Gấp rút triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Nhận diện “rào cản” để tăng tốc

Hoàng Nghĩa - Lan Anh - Bạch Thanh (ghi)| 27/08/2020 14:22

(TN&MT) - Tổng cục Quản lý đất đai cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, các địa phương cần có sự vào cuộc một cách quyết liệt. Báo Tài nguyên và Môi trường ghi nhận một số ý kiến từ cơ sở liên quan đến công tác này.

* Ông Bùi Văn Côi - Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn: Tiếp tục kiểm tra đôn đốc cấp huyện đẩy nhanh tiến độ

Đến nay, công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành. Cấp huyện cơ bản hoàn thành, có 7/11 huyện đã gửi kết quả kiểm kê về Sở để kiểm tra. Sở đã kiểm tra và ban hành thông báo để cấp huyện chỉnh sửa, bổ sung. Cấp tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kiểm kê đất quốc phòng và đất an ninh.

Tuy vậy, tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại cấp xã, cấp huyện và kiểm đê đất đai chuyên đề rất chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chậm muộn là do công tác đo đạc hiện trạng sử dụng đất ban đầu còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do người người dân chưa thực sự phối hợp; sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai phương án sử dụng đất còn chưa tập trung, đôn đốc quyết liệt; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, UBND cấp huyện có lúc chưa kịp thời. Bên cạnh đó, những tháng đầu năm 2020 mưa nhiều và bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tuyên truyền, phổ biến, công tác rà soát ngoại nghiệp còn gặp nhiều khó khăn…

Ông Bùi Văn Côi

Để tháo gỡ khó khăn trong công tác kiểm kê đất đai, với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn, Sở TN&MT đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; thành lập BCĐ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Lạng Sơn và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc BCĐ.

Sở cũng đã tham mưu, tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) triển khai, tập huấn kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và tổ chức tập huấn phần mềm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tiếp đó tham mưu tổ chức 2 Hội nghị BCĐ kiểm kê cấp tỉnh với 11 huyện, thành phố và 44 xã, phường, thị trấn về tiến độ thực hiện và phân công Tổ chuyên viên tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm kê tại cấp huyện và cấp xã.

Trong quá trình triển khai, BCĐ đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ; ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện, cấp xã.

Yêu cầu các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm được giao tại phương án kiểm kê đất đai của UBND tỉnh và kế hoạch của UBND huyện đã ban hành. Nâng cao chất lượng báo cáo kết quả kiểm kê, báo cáo thuyết minh. Trong báo cáo phải phân tích rõ nguyên nhân tăng giảm số liệu diện tích các loại đất và làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, cập nhật đầy đủ số liệu đất đai chuyên đề đã được ban hành, phê duyệt.

Sở cũng đang tiếp tục kiểm tra đôn đốc cấp huyện, tập trung chỉ đạo, bố trí nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện theo quy định.

* Ông Trần Thanh Hà, Giám đốc Sở TN&MT Quảng Nam: Khó hoàn thành đúng tiến độ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Hiện địa phương đang tiến hành tiếp biên, biên tập bản đồ kiểm kê đất đai cấp tỉnh từ bản đồ kiểm kê đất đai của 241 xã, phường, thị trấn. Thời điểm mới triển khai kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, ngành chức năng và các cấp chính quyền đã lúng túng khi số liệu quy hoạch chi tiết 3 loại rừng (rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất) vẫn chưa có sự thống nhất; ranh giới hành chính chênh lệch giữa hồ sơ và thực tế.

Ông Trần Thanh Hà

Để đảm bảo thời gian hoàn thành, Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam đã tích cực chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc các phòng TN&MT huy động tối đa nguồn lực sẵn có, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, tính thống nhất giữa các sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2019. Đồng thời, lồng ghép công tác kiểm kê đất đai với nhiệm vụ “rà soát các diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún” được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Thường xuyên tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc ở cấp huyện, cấp xã cho Sở TN&MT để theo dõi, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo và đánh giá, xếp loại cuối năm 2020.

Trước khi có dịch COVID-19 bùng phát lần 2, dự kiến thời hạn cuối để các địa phương hoàn thành sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, huyện theo quy định và giao nộp sản phẩm về Sở TN&MT (thông qua Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam) giao nộp, quản lý, lưu trữ theo quy định hiện hành là vào ngày 30/8/2020, trình UBND tỉnh ký duyệt và giao nộp sản phẩm kiểm kê cấp tỉnh trong cuối Quý III, đầu Quý IV năm 2020. Tuy nhiên, hiện nay tại 5 huyện, thị xã thuộc diện cách ly, phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, sản phẩm đã hoàn thành nhưng cán bộ không thể xuống để ký duyệt được đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ kiểm kê đất đai của toàn tỉnh, khó theo kế hoạch.

* Ông Bùi Minh Tuấn - Giám đốc Sở TN&MT Bến Tre: Khắc phục khó khăn, hoàn thành kiểm kê đất đai

Tính đến nay, đối với cấp tỉnh, Sở TN&MT Bến Tre đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo Quyết định về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước. Hiện tại, chưa thực hiện xong do sản phẩm cấp huyện gửi về chưa đầy đủ.

Riêng đối với cấp huyện, thực hiện theo phân cấp ngân sách, giao cấp huyện là chủ đầu tư thực nhiệm vụ. Theo đó, một số huyện đã thực hiện theo hình thức đặt hàng, một số huyện thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn. Hiện tại, TP. Bến Tre, huyện Ba Tri và huyện Chợ Lách đã gửi sản phẩm về Sở TN&MT Bến Tre để kiểm tra, tổng hợp; một số huyện còn lại đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên còn thực hiện việc kiểm tra nghiệm thu cấp chủ đầu tư.

Ông Bùi Minh Tuấn

Xét về tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, đến nay khá trễ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi định mức kinh tế - kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị thực hiện; và việc lựa chọn theo hình thức đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn. Đặc biệt, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 cũng ảnh hưởng khá lớn đến công tác kiểm kê đất đai, trong đó, thời điểm giãn cách xã hội ngay cùng thời điểm điều tra dã ngoại ở cấp xã.

Trong thời gian tới, Sở TN&MT Bến Tre sẽ tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai - đơn vị kiểm tra cấp huyện và tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai cấp tỉnh, gấp rút hoàn thành kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre để trình UBND tỉnh Bến Tre thông qua Báo cáo và kịp thời gửi về Bộ TN&MT để tổng hợp, đảm bảo kịp thời gian trong quý IV/2020 theo Công văn số 5904/VPCP-NN ngày 21/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gấp rút triển khai kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: Nhận diện “rào cản” để tăng tốc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO