Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước Ngành TN&MT Lai Châu

Hà Thuận| 03/11/2020 16:10

(TN&MT) - Trong những năm qua, ngành TN&MT Lai Châu đã không ngừng đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cơ quan, đơn vị ngành tài nguyên môi trường Lai Châu.

Những năm qua, Sở TN&MT Lai Châu luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan, đơn vị, tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động hăng hái tham gia phong trào thi đua thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phong trào thi đua đã được gắn kết với việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

Ông Đỗ Văn Xiêng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Các phong trào thi đua yêu nước được Sở TN&MT triển khai một cách chủ động, thiết thực và có hiệu quả. Hàng năm, Sở đều xây dựng kế hoạch thi đua, kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở thi đua để thực hiện. Các khâu phát động thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi đua, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch thi đua, bình xét thi đua và khen thưởng các tập thể và cá nhân điển hình, xuất sắc, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành đồng bộ và đi vào nề nếp.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong giai đoạn 2015 – 2020, ngành TNMT Lai Châu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường. Kịp thời thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm các huyện, thành phố. Tham mưu ban hành giá đất cụ thể cho các dự án; danh mục các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất; hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép hoạt động khoáng sản đúng quy định Chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, KHBVMT, cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, giấy phép hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước được nâng cao. Hoàn thiện dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; dự án điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; tập trung thanh tra, kiểm tra về trách nhiệm quản lý của các cấp các ngành về tài nguyên và môi trường; qua công tác thanh tra, kiểm tra đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên môi trường của các tổ chức, cá nhân.

Cùng với phong trào thi đua trọng tâm của Sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Sở TN&MT Lai Châu đã tổ chức phát động, hưởng ứng Phong trào thi đua: “Chung sức xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” ; “Doanh nghiệp Lai Châu hội nhập và phát triển”; “Lai Châu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025”; “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; “Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ, giai đoạn 2018 - 2020”…

Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đường kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Cũng theo ông Đỗ Văn Xiêng, trên cơ sở những kết quả đạt được, Sở TN&MT đã rút ra một số bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và đổi mới công tác thi đua. Theo đó, nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế của ngành, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của từng cá nhân, lấy việc hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Đổi mới công tác đăng ký thi đua, theo dõi, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua để không ngừng nâng cao tác dụng của phong trào, phát hiện và nuôi dưỡng được những điển hình, những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, việc bình xét khen thưởng phải được tổ chức kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ, chặt chẽ; quan tâm khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Coi trọng công tác tuyên truyền, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu học tập cách làm hay, mô hình mới…

Các phong trào thi đua yêu nước được công đoàn Sở TN&MT Lai Châu phát động và triển khai thực hiện sôi nổi, việc đăng kí thi đua có nhiều chuyển biến tích cực, các nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, động viên được cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia, hưởng ứng. Qua đó, cán bộ, viên chức, người lao động thi đua học tập, công tác, lao động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước Ngành TN&MT Lai Châu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO