Thừa Thiên Huế: Phấn đấu có từ 7 - 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021

Văn Dinh| 12/01/2021 17:54

(TN&MT) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Tổng nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 khoảng 2.025.550 triệu đồng.

Theo đó, phấn đấu có từ 7 - 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 8 xã nông thôn mới nâng cao, 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 là 0,4%, riêng đối với các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng miền núi, dân tộc thiểu số giảm từ 2%-3%, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giảm từ 1,0%-1,5%. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên các đối tượng chính sách... được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và các chính sách khác về giáo dục theo quy định.

Đời sống người dân nông thôn Thừa Thiên Huế ngày càng khởi sắc

Đảm bảo 100% lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận chính sách dạy nghề, tạo việc làm khi có nhu cầu. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội theo quy định.

Đảm bảo 100% đối tượng theo quy định được đóng, hỗ trợ mức đóng thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. 100% cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã, thôn trưởng, tổ trưởng và cán bộ đoàn thể được tập huấn về kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo, về giám sát đánh giá chương trình giảm nghèo có sự tham gia của người dân. Không còn các hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Để đạt được những kết quả nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư và người nghèo nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo, vận động nhân dân cùng góp sức thực hiện công tác giảm nghèo, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo bền vững. Lồng ghép việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung và các chính sách giảm nghèo đặc thù với Chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội khác. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo chung như tín dụng ưu đãi; dạy nghề, tạo việc làm; hỗ trợ về giáo dục và đào tạo; hỗ trợ về y tế; hỗ trợ về nhà ở; trợ giúp pháp lý; hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin và các chính sách an sinh xã hội khác theo quy định...

Được biết đến hết năm 2020, Thừa Thiên Huế có 64/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 66%; số tiêu chí bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã (cao hơn mức bình quân cả nước 0,5 tiêu chí). Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có 2 huyện đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới là huyện Quảng Điền và thị xã Hương Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thừa Thiên Huế: Phấn đấu có từ 7 - 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO