--Quảng cáo---

Quy định mới về nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam

Tài nguyên - Thu Trang - 16:43 21/08/2020

(TN&MT) - Ngày 21/8, Bộ TN&MT đã ban hành quyết định số 1845/QĐ – BTNMT về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Theo đó, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam là đơn vị trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thực hiện quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây nguyên và Nam Bộ. 

Ảnh minh họa

Quyết định 1845/QĐ – BTNMT cũng nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam. Cụ thể, Chi Cục sẽ xây dựng, trình Cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá sản phẩm về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Cục trưởng. 

Tổng hợp, định kỳ báo cáo với Cục trưởng về tình hình hoạt động đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên phạm vi các tỉnh phía Nam. Đồng thời, tham gia công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật đo đạc và bản đồ; thực hiện công tác kiểm tra hoạt động đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định và theo phân công của Cục trưởng. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, cấp đổi, gia hạn, kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Tham gia xây dựng, cập nhật, quản lý hạ tầng đo đạc; phối hợp cung cấp tư liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo phân công của Cục trưởng. 

Tham gia thẩm định tính hợp pháp, hợp chuẩn, hợp quy của dữ liệu đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; phối hợp tổ chức thẩm định công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; kiến nghị đình chỉ việc xuất bản và phát hành hoặc thu hồi các ấn phẩm bản đồ trên địa bàn các tỉnh phía Nam theo quy định của pháp luật. 

Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm định, kiểm nghiệm, bảo dưỡng thiết bị đo đạc trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào công tác đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, các hoạt động hợp tác quốc tế về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo phân công của Cục trưởng. 

Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và phân công của Cục trưởng. 

Quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng phân công.

Về cơ cấu tổ chức, Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam có Chi cục trưởng và không quá 1 Phó Chi cục trưởng. 

Chi cục trưởng sẽ chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Chi cục; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị trực thuộc Chi cục, xây dựng quy chế làm việc của Chi cục, ký các văn bản về chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Cục trưởng. 

Phó Chi cục trưởng giúp việc Chi cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công. 

Quyết định 1845/QĐ – BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 2158/QĐ-BTNMT ngày 7 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý phía Nam. 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO