Điện Biên triển khai hiệu quả công tác dân vận về tài nguyên và môi trường

Trần Sơn| 22/09/2020 11:02

(TN&MT) - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã xây dựng các kế hoạch triển khai công tác dân vận năm 2020. Trong đó, tập trung quán triệt, có hiệu quả các nội dung về công tác dân vận đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác dân vận.

Qua việc quán triệt nội dung về công tác dân vận đã góp phần nâng cao nhận thức, phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ CBCCVC trong cơ quan; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí thực hiện Dự án Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do bản Huổi Cắn, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé

Sở TN&MT đã thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai, đo đạc bản đồ, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường; Đặc biệt tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện những thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện được xét duyệt và công bố công khai tại cơ quan quản lý đất đai; Quy hoạch Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã thực hiện theo quy hoạch nông thôn mới được công khai tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã. Niêm yết công khai, công bố các dự án đầu tư, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư trước khi thu hồi đất tại trụ sở UBND cấp phường, xã.

Ban hành Kế hoạch cái cách thủ tục hành chính năm 2020 và Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trong đó tập trung rà soát các thủ tục hành chính, đưa các thủ tục hành chính ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức đối với vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cải cách hành chính trong việc tiến tới xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; Xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tất cả các hồ sơ được Sở giải quyết đảm bảo tiến độ hoặc trước thời gian quy định, không để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch phải sửa chữa nhiều lần. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh về đất đai cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và 3 công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa" ở cơ quan nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính Nhà nước. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo phản ánh của công dân và thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư do UBND tỉnh giao được duy trì và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết khiếu nại đã đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng đất, tạo được lòng tin của nhân dân với chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Tổ chức Phát triển quỹ đất huyện Tuần Giáo tăng cường công tác dân vận trong GPMB

Ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT tỉnh Điện Biên cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 20 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã tiến hành hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền để tiếp nhận, xử lý. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở còn tham gia tiếp công dân vào các ngày cuối cùng của tháng tại Sở và tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh vào các ngày 20 hàng tháng theo Luật Tiếp công dân năm 2013. Nâng cao chất lượng trong hoạt động tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Phát huy vài trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp dân, lắng nghe và giải quyết kiến nghị, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tiếp tục tổ chức quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW ngày 7/1/2019 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 cảu Bộ Chính trị; Kết luân số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luận số 17-KL/TU ngày 17/3/ 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 31/12/2013 của Tỉnh ủy; Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 417-QĐ/TU ngày 28/7/2011 của Tỉnh ủy); Quyết định số 3922-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 8/4/2014 của UBND tỉnh...

Tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, với cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với từng điều kiện cụ thể, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, công tác dân vận chính quyền theo phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả"; vận động CBCCVC và người lao động trong sở thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chính sách về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước

Theo ông Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám đốc phụ trách Sở TN&MT, trong những năm tới, Điện Biên sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế, đổi mới sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU và Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 16/3/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh về đất đai cấp tỉnh.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình, hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính dễ gây phiền hà cho tổ chức và công dân, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận "một cửa" ở cơ quan nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên triển khai hiệu quả công tác dân vận về tài nguyên và môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO