--Quảng cáo---

Lai Châu: Xây dựng đề ấn đẩy mạnh cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường

Ngành TN&MT - Hà Thuận - 11:16 08/01/2021

(TN&MT) - Nhằm tập trung tiến hành công tác cải cách hành chính tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh, phấn đấu đạt được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công trên cơ sở tăng điểm và nâng thứ hạng chỉ số PAPI, Sở TN&MT Lai Châu đã xây dựng Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Tỉnh Lai Châu xây dựng đề án phấn đấu 100% các thủ tục hành chính duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030, 100% văn bản chính sách, quy định về tài nguyên, môi trường được xây dựng và hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả. 100% các thủ tục hành chính (TTHC) duy trì thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thường xuyên được rà soát để xây dựng phương án đơn giản hóa; tập trung vào việc giảm thời gian giải quyết TTHC. Đến năm 2025, có trên 80% các TTHC được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt mức trên 90% vào năm 2025.

Cùng với đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan theo quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đơn vị để không có sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lặp. Phân định rõ ràng, hợp lý trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu các phòng, đơn vị. Thực hiện theo quy định về cơ chế tài chính đảm bảo cho hoạt động của Sở, các đơn vị triển khai nhiệm vụ. Đến năm 2025 có 02 đơn vị tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư; đến năm 2030 có 03 đơn vị tự chủ hoàn toàn chi thường xuyên và chi đầu tư. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, phấn đấu 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; duy trì và cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9001:2015.

Phấn đấu mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 90% vào năm 2025.

Ông Đỗ Văn Xiêng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu cho biết: Để đạt được những mục tiêu trên, Sở đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, về thể chế, phải thường xuyên rà soát các văn vản quy phạm pháp luật của Ngành, kịp thời tham mưu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Triển khai thực hiện toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong quản lý để xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu về quản lý, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa TTHC theo quy định mới của pháp luật trên tất cả các lĩnh vực lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản... Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Tăng cường công tác kiểm soát TTHC. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đơn giản hóa TTHC của tỉnh; đặc biệt là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục liên quan các lĩnh vực đất đai, môi trường... để tiếp tục tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện rà soát, đánh giá đối với TTHC thuộc thẩm quyền từ đó đưa ra phương án đơn giản hóa nhằm cắt giảm giảm tối đa thời gian giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC. Củng cố cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với 100% TTHC trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin…

Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ và thực tế yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức. Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, xóa bỏ những chồng chéo, trùng lặp, tầng nấc trung gian; đề xuất tăng biên chế cho các chi nhánh các huyện, thành phố do khối lượng hồ sơ tăng quá nhanh; trước mắt điều tiết trong tổng biên chế sự nghiệp.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức của CBCCVC. Tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với CBCCVC. Thực hiện nghiêm các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá CBCC và công tác quản lý CBCCVC. Thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại khen thưởng, kỷ luật đối với công chức theo quy định của pháp luật. Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCC. Thực hiện nghiêm quy định về số lượng, tiêu chuẩn của lãnh đạo.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế theo quy định của pháp luật hiện hành. Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, sử dụng kinh phí tiết kiệm, không lãng phí, tạo nguồn thu nhập tăng thêm cho CBCC.

Đẩy mạnh ứng dụng toàn diện hệ thống công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan; triển khai đồng bộ, liên thông hệ thống các TTHC, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử, ứng dụng chữ ký số trong giao dịch bằng băn bản điện tử. Quán triệt triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin, phần mềm quản lý trong tất cả các lĩnh vực được giao. Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn ISO 9001: 2015 trở thành công cụ đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Duy trì, áp dụng các hình thức quản lý tiên tiến mới và thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng ISO trong các cơ quan hành chính nhà nước.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO