Triển khai Luật Đất đai 2024

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

Trường Giang 30/05/2024 - 08:34

(TN&MT) - Luật Đất đai 2024 có nhiều điểm mới quan trọng, đặc biệt đã bổ sung quy định cụ thể nguồn hình thành quỹ đất; Tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập để tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại địa phương. UBND cấp tỉnh giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác quỹ đất này.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 đã có quy định về nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất.

Cụ thể, về nguyên tắc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất (Điều 112), Luật bổ sung nguyên tắc việc phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất phải theo quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, sử dụng đất đúng mục đích, công khai, minh bạch, hợp lý, hiệu quả và theo quy định của pháp luật; bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tái định cư, an sinh xã hội, bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện chính sách theo quy định của Luật.

1(2).jpg
Luật quy định tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập để tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại địa phương

Đặc biệt về quy định đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác (Điều 113), Luật bổ sung các loại đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác và quy định UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức phát triển quỹ đất thực hiện các nhiệm vụ đối với quỹ đất do tổ chức phát triển quỹ đất phát triển, quản lý, khai thác.

Đồng thời, quy định rõ quỹ phát triển đất (Điều 114) của địa phương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; chức năng của quỹ trong việc ứng vốn phục vụ các nhiệm vụ thuộc chức năng của tổ chức phát triển quỹ đất, thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra về quy định tổ chức phát triển quỹ đất (Điều 115), đây là điều luật mới được tách thành Điều riêng được quy định trong Luật để nâng cao vị trí vai trò của tổ chức phát triển quỹ đất. Theo đó, tổ chức phát triển quỹ đất được thành lập để tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất tại địa phương. Nguồn tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất được phân bổ từ ngân sách nhà nước và ứng vốn từ quỹ phát triển đất. Luật giao Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, hoạt động, cơ chế tài chính của tổ chức phát triển quỹ đất.

Để hướng dẫn cụ thể về Điều 113, khoản 3 Điều 115 Luật Đất đai 2024, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai do Bộ TN&MT xây dựng và trình Chính phủ đã quy định Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2024, nhiệm vụ của Trung tâm phát triển quỹ đất gồm:

Quản lý quỹ đất quy định tại khoản 1 Điều 113 Luật Đất đai;

Lập và thực hiện dự án tạo quỹ đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;

Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lập dự án tạo quỹ đất để giao đất thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

Lập và tổ chức thực hiện phương án sử dụng, khai thác, cho thuê ngắn hạn quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

Ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về các lĩnh vực công tác được giao

Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện; quy định cụ thể nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nguồn thu tài chính của Trung tâm phát triển quỹ đất. Theo Bộ TN&MT, việc quy định như Dự thảo là bảo đảm thể chế tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW “hoàn thiện tổ chức, bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các tổ chức phát triển quỹ đất, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đủ năng lực tạo lập, quản lý, khai thác quỹ đất, thực hiện tốt nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Đồng thời, với vị trí của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp tỉnh mới đảm bảo thực hiện được các nhiệm vụ về phát triển, quản lý, khai thác đã được quy định tại Điều 113 của Luật Đất đai 2024, cụ thể: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác quỹ đất…”, trong đó có các dự án lớn như dự án vùng phụ cận các điểm kết nối giao thông và các tuyến giao thông có tiềm năng phát triển, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị; dự án khu dân cư nông thôn. Do đó, cần có một đơn vị đủ mạnh là Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan để triển khai các dự án nêu trên.

Theo Bộ TN&MT, việc kiện toàn tổ chức phát triển quỹ đất sẽ khắc phục tồn tại, bất cập đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết đánh giá mô hình hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất đó là các tổ chức phát triển quỹ đất tại địa phương còn phân tán, chưa tập trung được nguồn lực; chưa có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; việc phối hợp với các cơ quan có liên quan còn gặp nhiều khó khăn; sự quan tâm hỗ trợ về môi trường, về cơ chế hoạt động còn thiếu hoặc chưa đầy đủ; việc cấp nguồn vốn có nhiều hạn chế về số lượng và thời gian do phụ thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp cho Quỹ phát triển đất hoặc phụ thuộc nguồn vốn chủ đầu tư dự án tự nguyện ứng trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO