Đẩy mạnh tuyên truyền quy định mới về dự báo, cảnh báo thiên tai

Thanh Tùng| 14/06/2021 11:43

(TN&MT) - Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa có Công văn gửi các đơn vị trực thuộc Tổng cục về việc triển khai công tác tuyên truyền Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg.

Tổng cục KTTV yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quyết định 18.

Cụ thể, trong nội bộ Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai việc tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Quyết định 18 - Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; nhất là các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện ban hành bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để áp dụng thực hiện hiệu quả từ ngày 1/7/2021. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành cần chủ động nghiên cứu tìm hiểu để sẵn sàng tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân dân, các cấp, các ngành để phối hợp thực hiện tốt Quyết định này.

Tổng cục KTTV giao Vụ Quản lý dự báo KTTV chịu trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể, trọng tâm cần chú ý, đặc biệt là các điểm mới của Quyết định 18 để các đơn vị, cá nhân trong ngành dễ tiếp cận và áp dụng. Nội dung hoàn thiện trước ngày 11/6/2021.

Vụ Quản lý dự báo KTTV cũng chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và Văn phòng tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai Quyết định 18 đến các đơn vị thực hiện chuyên môn nghiệp vụ dự báo KTTV. Công tác đào tạo, tập huấn, triển khai nghiệp vụ về Quyết định 18 hoàn thành trước ngày 20/6/2021.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia trên cơ sở những tác nghiệp thực tế và xây dựng Quyết định 18, chủ động chọn lựa, đề xuất các nội dung cần tuyên truyền trọng điểm gửi về Tổng cục (qua Văn phòng) trước ngày 15/6/2021.

Tạp chí Khí tượng Thủy văn chịu trách nhiệm thiết kế bộ tài liệu tuyên truyền Quyết định 18 theo các nội dung do Vụ Quản lý dự báo KTTV xây dựng theo hướng đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu (tài liệu được xây dựng theo hình thức infographic, hình ảnh và báo chí dữ liệu, so sánh...).

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia và Văn phòng Tổng cục thẩm định và hoàn thiện tài liệu tuyên truyền này trước đăng tải. Hoàn thành bộ tài liệu tuyên truyền trước ngày 15/6/2021 và đăng tải kịp thời trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV trước ngày 20/6/2021.

Văn phòng Tổng cục chịu trách nhiệm thực hiện tuyên truyền Quyết định 18 trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung ương và Hà Nội. Làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền Quyết định 18 này. Đồng thời, đăng tải kịp thời tài liệu tuyên truyền chính thức của Tổng cục về Quyết định 18 trên các trang mạng xã hội của Tổng cục và theo dõi việc đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội thuộc Tổng cục.

Trong việc tuyên truyền hướng đến cộng đồng xã hội, Công văn yêu cầu Giám đốc các Đài KTTV khu vực thực hiện và chỉ đạo các Đài KTTV tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan báo chí của địa phương để tuyên truyền lồng ghép về Quyết định 18 trong các nội dung cung cấp thông tin về tình hình KTTV tại địa phương. Gửi tài liệu tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố về các nội dung trọng tâm tại Quyết định 18 phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn. Đăng tải kịp thời tài liệu tuyên truyền chính thức của Tổng cục về Quyết định 18 trên website và tài khoản mạng xã hội do đơn vị quản lý.

Văn phòng Tổng cục phối hợp với Vụ Quản lý dự báo KTTV, Tạp chí KTTV và các đơn vị thực hiện lồng ghép tuyên truyền với các cơ quan báo chí ở Trung ương về nội dung của Quyết định 18 trong các cuộc họp cung cấp thông tin báo chí, hội thảo chuyên ngành, tập huấn truyền thông báo chí về lĩnh vực KTTV. Tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; đảm bảo an toàn, phù hợp với tình hình diễn biến Covid-19 hiện nay.

Công văn nhấn mạnh, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết công tác tuyên truyền Quyết định 18 về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 10/7/2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh tuyên truyền quy định mới về dự báo, cảnh báo thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO