--Quảng cáo---

Viện Khoa học Môi trường tuyển dụng viên chức năm 2019

Môi trường - Viện Khoa học Môi trường - 16:32 21/11/2019

(TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 2898/QĐ- BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường; Công văn số 5852/TCMT-TCCB ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019, Viện Khoa học Môi trường thông báo tuyển dụng 08 chỉ tiêu viên chức 2019, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1.1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
 • Có lý lịch rõ ràng, mẫu khai lý lịch có xác nhận của chính quyền cấp xã nơi cư trú;
 • Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;
 • Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung về trình độ ngoại ngữ, tin học

 • Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc trình độ A2 hoặc trình độ bậc 2 trở lên (trình độ B theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30 tháng 01 năm 1993 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chương trình tiếng Anh thực hành ABC; trình độ A2 theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2008 quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành; trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam);
 • Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

1.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụngvà quản lý viên chức (Nghị định số 29/2012/NĐ-CP), đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị định số 161/2018/NĐ-CP).

1.4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

 • Không cư trú tại Việt Nam;
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án; quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Nội dung,hình thức tuyển dụng

2.1 Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển theo 2 vòng như sau:

a. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn: Các quy định liên quan Luật Lao động, Luật Viên chức, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học và các văn bản hướng dẫn thi hành, các nội dung liên quan đến chuyên ngành tuyển dụng, vị trí việc làm.

2.2 Xác định người trúng tuyển

Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. Vị trí, điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể từng vị trí tuyển dụng

Ngoài điều kiện chung, ứng viên phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể từng vị trí tuyển dụng theo bảng dưới đây:

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí việc làm/tuyển dụng

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

1

2

3

4

5

1

Văn phòng
Viện Khoa học môi trương

Kế toán

Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tài vụ của đơn vị dự toán cấp III của Viện; kiểm tra, giám sát đôn đốc tình hình thực hiện kế hoạch, tài chính, kế toán theo duy định hiện hành; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán;

- Nắm được và có khả năng áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính kế toán, kiểm toán, thuế;

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán.

Năng lực, kỹ năng

- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Có kinh nghiệm làm kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế toán

Giúp việc cho kế toán trưởng thực hiện công tác kế toán, kiểm soát chi tại đơn vị dự toán cấp III theo sự phân công; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Kế toán;

- Có khả năng tìm hiểu và thực hiện các hướng dẫn về chế độ tài chính kế toán, kiểm toán, thuế.

Năng lực, kỹ năng

- Có kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu.

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Có kinh nghiệm làm kế toán, cán bộ cơ quan nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tổ chức cán bộ

Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ của Viện.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Quản trị nhân lực, Luật học;

- Nắm được các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thi đua và khen thưởng.

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng tổng hợp, viết báo cáo, soạn thảo văn bản;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Có thời gian làm việc trong cơ quan nghiên cứu phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2

Phòng Khoa học và Công nghệ môi trường

Nghiên cứu công nghệ môi trường

Thu thập, tổng hợp tài liệu, các chính sách mới liên quan đến công nghệ môi trường, sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu thụ bền vững, sử dụng năng lượng tái tạo.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường, Kỹ Thuật môi trường, Hóa học;

- Nắm được chiến lược, chính sách phát triển lĩnh vực quản lý môi trường và công nghệ môi trường.

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng thông tin khoa học, kỹ thuật, công nghệ về môi trường và các lĩnh vực liên quan.

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Có thời gian làm việc trong cơ quan nghiên cứu và tư vấn của nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về công nghệ môi trường trong khuôn khổ các nhiệm vụ, đề tài của Viện.

1

3

Phòng Kinh tế môi trường

Nghiên cứu kinh tế môi trường

Thực hiện thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu về kinh tế môi trường trong khuôn khổ các dự án, nhiệm vụ, đề tài của Viện.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kinh tế tài nguyên và môi trường, Luật;

- Nắm được chiến lược, chính sách phát triển lĩnh vực kinh tế và môi trường.

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng thông tin khoa học về kinh tế và kinh tế môi trường và các lĩnh vực liên quan;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nghiên cứu của nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

4

Phòng Quản lý môi trường và Phát triển bền vững

Nghiên cứu quản lý môi trường và phát triển bền vững

Thực hiện thu thập, tổng hợp tài liệu, các chính sách mới liên quan đến quản lý môi trường và phát triển bền vững.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành: Môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Nông – lâm nghiệp;

- Nắm được chính sách, chiến lược phát triển lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng thông tin khoa học về quản lý môi trường, phát triển bền vững và các lĩnh vực liên quan;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nghiên cứu của nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

5

Phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Thông tin, Tư vấn và Đào tạo về hợp tác quốc tế

Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn về khoa học môi trường, thông tin khoa học môi trường.

1

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Môi trường, Khoa học xã hội;

- Nắm được chính sách, chiến lược phát triển lĩnh vực môi trường, tư vấn, đào tạo.

Năng lực, kỹ năng

- Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng thông tin khoa học về quản lý môi trường, phát triển bền vững và các lĩnh vực liên quan;

- Có sức khỏe tốt, đáp ứng được yêu cầu công việc;

- Có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan nghiên cứu của nhà nước, phục vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Tổng số

8

 

IV. Thành phần hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ

4.1 Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, ghi rõ vị trí, đơn vị dự tuyển;
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức người đó đang công tác, học tập trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp theo quy định;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 • Đối với nhân viên đã qua hợp đồng phải có nhận xét của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp và hợp đồng lao động (bản phô tô);
 • 02 ảnh chân dung, màu cỡ 4 x 6 được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;
 • 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.

4. 2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. 3 Thời gian nhận hồ sơ:

- Thời gian: Từ ngày 21/11/2019 đến hết ngày 21/12/2019 (nhận trong giờ hành chính);

- Địa chỉ: Viện Khoa học Môi trường, Lô E2 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024.37713275.

V. Thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển

5.1 Thời gian xét tuyển:

Kỳ xét tuyển viên chức của Viện Khoa học Môi trường năm 2019 dự kiến tổ chức trong tháng 01/2020.

5.2 Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ghi chú: Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ theo thời gian và địa điểm nêu trên, không nhận qua đường bưu điện./.

 • Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc tuyển dụng viên chức năm 2019
  Xã hội - Q.Minh - 14:46 20/11/2019
  (TN&MT) - Thực hiện Quyết định số 1496/QĐ-TCMT ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc thông báo tuyển dụng 39 chỉ tiêu viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO