Sơn La: Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020

Nguyễn Nga| 29/07/2021 20:19

(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND, về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các nội dung triển khai chính gồm: Sở TN&MT chủ trì, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường với nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh và từng đối tượng, địa bàn các huyện, thành phố, thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Chủ trì, tổ chức các lớp tập huấn nội dung quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cho đối tượng làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, gồm: Cán bộ, công chức các Sở, ban, ngành có liên quan, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố và công chức địa chính các xã, phường, thị trấn.

Xây dựng, ban hành văn bản pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố rà soát, xây dựng, trình UBND tỉnh hoặc HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Trên cơ sở danh mục nhiệm vụ được phân công, Thủ trưởng các Sở, ngành được giao chủ trì soạn thảo xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan, soạn thảo nội dung văn bản theo phân công nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tư pháp trong quá trình xây dựng văn bản, ban hành văn bản. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về chất lượng, tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường.

Theo kế hoạch, Sở TN&MT sẽ chủ trì soạn thảo 4 nội dung Quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường, gồm: Điểm a, khoản 3, Điều 14. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh; Điểm c, khoản 6, Điều 52. Ban hành lộ trình di dời dân cư sinh sống (nếu có) ra khỏi cụm công nghiệp; Khoản 6, Điều 53. Ban hành lộ trình thực hiện đối với cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này (Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng thuộc các trường hợp sau đây phải có khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư) đang hoạt động trên địa bàn không đáp ứng khoảng cách an toàn về môi trường; Khoản 6, Điều 64. Chất thải từ hoạt động cải tạo, phá dỡ công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân tại đô thị phải được thu gom và chuyển giao cho cơ sở có chức năng xử lý theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Sở Tài chính chủ trì, soạn thảo 2 nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết, hướng dẫn các nội dung được giao trong Luật Bảo vệ môi trường, gồm: Khoản 3 Điều 45. HĐND cấp tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật; Khoản 4 Điều 169 Bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Mục IX - Phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc Phụ lục số 01 - Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 09/2017/QH14 và Luật số 23/2018/QH14.

Thành phố Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường đến các xã, phường.

Việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định mới.

Cùng với đó, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Đồng thời, xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai các nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, đảm bảo chất lượng và tiến độ công việc. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ, hiệu quả việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO