--Quảng cáo---

Kế hoạch quản lý, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường

Tư vấn pháp luật - Phúc Khang - 14:03 19/06/2020

(TN&MT) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ TN&MT và các đơn vị

Kế hoạch nhằm bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức thực hiện và kết quả triển khai Kế hoạch này là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, phổ biến, tuyên truyền nội dung thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của ngành tài nguyên và môi trường tới các cơ quan, đơn vị trong ngành, các cơ quan nhà nước liên quan và tổ chức, cá nhân; thể hiện sự đóng góp hiệu quả của ngành tài nguyên và môi trường vào quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước.

Ảnh minh hoạ

Kế hoạch này yêu cầu nâng cao nhận thức nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy, trách nhiệm thực hiện trong quản lý, kết nối, chia sẻ sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh nước ta đang chủ động tham gia thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển dựa trên chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giữa các đơn vị trực thuộc Bộ với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5 nhiệm vụ chính

Để đáp ứng nhu cầu trên, Kế hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ chung, gồm: Xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trong đó phải bảo đảm sẵn sàng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng dữ liệu số với các cơ quan nhà nước trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân theo quy định;

Tổ chức thực hiện, bảo đảm thực hiện cung cấp kết nối và chia sẻ thuận lợi, an toàn dữ liệu số với cơ quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc, giám sát, hướng dẫn công tác thực thi các quy định của Nghị định trong ngành tài nguyên và môi trường; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện kết nối, chia sẻ và sử dụng dữ liệu số tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin, dữ liệu và hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.

Trong đó, các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, gồm: Rà soát, đề xuất cập nhật, bổ sung các cơ sở dữ liệu quốc gia thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường; Xây dựng Danh mục dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường.

Xây dựng quy chế, quy định tích hợp, kết nối, liên thông phục vụ chia sẻ, khai thác, sử dụng dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường; Rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục, nghiệp vụ hành chính cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở khai thác dữ liệu được chia sẻ….


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO