--Quảng cáo---

Đồng Nai: Đẩy mạnh cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường

Khoa học & Công nghệ - Tường Tú - 16:20 11/01/2022

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Kế hoạch số 15965 ngày 29/12/2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021 và Kế hoạch số 15966 ngày 29/12/2020 về kiểm soát TTHC của tỉnh Đồng Nai năm 2021, ngày 29/1/2021, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch số 52 về cải cách hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 53 về kiểm soát TTHC năm 2021. Trong đó, Sở TN&MT đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện trong năm 2021.

Giải quyết thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai

Cụ thể, Sở TN&MT Đồng Nai đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong quán triệt, triển khai công tác cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra: sâu sát, kịp thời khắc phục chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế; nhất là trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; cải cách mạnh mẽ hơn nữa quy trình giải quyết TTHC, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến và công tác tuyên truyền.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính. Trong đó, tập trung đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu hoàn thiện Chính phủ số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết TTHC điện tử của các cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai còn rà soát chặt chẽ việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường có quy định TTHC; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC theo quy định; phối hợp vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC; tăng cường kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC..., từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong công tác kiểm soát TTHC của ngành TN&MT.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT quyết tâm đổi mới, chủ động, sáng tạo trong công tác cải cách TTHC về tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn

Thực hiện Kế hoạch số 1570 ngày 9/2/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021, Sở TN&MT Đồng Nai đã ban hành Văn bản số 1143 ngày 9/2/2021 giao Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai Kế hoạch số 1570 đến công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, các tiêu chí đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, phối hợp trong công tác hỗ trợ điều tra khảo sát.

Đồng thời, Sở TN&MT cũng đã giao Chi cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên Hòa, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin người dân, tổ chức thực hiện TTHC trên hệ thống một cửa điện tử, tạo điều kiện hỗ trợ công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021.

Sở TN&MT Đồng Nai đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trên Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, Sở TN&MT đã có Văn bản số 6501 ngày 20/8/2021 về việc triển khai Quyết định số 2733 ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến hiện tại, số TTHC được triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở TN&MT Đồng Nai là 37 TTHC. Trong đó, 19 TTHC thực hiện mức độ 3 và 18 TTHC thực hiện mức độ 4.

Trong năm 2021, Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã tiếp tục ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nội bộ tại Sở TN&MT; đồng thời, Sở TN&MT còn nâng cấp phần mềm Quản lý đất đai theo quy định; chủ động rà soát, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất điều chỉnh các vướng mắc trong giải quyết hồ sơ, đặc biệt đối với lĩnh vực đất đai và các ứng dụng của phần mềm một cửa (Egov); phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện hiệu quả mô hình "phi địa giới hành chính"; tiếp nhận và giải quyết hiệu quả các TTHC dịch vụ công.

Nâng cao hiệu quả giải quyết

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Thời gian tới, Sở TN&MT sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, nhất là nâng cao kết quả giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phối hợp thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn chỉnh Bộ TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử chuẩn hóa để thực hiện cấu hình trên phần mềm Hồ sơ điện tử Egov theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đồng thời, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ đẩy mạnh triển khai xây dựng, hoàn thiện Chính phủ điện tử ngành TN&MT và xác lập môi trường thông tin, dữ liệu điện tử, để góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo của Bộ TN&MT tại Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019; rà soát, theo dõi, chỉ đạo xử lý nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở TN&MT Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND tỉnh có chỉ đạo nhằm hạn chế việc chậm trễ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói chung và đất đai nói riêng, hướng tới giải quyết tốt hơn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Sở TN&MT Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường; tham mưu xây dựng các quy trình dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; áp dụng các mô hình, sáng kiến mới trong giải quyết TTHC; tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp để đẩy mạnh áp dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích.

Hiện tại, tất cả các TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cấp tỉnh đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai. Trong năm 2021, Sở TN&MT Đồng Nai đã có Văn bản gửi UBND các địa phương thuộc UBND cấp huyện, TP. Long Khánh và TP. Biên Hòa để các đơn vị thực hiện niêm yết, công khai các TTHC về tài nguyên và môi trường theo quy định.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO