--Quảng cáo---

Quảng Ngãi: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển và hải đảo

Biển đảo - Võ Hà - 15:57 23/07/2020

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền về biển và hải đảo, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021- 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, hải đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn hệ thống chính trị và trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, trong giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045 do Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đề ra.

Kế hoạch yêu cầu nâng cao hiệu quả, đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền theo đúng định hướng, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, hải đảo; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cấp, các ngành, sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về biển và hải đảo; việc tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và thời điểm.

Quảng Ngãi là địa phương có tiềm năng về biển đảo với bờ biển dài hơn 130 km

Nội dụng cần tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật về biển và hải đảo; về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; tuyên truyền về khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; về phòng ngừa, ứng phó, kiểm soát và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển và hải đảo, thông qua các hình thức tuyên truyền như: báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng... và nhiều hình thức tuyên truyền trực quan khác.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO