--Quảng cáo---

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn pháp luật - 00:00 03/12/2015

Hỏi: Cho tôi hỏi, khi một doanh nghiệp muốn xây dựng hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi thì có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không? Nếu phải lập thì hồ sơ bao thẩm định báo cáo tác động môi trường gồm những gì?

Trả lời<_o3a_p>

Việc một doanh nghiệp có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án hay không phụ thuộc vào lĩnh vực hoạt động và quy mô của dự án. <_o3a_p>

Vì câu hỏi của bạn không nêu cụ thể về quy mô của hệ thống sản xuất thức ăn chăn nuôi nên chúng tôi không thể khẳng định được là doanh nghiệp có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không.<_o3a_p>

Chúng tôi xin đưa ra một số điều luật hiện hành quy định về đánh giá tác động môi trường. Bạn có thể đối chiếu các quy định đó để biết được trường hợp của doanh nghiệp mình.<_o3a_p>

Cụ thể: <_o3a_p>

Theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, dự án xây dựng cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi có công suất từ 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên thì bắt buộc phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.<_o3a_p>

Chủ dự án (chủ doanh nghiệp) có trách nhiệm tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường và các thông tin, số liệu được sử dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

<_o3a_p>

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải tiến hành tham vấn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thực hiện dự án, các tổ chức và cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án; nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến khách quan, kiến nghị hợp lý của các đối tượng liên quan được tham vấn để hạn chế thấp nhất tác động bất lợi của dự án đến môi trường tự nhiên đa dạng sinh học và sức khỏe cộng đồng.

<_o3a_p>

Việc tham vấn ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án thực hiện theo quy trình sau đây:<_o3a_p>

- Chủ dự án gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án kèm theo văn bản đề nghị cho ý kiến;<_o3a_p>

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án và các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án có văn bản phản hồi trong thời hạn tối đa mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của chủ dự án, hoặc không cần có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.<_o3a_p>

Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được tiến hành dưới hình thức họp cộng đồng dân cư do chủ dự án và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án đồng chủ trì với sự tham gia của những người đại diện cho Ủy ban mặt trận Tổ quốc cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ dân phố, thôn, bản được Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập. Ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp phải được thể hiện đầy đủ, trung thực trong biên bản họp cộng đồng.<_o3a_p>

Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây: Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường (trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành); Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên; Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực.<_o3a_p>

Về hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Theo quy định của Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT, hồ sơ thẩm định gồm: 01 văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;  07 bản báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều 07 người, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giá tác động môi trường); 01 bản báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác.<_o3a_p>

                                                                        Báo TN&MT<_o3a_p>


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO