Tài nguyên nước trên các lưu vực sông duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có xu hướng giảm

Thúy Hằng| 19/08/2020 16:14

(TN&MT) - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) vừa công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước mặt vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên. Theo đó, tài nguyên nước các khu vực này có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp.

Tài nguyên nước vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có xu hướng giảm

Theo báo cáo của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, vùng Nam Trung Bộ hiện có 2 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt được xây dựng theo Quyết định số 2208/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2008 của Bộ TN&MT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng mới 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2007-2010”.

Ảnh minh họa 

Các yếu tố quan trắc chủ yếu là nhiệt độ nước, mực nước, lưu lượng, hàm lượng chất lơ lửng và chất lượng nước. Các trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ được bố trí như sau: Trạm Phú Ninh nằm trên bờ phải sông Yên Thuận, thuộc thôn I, xã Tam Sơn huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam; thuộc lưu vực sông Tam Kỳ, diện tích lưu vực khống chế là 120 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

Qua quan trắc cho thấy, mực nước trung bình tháng 6/2020 trên sông Yên Thuận tại trạm Phú Ninh là 3141cm, giảm 14cm so với tháng trước, giảm 7cm so với tháng cùng kỳ năm 2019. Giá trị mực nước lớn nhất là 3150cm (ngày 1/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 3134cm (ngày 27/6).

Trong tháng 6/2020, tại trạm Phú Ninh tiến hành đo lưu lượng nước 3 lần. Lưu lượng trung bình tháng 6 là 12,2m3/s, giảm 6,8m3/s so với tháng trước, tăng 0,5m3/s so với tháng 6 năm 2019. Lưu lượng nước lớn nhất là 15,5m3/s, lưu lượng nước nhỏ nhất là 9,31m3/s. 

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cũng cho thấy chất lượng nước sông sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Còn trạm An Thạnh nằm trên bờ trái sông Kỳ Lộ, thuộc thôn Phú Mỹ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; thuộc lưu vực sông Kỳ Lộ, diện tích lưu vực khống chế là 1180 km2; được quan trắc từ tháng 4 năm 2011.

Kết quả quan trắc cho thấy, mực nước trung bình tháng 6/2020 trên sông Kỳ Lộ tại trạm An Thạnh là 324cm, tăng 6cm so với tháng trước, tăng 8cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 3cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 343cm, giá trị mực nước nhỏ nhất là 310cm.

Trong tháng 6/2020, tại trạm An Thạnh, Trung tâm đã tiến hành đo lưu lượng nước  2 lần. Theo đó, lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 67,6m3/s, tăng 0,7m3/s so với tháng trước, tăng 5,3m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 1,5m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 80,1m3/s (ngày 07/6), lưu lượng nước nhỏ nhất là 55,1m3/s (ngày 25/6).

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy, vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý phù hợp; đến giữa tháng, chất lượng nước sông có thể sử dụng tốt cho cấp nước sinh hoạt.

Vùng Tây Nguyên: Chất lượng nước có thể sử dụng cho sinh hoạt, tưới tiêu

Theo báo cáo, vùng Tây Nguyên hiện có 4 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt và được bố trí như sau: Trạm Ya Yun Hạ nằm trên bờ phải sông YaYun, thuộc làng Chép xã AYun huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai; thuộc lưu vực sông Ba.

Trạm Đức Xuyên nằm trên bờ phải sông KrôngNô, thuộc buôn PhiDihJa B xã KrôngNô huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk; thuộc lưu vực sông Srê Pốk.

Một góc sông Đồng Nai

Trạm Đại Ninh được xây dựng ở bờ phải sông Đa Nhim, thuộc thôn Phú Hòa xã Phú Hội huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng; thuộc lưu vực sông Đồng Nai.

Trạm Cát Tiên nằm trên bờ trái sông Đồng Nai, thuộc thôn I xã Phù Mỹ huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng; thuộc  lưu vực sông Đồng Nai, diện tích lưu vực khống chế là 1.980 km2; được quan trắc từ tháng 2 năm 2012.

Mực nước trung bình tháng 6/2020 trên sông Yayun, tại trạm Ya Yun Hạ là 20794cm, tăng 21cm so với tháng trước, giảm 13cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 103cm so với tháng 6 TBNN. Giá trị mực nước lớn nhất là 20865cm (ngày 18/6), giá trị mực nước nhỏ nhất là 20745cm.

Trong tháng 6/2020, lưu lượng nước trung bình là 19,7m3/s, tăng 10,7m3/s so với tháng trước, giảm 1,9m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 1,8m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 30,9m3/s (ngày 18/5), lưu lượng nước nhỏ nhất là 7,64m3/s.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, vào đầu tháng, chất lượng nước sông đáp ứng mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác; đến giữa tháng, chất lượng sông suy giảm, sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác.

Mực nước trung bình tháng 6/2020 trên sông Ea Krông Nô tại trạm Đức Xuyên là 48674cm, tăng 9cm so với tháng trước, giảm 74cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 11cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 48710cm (ngày 25/6), giá trị nhỏ nhất là 48617cm.

Qua quan trắc, lưu lượng nước trung bình tháng 6 là 22,5m3/s, tăng 2,9m3/s so với tháng trước, giảm 14,0m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 8,2m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng nước lớn nhất là 26,7m3/s, lưu lượng nước nhỏ nhất là 17,5m3/s.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông theo chỉ số WQI cho thấy, vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ TSS và tổng Coliform tăng cao bất thường, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp.

Trên sông Đa Nhim, tại trạm Đại Ninh, mực nước trung bình tháng 6/2020 là 88026cm, tăng 39cm so với tháng trước, tăng 17cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 11cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 88108cm, giá trị nhỏ nhất là 87985cm.

Kết quả quan trắc cho thấy, lưu lượng trung bình tháng 6 là 17,6m3/s, tăng 15,81m3/s so với tháng trước, tăng 8,85m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và tăng 7,8m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 65,5m3/s, lưu lượng nhỏ nhất là 4,55m3/s.

Kết quả tính toán chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy, vào đầu tháng, chất lượng nước sông có thể đáp ứng mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần một số biện pháp xử lý thích hợp. Đến giữa tháng, do nồng độ TSS, độ đục và NO2- tăng cao bất thường, chất lượng nước sông bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý thích hợp.

Mực nước trung bình tháng 6/2020 trên sông Đồng Nai tại trạm Cát Tiên là 12725cm, tăng 16cm so với tháng trước, tăng 18cm so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 50cm so với giá trị tháng 6 TBNN. Giá trị lớn nhất là 12892cm, giá trị nhỏ nhất là 12546cm.

Tại trạm Cát Tiên, lưu lượng trung bình tháng 6 là 134m3/s, giảm 21m3/s so với tháng trước, giảm 11,4m3/s so với tháng cùng kỳ năm 2019 và giảm 21,1m3/s so với tháng 6 TBNN. Lưu lượng lớn nhất là 214m3/s, lưu lượng nhỏ nhất là 64,8m3/s.

Kết quả quan trắc chất lượng nước sông tại đây theo chỉ số WQI cho thấy chất lượng nước sông có thể sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tài nguyên nước trên các lưu vực sông duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có xu hướng giảm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO