Tập trung xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi)

Trường Giang| 15/02/2022 13:43

Sáng 15/2, tại trụ sở Bộ TN&MT, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và một số đơn vị liên quan về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Tổng cục.

Theo Báo cáo của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, trong năm 2022, Tổng cục sẽ tập trung triển khai xây dựng lập hồ Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo); Dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ) và xây dựng 7 Thông tư.

Theo đó, về lập Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), Tổng cục đã xây dựng xong Kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Vụ, Cục chức năng để triển khai thực hiện.

Về 7 Thông tư, Tổng cục xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 51/2015/TT-BTNMT ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ TN&MT hướng dẫn một số nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản theo nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ tại Quyết định số 2602/QĐ-BTNMTngày 28/12/2021. Tổng cục đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-ĐCKS giao Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản miền Bắc chủ trì xây dựng Thông tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Thông tư này.

Về các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 634/BTNMT-PC ngày 28/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ đã giao Tổng cục xây dựng 05 Thông tư, Tổng cục đã dự kiến phân công cho các Vụ, Cục chức năng nghiên cứu, soạn thảo.

Cụ thể, Vụ Địa chất chủ trì nghiên cứu, xây dựng: Thông tư quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng và thăm dò cát sạn đáy biển làm vật liệu xây dựng thông thường; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản; Thông tư thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản và Thông tư số 53/2014/TT-BTNMT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất.

Vụ Kế hoạch và Tài Chính tiếp tục chủ trì nghiên cứu, xây dựng “Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản”.

Cục Kinh tế Địa chất và Khoáng sản tiếp tục chủ trì nghiên cứu, xây dựng “Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác địa vật lý; công tác gia công mẫu, phân tích mẫu; công tác khai đào công trình và lấy mẫu tại các công trình khai đào trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản”.

Ngoài ra, tại Thông báo số 27/TB-BTNMT kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ trưởng giao Tổng cục nhiệm vụ rà soát, xây dựng “Thông tư hướng dẫn công tác quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm”, trình Bộ trước tháng 6/2022, dự kiến Tổng cục giao Vụ Khoáng sản chủ trì nghiên cứu, xây dựng.

Về Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản (thay thế Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ): Tổng cục đã hoàn thiện trình Bộ, ngày 20/7/2021, Bộ TN&MT đã có Văn bản số 4003/BTNMT-ĐCKS trình Thủ tướng Chính phủ về hoàn chỉnh dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản kèm theo dự thảo Nghị định. Ngày 08/01/2022, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 183/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở đó, Tổng cục đã rà soát, hoàn thiện lại một số quy định tại dự thảo Nghị định để bảo đảm đúng quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổng cục trình lại Bộ ngày 24/01/2022. Ngày 14/02/2022, Tổng cục đã báo cáo trực tiếp Thứ trưởng về một số nội dung liên quan đến ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tập trung xây dựng các Thông tư theo nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, về Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản” cần nghiên cứu xây dựng trên tinh thần lựa chọn, kêu gọi nhà đầu tư có tiềm năng tài chính, chuyên môn để khai thác hiệu quả tài nguyên...

Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Pháp chế cần bám sát tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục; Vụ Khoa học Công nghệ bám sát thẩm định các Thông tư về kỹ thuật để kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ đôn đốc cũng như tháo gỡ những bất cập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO