Quảng Bình: Kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư chậm tiến độ

Thanh Tùng| 24/03/2023 18:25

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Ngày 21/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm đã ký công văn số 453/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Nội dung công văn nêu rõ, thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số địa phương công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép diễn ra; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, xử lý chưa kịp thời, dứt điểm; nhiều dự án chậm đưa đất vào sử dụng kéo dài nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm; công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thường xuyên.

Để chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại nêu trên và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quản lý, sử dụng đất đai góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục, hồ sơ; xử lý nghiêm cán bộ có hành vi vi phạm trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Khẩn trương hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết và thực hiện.

Tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; xử lý nghiêm việc giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất đai, tự ý chia lô, tách thửa, xây dựng các công trình trái phép; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lấn chiếm đất công, đất hành hành lang bảo vệ các công trình công cộng để xây dựng nhà ở và các công trình trái pháp luật.

Tập trung chỉ đạo rà soát, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các trường hợp còn tồn đọng chưa được cấp, bảo đảm các trường hợp đủ điều kiện đều được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện công tác quản lý, sử dụng quỹ đất công ích (đất 5%) của địa phương theo đúng quy định; kịp thời kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích theo quy định.

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai; không để tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân.

2(2).jpg
Hình ảnh 1 dự án chậm tiến độ tại Quảng Bình

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 3/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” có hiệu quả.

Rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trọng điểm bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền, đảm bảo tính công khai, minh bạch; giải quyết kịp thời, bảo đảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; xử lý nghiêm các công chức, viên chức có hành vi vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đúng quy định để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác.

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các tổ chức kinh tế, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng thuộc đối tượng thuê đất thực hiện thủ tục chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất trả tiền hàng năm theo đúng quy định. Tập trung thực hiện hoàn thành dứt điểm các công việc còn tồn đọng của các dự án, đề án rà soát lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp và các ban quản lý rừng theo quy định;

Đồng thời, thực hiện tốt công tác định giá đất bảo đảm thời gian yêu cầu, đúng quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế và các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư đã được giao đất, cho thuê đất để xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh (nếu có) để tránh thất thoát tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát hiện kịp thời những hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất. Kiên quyết xử lý đối với tổ chức vi phạm pháp luật đất đai; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất những dự án đã giao, cho thuê nhưng chủ đầu tư không triển khai, triển khai chậm tiến độ theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, làm cơ sở thu hồi đất theo quy định, tránh lãng phí nguồn lực đất đai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh, bảo đảm dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo quy định.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chặt chẽ việc thẩm định giá đất cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Nhà nước, thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá, nhằm chống thất thu ngân sách, thất thoát tài sản của nhà nước và phòng, chống tiêu cực, tham nhũng; -

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được cấp thẩm quyền phê duyệt; tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ thời gian và đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai trình cơ quan có thẩm quyền ban hành kịp thời và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xử lý các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư nhưng không thực hiện hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đỗi với Nhà nước theo quy định của pháp luật; thống kê các tổ chức sử dụng đất đã bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực thuế mà không chấp hành chuyển Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chỉ đạo các Chi cục Thuế thông báo nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất thực hiện bảo đảm thời gian quy định về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm, không để tồn tại kéo dài. Xử lý, giải quyết triệt để, kịp thời các trường hợp phản ánh của người dân về tình hình vi phạm pháp luật đất đai, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Bình: Kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án đầu tư chậm tiến độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO