Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai

Thúy Nhi| 20/10/2020 13:48

(TN&MT) - Bộ TN&MT vừa có Văn bản trả lời ý kiến cử tri thành phố Đà Nẵng gửi đến sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV về sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai 2013.

Theo đó, cử tri thành phố Đà Nẵng đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật Đất đai cho phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Trả lời nội dung này, Bộ TN&MT cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhiệm vụ của Chính phủ giao, trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung như: thành lập Ban soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án Luật với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo các Bộ, ngành và một số địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý; tổng hợp và hệ thống các nội dung chỉ đạo trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương liên quan đến lĩnh vực đất đai cần phải thể chế; ban hành văn bản đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013.

Nâng cao hiệu lực chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị

Bên cạnh đó, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và ý kiến kiến nghị của cử tri, của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, làm việc trực tiếp với một số Bộ, ngành, địa phương và chuyên gia về những nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Ban soạn thảo, Tổ Biên tập đã họp nhiều cuộc để bàn về những những bất cập, vướng mắc, những định hướng lớn cũng như các nội dung cụ thể dự kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai; xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Đồng thời, cơ quan soạn thảo đã hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai theo những chính sách và định hướng sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội, Chính phủ thông qua trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật theo đúng Kế hoạch. Theo Chương trình xây dựng luật, Pháp lệnh của Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội Khóa XIV cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 9 đầu năm 2020, thông qua vào Kỳ họp thứ 10 cuối năm 2020 và có hiệu lực từ giữa năm 2021.

Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, qua giám sát tối cao của Quốc hội và thực tiễn thi hành Luật Đất đai, nhiều ý kiến cho rằng việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ không giải quyết được cần có những vấn đề lớn đặt ra đối với phát triển đất nước, phát huy nguồn lực, nguồn tài nguyên đất đai cho phát triển, giải quyết hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai,...

 

Mặt khác, trong quá trình chuẩn bị dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật Đất đai, trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn phát triển đất nước, Bộ TN&MT, các Bộ, ngành đã trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành một số văn bản như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Nghị quyết số 60/2018/QH14 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại đô thị; Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều Nghị định.

Các Văn bản mới ban hành đã có các quy định giải quyết một số chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung trong dự án Luật, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu thầu, pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng, tháo gỡ căn bản các nút thắt, điểm nghẽn, rào cản trong quá trình thi hành Luật Đất đai,....

Hiện nay, Chính phủ đang khẩn trương tổng kết đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai và chuẩn bị tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW để trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết mới về chính sách đất đai. Ngay sau khi có Nghị quyết mới của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ sẽ thể chế hóa và trình Quốc hội Dự án Luật Đất đai sửa đổi toàn diện.

Đồng thời, trên cơ sở đề xuất của Bộ TN&MT, Chính phủ đang xem xét ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Nghị định khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp,... để giải quyết ngay những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, các kiến nghị của cử tri..

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO