Tài nguyên nước

Kon Tum: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023

Trần Thọ 17/06/2024 10:53

(TN&MT) - UBND tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 2080/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

tai-nguyen-nuoc-kon-tum.jpg
Nhiều hồ chứa tại Kon Tum cạn nước trong mùa khô hạn 2024

Mục đích của Kế hoạch là nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung của Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023 trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Tài nguyên nước và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước: các sở, ban ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Trong đó, Sở TN&MT Kon Tum có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố và tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ.

Đồng thời, Sở TN&MT Kom Tum phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh Kon Tum xem xét bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách và các nguồn kinh hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023 nếu có khó khăn, vướng mắc; các sở, ban ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố kịp thời có văn bản gửi về Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Kon Tum xem xét, quyết định; trường hợp vượt thẩm quyền, Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh Kon Tum báo cáo Bộ TN&MT xem xét hướng dẫn giải quyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO