Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa

Hoàng Châu| 10/05/2021 11:28

(TN&MT) - UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch 1302/KH-UBND triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025”.

Điện Biên phấn đấu 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống RTN.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận tức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đội ngũ các bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư trong phòng, chống rác thải nhựa (RTN). Qua đó, nhằm thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý RTN, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu RTN.

Mục tiêu cụ thể là người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở trong công tác phòng, chống RTN; chú trọng tuyên truyền cho người dân tại 129 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị xã, thành phố về nguy cơ ô nhiễm RTN, thay đổi thói quen sử dụng, thải bỏ các sản phẩm nhựa từ đó nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên, môi trường biển đảo; 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương viết về lĩnh vực môi trường và xã hội; cán bộ cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống RTN.

Cùng với đó, 90% người lao động làm việc trong các doanh nghiệp; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống RTN. Xây dựng và triển khai hình thành mạng lưới truyền thông cấp cơ sở và các phong trào phòng chống RTN rộng khắp trong toàn tỉnh...

Tỉnh Điện Biên luôn phát huy sức trẻ trong các phong trào bảo vệ môi trường và phòng, chống RTN.

Theo đó, các nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ môi trường; phòng, chống RTN; tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tái chế rác thải nhựa; hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm, có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường; kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và tăng trưởng xanh,... Những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống rác thải nhựa tại các nước trong khu vực và quốc tế; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, RTN.

UBND tỉnh Điện Biên yêu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các sở, ban. ngành liên quan, UBND các huyện thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng tài liệu tuyên truyền về phòng, chống RTN; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng; định kỳ hàng năm tổ chức các cuộc ra quân, phát động hưởng ứng theo chủ đề phòng chống RTN. Các Sở, ban, ngành có lên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung có hiệu quả và thiết thực tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO