--Quảng cáo---

Sở TN&MT Lai Châu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngành TN&MT - Hà Thuận - 10:00 10/01/2021

(TN&MT) - Với mục tiêu củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo chất lượng, tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở TN&MT Lai Châu đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cũng như giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu phát biểu tại Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ đai dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo, sự vào cuộc sát sao của tập thể Lãnh đạo Sở TN&MT và sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, viên chức của Sở TN&MT, cùng với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ của các ngành, đơn vị liên quan, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào thành công chung của toàn ngành.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Trong năm 2020, Sở đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài nguyên môi trường của ngành. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện hệ thống pháp luật ở địa phương về tài nguyên môi trường; đôn đốc các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Xây dựng đề cương nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu.

Cùng với đó, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng trình tự pháp luật. Chất lượng thẩm định, cấp phép tài nguyên nước, khoáng sản được nâng lên, công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được coi trọng; việc thanh tra, kiểm tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đã từng bước nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên môi trường của nhân dân.

Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, thông tin đường dây nóng được triển khai xử lý kịp thời, không để tình trạng kéo dài thời gian giải quyết gây bức xúc cho người dân. Các dự án mà Sở được giao triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo về tiến độ, chất lượng. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn đạt cao 99,53%. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc. Kịp thời ban hành và triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số về tiếp cận đất đai. Chủ trì, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục về tài nguyên môi trường.

Ngành TN&MT Lai Châu đang ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ theo hướng công nghệ số nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường.

Năm 2021, mục tiêu chung của ngành tài nguyên và môi trường Lai Châu là củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường đảm bảo chất lượng. Tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý trong lĩnh vực đất đai, nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Quan tâm chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số thành phần PCI cấp tỉnh về tiếp cận đất đai.

Song song với đó là tăng cường đầu tư cho điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và môi trường; quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên nước. Giải quyết tốt các vấn đề về môi trường; phòng ngừa và kiểm soát các nguồn ô nhiễm; cải tạo và phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các chỉ tiêu chủ yếu được đưa Sở TN&MT đưa ra trong năm 2021 là: Cấp 100% giấy CNQSDĐ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu. 100% cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý, không để phát sinh cơ sở mới; tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom đạt 96,9%; tỷ lệ số xã được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 66,43%; 100% các dự án trước khi triển khai phải có thủ tục về môi trường (báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường); 100% lượng chất thải y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.

Cùng với đó, tăng hiệu quả sử dụng nước trong tất cả các lĩnh vực, đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch bền vững. Bảo đảm việc khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với các tầng chứa nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt; thực hiện kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. 

Ông Mai Văn Thạch, cho biết thêm: Để đạt được những mục tiêu trên, Sở đã đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trong năm tới là tiếp tục tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và yêu cầu của việc khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên với cộng đồng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quản lý khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ theo hướng công nghệ số nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường.

Thường xuyên rà soát để kịp thời nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn bằng nhiều nguồn thông tin để kịp thời xử lý. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật, đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật về môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác kiểm tra tình hình sử dụng đất đối với các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất.

Bên cạnh đó, tập trung phòng ngừa và kiểm soát các nguồn phát sinh gây ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng thẩm định đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư phát triển; ngăn chặn đối với mọi hành vi làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và ô nhiễm môi trường. Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành có liên quan tạo sự thống nhất trong quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên.

  • Lai Châu: Xây dựng đề ấn đẩy mạnh cải cách hành chính ngành tài nguyên và môi trường
    Ngành TN&MT - Hà Thuận - 11:16 08/01/2021
    (TN&MT) - Nhằm tập trung tiến hành công tác cải cách hành chính tổng thể, toàn diện trên tất cả các lĩnh, phấn đấu đạt được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công trên cơ sở tăng điểm và nâng thứ hạng chỉ số PAPI, Sở TN&MT Lai Châu đã xây dựng Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO