Thái Nguyên: Tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai nnăm 2019

Xuân Vũ| 16/10/2020 23:53

(TN&MT) - Để chuẩn bị cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện.

Tỉnh Thái Nguyên phát huy tài nguyên đất đai phát triển kết cấu hạ tầng khang trang;

Đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hàng loạt các văn bản: Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 2256/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 2486/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Thái Nguyên; Quyết định 3104/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt bộ đơn giá thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (theo Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường); tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Công tác chuẩn bị triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được chuẩn bị bài bản, chu đáo.

Làm tốt công tác thống kê để có kế hoạch sử dụng phát huy hiệu quả sử dụng đất đai.

Quản lý đất trồng lúa đảm bảo an ninh lương thực, làm tiền đề phát triển bền vững.

Lãnh đạo Sở TN&MT Thái Nguyên cho biết, đến tháng 9/2020 tiến độ kiểm kê đất đai có 03 huyện đã đưa dữ liệu lên phần mềm TK-Online (Thị xã Phổ Yên, Thành phố Sông Công, huyện Phú Lương); 05 huyện đang thực hiện ký kết quả kiểm kê cấp xã (Thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành Phố Thái Nguyên, huyện Võ Nhai, huyện Định Hóa); 02 thành phố hoàn thiện số liệu và Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện (Thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công). Các đơn vị còn lại đang hoàn thành kết quả kiểm kê cấp xã (đạt khoảng 85%).

Nguyên nhân chậm tiến độ, cả khách quan và chủ quan: Trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai đã xảy ra dịch bệnh Covid-19 nên phải thực hiện gian cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện. Do việc kiểm kê đất đai năm 2019 trùng với dịp Đại hội Đảng bộ các cấp nên UBND cấp xã chưa dành thời gian phù hợp cho công tác này. Do tỉnh khó khăn về kinh phí nên ngày 17/10/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 3027/STNMT-KHTC đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

TP. Sông Công , tỉnh Thái Nguyên quản lý, quy hoạch sử dụng đất đai phát triển giao thông, phục vụ công nghiệp.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, khi chưa được giao dự toán (kế hoạch vốn) thì chưa đủ điều kiện để phê duyệt kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhưng tháng 02/2020, UBND tỉnh mới hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác kiểm kê đất đai nên đến tháng 02/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường mới thực hiện xong công tác đấu thầu để lựa cho đơn vị thi công. Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế - xã hội nên việc biến động đất đai trong 05 năm qua trên địa bàn tỉnh là rất lớn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ kiểm kê đất đai.

Nguyên nhân chủ quan, việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 phải thực hiện trên phần mềm TK-Online của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần những cán bộ có năng lực chuyên sâu về công nghệ thông tin và đo đạc bản đồ để thực hiện.

Do đó, lực lượng cán bộ công tác trong lĩnh vực quản lý đất đai của tỉnh chưa đảm bảo về chuyên môn để thực hiện, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã. Do thi công trên nhiều địa bàn các tỉnh khác nhau nên lực lượng cán bộ của đơn vị tư vấn hạn chế, giàn trải đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Việc rà soát quy hoạch 03 loại rừng tại một số địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thiện nên chưa thống nhất được số liệu về hiện trạng sử dụng đất với số liệu quy hoạch 03 loại rừng.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chuẩn bị các nội dung để thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, nhưng việc chuẩn bị triển khai của cấp huyện, cấp xã còn chậm, một số địa phương không bố trí kế hoạch vốn để thực hiện.

Trong kỳ kiểm kê đất đai, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 9 đơn vị hành chính cấp xã phải điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách, sáp nhập; một số địa điểm mới thống nhất được địa giới hành chính với các tỉnh giáp ranh sau khi thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Theo lãnh đạo Sở TN&MT, đến tháng 9/2020, khó khăn về tài chính đã ảnh hưởng đến việc xây dựng dự toán thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh.

Tính đến 20/9/2020, kiểm kê đất đai cấp xã và cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và đã được đưa lên phần mềm TK-Online để tổng hợp kế quả kiểm kê đất đai cấp tỉnh. Do đó việc chậm tiến độ của công tác kiểm kê đất đai năm 2019 không làm ảnh hưởng đến công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) các cấp trên địa bàn tỉnh.

Để đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tỉnh Thái Nguyên Tiếp tục đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu kế hoạch điều chỉnh về lộ trình, tiến độ để phù hợp với điều kiện thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5904/VPCP-NN ngày 21/7/2020 (đồng ý kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kiểm kê đất đai vào Quý IV-2020); Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo đủ kinh phí để thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đôn đốc tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác tuyên truyền việc kiểm kê đất đai đến mọi tầng lớp nhân dân và tổ chức, doanh nghiệp; quan tâm nâng cao chất lượng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, cấp huyện, trú trọng việc tập huấn cho cán bộ địa chính cấp xã sử dụng thành thạo phần mềm KT-Online để phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai.

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, triển khai và kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá thực hiện kiểm kê đất đai. Xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện, trong đó phân công cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các Sở, ngành có liên quan, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh trong công tác kiểm kê đất đai; Sở TN&MT chủ động đôn đốc, nắm tình hình tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Nguyên: Tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ kiểm kê đất đai nnăm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO