--Quảng cáo---

Đồng Nai: Hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng về quản lý đất đai

Tài nguyên - 00:00 01/11/2017

(TN&MT) - Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Đồng Nai; Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành...

 

(TN&MT) - Được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); sự chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh Đồng Nai; Sở TN&MT Đồng Nai đã nỗ lực hoàn thành cơ bản một số nhiệm vụ quan trọng về quản lý đất đai, đó là đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy chứng nhận), lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quản quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Qua thực hiện Dự án, Đồng Nai đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất
Qua thực hiện Dự án, Đồng Nai đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất

Kết quả khả quan

Theo Sở TN&MT Đồng Nai, đến năm 2000, trên địa bàn toàn tỉnh Đồng Nai cơ bản đã có bản đồ địa chính và sử dụng bản đồ địa chính để kê khai đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, nhằm nâng cao độ chính xác bộ bản đồ địa chính đang quản lý, đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai theo hướng hiện đại...

Nên từ năm 2001, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính đến năm 2005, Dự án hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính giai đoạn (2006 - 2010) trình Bộ TN&MT thẩm định, UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trong thời gian thực hiện Dự án hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính giai đoạn (2006 - 2010), Bộ TN&MT có Văn bản số 872/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 13/3/2008 về việc lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, tỉnh Đồng Nai đã lập Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn (2009 - 2010), định hướng đến năm 2015 của tỉnh Đồng Nai và đã được Tổng cục Quản lý Đất đai thẩm định tại Văn bản số 1813/TCQLĐĐ-CĐKTK ngày 16/12/2009.

Song song đó, tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện Dự án thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không phục vụ cho lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của Bộ TN&MT.

Cũng theo Sở TN&MT Đồng Nai, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của tỉnh đến 31/12/2016 đã đạt được những kết quả khả quan. Trong đó, Đồng Nai đã tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thiện bản đồ địa chính theo mục tiêu của Dự án.

Cụ thể, đến cuối năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho 171/171 xã, với 4.921 điểm địa chính, diện tích 589.635,23 ha và 1.536.194 thửa đất. Trong đó, năm 2016 Đồng Nai đã tổ chức đo chỉnh lý bản đồ địa chính cho 10 xã, với 80 điểm địa chính, diện tích 21.698,71 ha và 106.420 thửa đất.

Đồng Nai cũng đã tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho 171/171 xã, với tổng số 845.960 thửa đất, tương ứng với diện tích là 242.455,12 ha. Trong đó, có 498.781 thửa đất cấp Giấy chứng nhận lần đầu, tương ứng với diện tích 124.643,73 ha; 347.179 thửa đất cấp đổi Giấy chứng nhận, tương ứng với diện tích 117.811,39 ha. Số Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu 447.325 giấy và cấp đổi là 343.979 giấy.

Tỉnh Đồng Nai còn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính ở nhiều giai đoạn, ở các dạng và mức độ khác nhau; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho các phường, xã, thị trấn chưa có dữ liệu địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã xây dựng dữ liệu địa chính theo quy định cũ hoặc các xã đo chỉnh lý bản đồ địa chính.

Đến cuối năm 2016, Đồng Nai cũng đã xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính cho 171/171 xã, phường, thị trấn, với 1.536.194 thửa đất tương ứng với diện tích 589.635,23 ha và 1.437.771 hồ sơ; đưa vào vận hành trên hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính toàn tỉnh cho 171/171 phường, xã, thị trấn và xuất sổ địa chính điện tử cho 110 phường, xã, thị trấn.

Đối với Dự án hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính tỉnh Đồng Nai giai đoạn (2006 - 2010) và Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn (2009 - 2010), định hướng đến năm 2015; từ năm 2008 đến năm 2016, tỉnh Đồng Nai đã đầu tư 317.811,78 triệu đồng từ nguồn kinh phí địa phương để triển khai thực hiện.

Qua thực hiện Dự án, Đồng Nai cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%
Qua thực hiện Dự án, Đồng Nai cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt trên 98%

Cơ bản hoàn thành

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tỉnh Đồng Nai đã xây dựng các dự án trình Bộ TN&MT thẩm định làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng nhiều Thiết kế kỹ thuật - Dự toán, Kế hoạch thi công và phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đã được Sở TN&MT Đồng Nai triển khai thực hiện, với các mục tiêu đặt ra cơ bản đã hoàn thành, qua đó góp phần quan trọng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cụ thể, hệ thống lưới địa chính được gia cố bổ sung, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính thay thế tài liệu cũ để đưa vào quản lý, sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Đây là tài liệu hết sức quan trọng làm cơ sở phục vụ cho việc khai thác, sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác đo đạc, bản đồ, quản lý Nhà nước về đất đai và phục vụ yêu cầu quản lý của một số ngành khác.

Công tác cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với các thửa đất đủ điều kiện được tập trung thực hiện, nâng tỷ lệ cấp giấy lần đầu cho hộ gia đình cá nhân đạt trên 98%, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất thực hiện các quyền theo quy định pháp luật, hạn chế được các tranh chấp về đất đai, đồng thời giúp cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ hơn.

Cơ sở dữ liệu địa chính được xây dựng và hoàn thiện cho các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận, nhập dữ liệu đăng ký cho các thửa đất đã đăng ký đất đai và nhập dữ liệu thửa đất cho các thửa đất chưa đăng ký đất đai, đồng thời chỉnh lý các biến động phát sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu địa chính được xây dựng cho cấp tỉnh và huyện, dạng giấy cho cấp xã, thay thế cho bộ hồ sơ địa chính cũ đưa vào quản lý, sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh, từ đó giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chặt chẽ, ngày càng tốt hơn.

Hệ thống công nghệ mạng truyền dữ liệu địa chính được xây dựng liên thông cho cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; 20 quy trình, thủ tục hành chính đã được đưa lên mạng internet để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận, tìm hiểu thông tin đất đai một cách thuận lợi, nhanh chóng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai.

Đội ngũ công chức, viên chức Ngành TN&MT Đồng Nai được tập huấn các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, về công nghệ thông tin từng bước nâng cao sự hiểu biết, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, vận hành được hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, xây dựng, cập nhật, bảo trì, khai thác, bảo đảm an toàn, an ninh cho cơ sở dữ liệu khắc phục được các sự cố thông thường.

Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát sinh theo quy định mới, Sở TN&MT Đồng Nai kiến nghị Bộ TN&MT hướng dẫn chi tiết nội dung thực hiện xây dựng mô hình cấp huyện có hệ thống đăng ký đất đai hoàn chỉnh hiện đại để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, cho phép Sở TN&MT Đồng Nai rà soát lại hiện trạng cơ sở dữ liệu hiện nay; xây dựng kế hoạch bổ sung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu đất đai.

 

Hiệu quả từ Dự án Tổng thể

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc đánh giá kết quả thực hiện Dự án Tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2009 - 2010, định hướng đến năm 2015 (Dự án Tổng thể). Năm 2017, sau khi phối hợp các Sở, ngành và UBND cấp huyện rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Dự án Tổng thể, Sở TN&MT Đồng Nai đã có báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Dự án Tổng thể đặt ra 04 mục tiêu quan trọng: Bổ sung, hoàn thiện hệ thống lưới địa chính, hồ sơ địa chính; Hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất đủ điều kiện; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai cho cấp tỉnh và huyện, dạng giấy cho cấp xã; Hoàn thiện hệ thống công nghệ, quy trình quản lý thống nhất giữa 3 cấp tỉnh, huyện, xã và đồng bộ dữ liệu giữa các cấp.

Dự án Tổng thể cũng xác định các mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn từ năm 2009 - 2010, năm 2011- 2013 và giai đoạn năm 2014 - 2015 để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay, hầu hết các nhiệm vụ đã được Đồng Nai triển khai hoàn thiện, các mục tiêu đặt ra cơ bản đã hoàn thành, qua đó góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đất…

 

Tiến tới hoàn thành

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho hay: Để thực hiện hoàn thành xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, tỉnh Đồng Nai dự kiến tổng nhu cầu khối lượng và kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính gắn liền với đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai như sau:

Về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng lưới địa chính gồm 22 điểm, đo chỉnh lý bản đồ địa chính khoảng 5.226,90 ha (20.081 thửa). Về công tác đăng ký đất đai và cấp Giấy chứng nhận, tổ chức đăng ký đất đai cho 460.586 thửa đất đã được đo đạc lập bản đồ địa chính. Trong đó, số thửa cấp Giấy chứng nhận lần đầu là 181.720 thửa đất và cấp đổi Giấy chứng nhận 303.324 thửa đất.

Và về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính cho 485.044 thửa đất. Về kinh phí thực hiện, tổng kinh phí dự kiến sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đo chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính khoảng 89.411,73 triệu đồng.

 

Tường Tú

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO