TN&MT với 63 tỉnh, thành triển khai nhiệm vụ năm 2015.

   
(TN&MT) – Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khi ông cùng Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến của Bộ TN&MT với 63 tỉnh, thành triển khai nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2015.  
   
  Về dự hội nghị ở đầu cầu Hà Nội có Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Xuân Cường, các Thứ trưởng Bộ TN&MT: Trần Hồng Hà, Nguyễn Mạnh Hiển, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai, Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo các Tổng Cục, các Cục, Vụ, Viện, Trung tâm, Trường… của Bộ TN&MT. Ở đầu cầu 63 tỉnh, thành có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phụ trách lĩnh vực, lãnh đạo sở, ban ngành và lãnh đạo, cán bộ 63 Sở TN&MT.  
   
   
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị
     
  Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nêu rõ: Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn ngành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực được phân công; từ hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường đến tổ chức triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý TN&MT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…
   
  Về nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang khẳng định đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành TN&MT, đồng thời chuẩn bị triển khai Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 ngành TN&MT… “Thực tế đó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm lớn và sáng tạo trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng tốc và về đích kế hoạch 5 năm 2011-2015...” – Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang nói.
   
  Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Kế hoạch công tác năm 2015 của ngành TN&MT. Báo cáo nêu rõ: Trong năm 2014, toàn ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.
   
  Một số kết quả nổi bật như: Hệ thống chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được hoàn thiện. Bộ đã quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng, trình ban hành các Luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật tạo hành lang pháp lý khá đồng bộ cho công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tập trung xây dựng các quy hoạch, chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia đối với từng lĩnh vực cụ thể, làm cơ sở định hướng quan trọng cho công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong giai đoạn tới.
   
   
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát biểu khai mạc Hội nghị
   
  Hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tiếp tục được kiện toàn. Công tác cải cách hành chính được quan tâm hơn so với các năm trước. Bộ đã tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác cải cách hành chính, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Bộ trong năm 2014. Tăng cường phối hợp với địa phương, tổ chức giao lưu tuyến, đối thoại trực tiếp với địa phương, nhân dân và doanh nghiệp nhằm  tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
   
  Hoạt động thanh tra, kiểm tra trong toàn ngành đã được chỉ đạo triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm.
   
  Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đã có chuyển biến rõ rệt. Đã đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) các cấp và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Hoàn thành việc xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa mùa lũ các lưu vực sông.
   
  Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Chính phủ xử lý những vấn đề mang tính chiến lược trong công tác quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó  biến đổi khí hậu; đề xuất chính sách, giải pháp trong giải quyết các vấn đề nóng của hợp tác sông Mê Công. Chấn chỉnh công tác cấp phép tài nguyên khoáng sản; quan tâm công tác bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn, cảnh bảo thiên tai; tích cực triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo; tập trung xây dựng thể chế, cơ chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thám.
   
  Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, ngành tài nguyên và môi trường luôn được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường.
   
  Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Nhiều địa phương chưa chủ động trong việc ban hành các văn bản theo thẩm quyền để xử lý các công việc tại địa phương cho phù hợp với quy định và thực tiễn; Vấn đề ô nhiễm môi trường trong sản xuất, kinh doanh, quản lý đô thị vẫn còn nghiêm trọng;  Công tác quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản còn nhiều tồn tại, đặc biệt là hoạt động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; Nguồn lực tài nguyên và môi trường chưa được phát huy đầy đủ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững của đất nước; tiềm năng tài nguyên biển chưa được đánh giá đầy đủ để quản lý, khai thác và bảo vệ….
   
   
Quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Hà Nội
   
  Lãnh đạo Bộ TN&MT cùng đại diện các tỉnh, thành cũng đã phân tích những nguyên nhân tồn tại trong năm 2015 toàn ngành quán triệt xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
   
  Tập trung xây dựng, hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường. Trình Quốc hội thông qua Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tại kỳ họp thứ 9, trình Chính phủ dự án Luật khí tượng thủy văn; xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW. Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch 5 năm 2016- 2020, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 của ngành tài nguyên và môi trường.
   
  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Bộ xác định công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2015. Tiếp tục đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành tài nguyên và môi trường tập trung thanh tra, kiểm tra công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực sông; tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản, hoạt động khoáng sản và công tác hậu kiểm; việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông; các quy định của pháp luật về giao, sử dụng khu vực biển;... Các địa phương căn cứ nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm 2015 của Bộ để cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra của địa phương mình.
   
  Tăng cường cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế; từ tháng 6/2015 kết nối chính thức hệ thống công nghệ thông tin của Bộ với Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW). Kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành tài nguyên và môi trường; tập trung hoàn thiện hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai, Tổ chức Phát triển quỹ đất; các tổ chức, bộ phận chuyên môn định giá đất, môi trường, địa chất khoáng sản,... ở địa phương.
   
  Nâng cao năng lực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ công chức trong thực hành công vụ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển nhân lực ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2012-2020. Chấn chỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính thi hành công vụ, nâng cao một bước ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản lý thuộc ngành tài nguyên và môi trường. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí tập trung vào các lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản,...
   
  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn tài trợ của các nước, các tổ chức quốc tế cho công tác tài nguyên và môi trường. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu…
   
  Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo các tỉnh, thành: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Yên Bái, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, Bộ KHCN, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, các cơ quan của Bộ TN&MT… phát biểu đánh giá, góp ý vào báo cáo năm 2014 cũng như đề xuất, góp ý kiến nhằm cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
   
   
Các đại biểu dự Hội nghị tại các đầu cầu phát biểu góp ý qua đầu cầu Hà Nội
   
  Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ  Hoàng Trung Hải đã đánh giá cao sự nỗ lực cũng như những kết quả đáng khích lệ của ngành TN&MT trong năm 2014. Phó Thủ tướng cho rằng, trong kết quả chung phát triển kinh tế xã hội năm 2014 của đất nước có sự đóng góp của ngành TN&MT. “Tôi cho rằng, ngành TN&MT luôn có vị trí vai trò quan trọng. Có thể nói ngành TN&MT quyết định đến sự phát triển bền vững của quốc gia…” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói.
   
  Về nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành TN&MT phát huy những kết quả đã đạt được, phối hợp tốt với các bộ, ngành và đặc biệt là các địa phương để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình trong quản lý ngành trên 8 lĩnh vực mà ngành TN&MT đang quản lý.
   
  Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị ngành TN&MT tập trung vào các công việc như: Tiếp tục xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp tục xây dựng và đóng góp vào chiến lược quy hoạch chung phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; Tăng cường công tác cải cách TTHC; Đẩy mạnh thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trên mọi lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực TN&MT; Tăng cường điều tra trữ lượng khoáng sản; Mở rộng điều tra cơ bản về tài nguyên nước; Tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu…
   
  Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của ngành TN&MT nói riêng và cả nước nói chung trong năm 2015 là hết sức nặng nề. Đây là năm tăng tốc và về đích để thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tôi đề nghị Bộ TN&MT nói riêng và ngành TN&MT cả nước nói chung tiếp tục phát huy sức mạnh và phát huy nguồn lực về tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ trong lĩnh vực TN&MT”.
   
  Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang phát động toàn ngành phát huy sức mạnh triển khai các nhiệm vụ đã đề ra và thực hiện những nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ giao phó đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra. “Công tác thanh tra, kiểm tra được coi là nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT trong năm 2015 để đôn đốc các địa phương thực hiện tốt hơn các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành”…
   
        
Những đề xuất và kiến nghị của ngành TN&MT
        
1. Kiến nghị Quốc hội tăng cường các hoạt động giám sát chuyên đề về bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản... Chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật khí tượng thuỷ văn để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10.
        
2. Kiến nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội tăng dần mức chi cho sự nghiệp môi trường, bảo đảm đến năm 2015 không dưới 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT rà soát các quy hoạch, chiến lược có sử dụng tài nguyên và môi trường để cập nhật, điều chỉnh phủ hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của đất nước. Quan tâm bố trí kinh phí cho để đảm bảo thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ giao.
        
3. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường xảy ra trên địa bàn các địa phương và các Bộ, ngành, tổ chức và doanh nghiệp.
        
4. Đề nghị các Bộ tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản.
        
5. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo triển khai việc thi hành Luật đất đai, Luật tài nguyên nước, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường. Tích cực và chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành thuộc lĩnh vực TN&MT. Quan tâm bố trí đủ nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của ngành.
        
    
   
   
  
 Bài & ảnh: Việt Hùng - Hoàng Minh
  

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO