Đồng Nai: Chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản

11/09/2018 10:28

(TN&MT) - Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đồng Nai đã và đang tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý về lĩnh vực môi trường trong hoạt động khoáng sản, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

KS1
Sở TN&MT Đồng Nai quan tâm công tác quản lý về môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Mạnh dạn đề xuất

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai cho biết: Sau khi Quy hoạch khoáng sản tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt, Sở TN&MT đã tổ chức công bố công khai Quy hoạch khoáng sản của tỉnh Đồng Nai trên các phương tin thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử của Sở TN&MT và bàn giao hồ sơ Quy hoạch cho Sở Xây dựng, Sở Công thương và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa để phối hợp tổ chức thực hiện; cắm mốc bổ sung các khu vực Quy hoạch khoáng sản trên địa bàn tỉnh, bàn giao cho địa phương quản lý theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ TN&MT chỉnh sửa bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý khoáng sản nhất là công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, như: Báo cáo số 651 ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo tình hình thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Báo cáo số 11448 ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh báo cáo tổng kết chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Sở TN&MT Đồng Nai đã chủ trì dự thảo và đã họp cùng các Sở ngành có liên quan và các địa phương thống nhất nội dung, hình thức, bố cục dự thảo văn bản về tăng cường kiểm tra, quản lý hoạt động cải tạo đất nông nghiệp có thu hồi đất làm vật liệu san lấp, bùn trấp, đá bazan bọt dạng tảng lăn làm vật liệu xây dựng để trình UBND tỉnh Đồng Nai. Năm 2017, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, lâm nghiệp có thu hồi đất làm vật liệu san lấp, bùn trấp, đá bazan bọt dạng tảng lăn làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Sở TN&MT Đồng Nai cũng đã kịp thời thông tin, tuyên truyền đến các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để biết và thực hiện các chính sách mới về khoáng sản của Trương ương và địa phương. Qua công tác thông tin, tuyên truyền nhất là của Cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai về pháp luật khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động khoáng sản của các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

KS2
Hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai đều có kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Chủ động kiểm soát

Để tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát ô nhiễm môi trường, hàng năm, Sở TN&MT Đồng Nai đều có kế hoạch kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về tăng cường giải quyết tình trạng gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường các mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch “Khảo sát và làm việc về phương án bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017”.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và làm việc về phương án bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh, Sở TN&MT Đồng Nai đã tham mưu, báo cáo về vấn đề chấp hành bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt của các chủ đầu tư dự án mỏ đá để trình UBND tỉnh Đồng Nai, từ đó đề xuất kịp thời các giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Cụ thể, thường xuyên tăng cường thực hiện phun sương tạo ẩm giảm thiểu bụi từ khu vực chế biến và đường vận chuyển nội bộ mỏ đá.

Đồng thời, thực hiện giải pháp kiểm soát, xử lý nguồn ô nhiễm bụi từ hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường chung như: đầu tư lắp đặt hệ thống phun sương tự động, hố thu nước và đường bê tông kết nối trong khu vực chế biến ra tuyến đường chung tối thiểu 100m, trồng cây xanh để tạo cảnh quan đẹp, tạo môi trường đảm bảo an toàn trong khu vực hoạt động mỏ và gửi về Sở TN&MT Đồng Nai để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; chủ động liên hệ với doanh nghiệp để phối hợp thực hiện biện pháp phun sương toàn diện khu vực phát sinh bụi.

Đặc biệt, chủ động liên hệ với UBND huyện, UBND xã và kết hợp với các đơn vị khai thác mỏ, cơ sở sản xuất xung quanh trong khu vực để thực hiện xây dựng Ban tự quản môi trường nhằm quản lý, kiểm soát, xử lý môi trường phát sinh; chủ động xây dựng phương án bảo vệ môi trường để tổ chức thực hiện trong suốt quá trình hoạt động khai thác, vận chuyển. Trong đó, phải thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát bằng máy camera tại khu vực vệ sinh phương tiện vận chuyển sản phẩm của mỏ trước khi tham gia lưu thông tiêu thụ và kết nối truyền dẫn dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT để giám sát.

KS3
Các doanh nghiệp cũng quan tâm trồng cây xanh, tạo cảnh quan đẹp trong khu vực hoạt động mỏ khoáng sản

Tăng cường kiểm tra

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát và làm việc về công tác bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh năm 2017. Trên cơ sở kết quả khảo sát, làm việc các doanh nghiệp khai thác đá đang hoạt động, Sở TN&MT đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai kết quả khảo sát thực tế và đề xuất các giải pháp và UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản chỉ đạo việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh.

Riêng đối với giải pháp lắp đặt hệ thống giám sát bằng camera để kiểm soát nguồn phát thải bụi, năm 2017, Sở TN&MT Đồng Nai đã có văn bản thông báo đến các cơ sở lập kế hoạch thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát bằng camera tại khu vực chế biến đá, tuyến đường vận chuyển nội mỏ đá… về Sở TN&MT để giám sát. Đến nay, ghi nhận 100% doanh nghiệp khai thác đá đã thực hiện lắp đặt hệ thống giám sát bằng camera trong khu vực khai thác mỏ đá và đang phối hợp với Sở TN&MT để thực hiện kết nối truyền dẫn dữ liệu.

Sở TN&MT, các Sở ngành có liên quan và các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra và cùng thống nhất đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản như: đề nghị các doanh nghiệp đóng góp xây dựng, sữa chữa các tuyến đường xe vận chuyển sản phẩm đi qua, các giải pháp nổ mìn, giảm thiểu môi trường trong khu vực mỏ… Qua kết quả thanh tra, kiểm tra trong 02 năm 2016 - 2017, Thanh tra Sở TN&MT Đồng Nai đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính 08 trường hợp với tổng số tiền là 493 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở TN&MT Đồng Nai nhận định: Bên cạnh những mặt tích cực, trong triển khai thực hiện Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, Sở TN&MT đã tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản kiến nghị Bộ TN&MT để có các giải pháp phù hợp về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thu hồi khoáng sản trong dự án xây dựng công trình, thủ tục cấp giấy phép khai thác đất làm vật liệu san lấp, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng Nai: Chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO