--Quảng cáo---

Hà Nội đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

Đất đai - 16:53 15/05/2018

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP Hà Nội và hướng dẫn xác nhận...

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các huyện, thị xã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP Hà Nội và hướng dẫn xác nhận thay đổi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp.

Để thực hiện khớp nối, đồng bộ bản đồ, dữ liệu quản lý đất đai trên toàn thành phố và đảm bảo sự thống nhất về số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất trên GCN đã cấp sau khi thực hiện xong việc dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, thực hiện một số nội dung: Kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận việc thay thế tài liệu, số liệu đo đạc đã sử dụng để đăng ký, cấp GCN theo phương án dồn điền đồi thửa đã được phê duyệt trước đây, nhưng chưa cấp đổi GCN, thì thông tin về mã thửa đất, ranh giới và diện tích thửa đất được xác định theo tài liệu đo đạc mới theo quy định tại khoản 10 Điều 11 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
32440676 1012419925593571 5167511565997441024 n
Hà Nội đôn đốc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai.
Bên cạnh đó, lập biểu tổng hợp và bảng tham chiếu số tờ, số thửa và diện tích đối với các thửa đất đã được cấp GCNtheo bản đồ cũ, nhưng chưa cấp đổi  GCN theo bản đồ mới đã được kiểm tra, nghiệm thu nêu trên, để đơn vị thi công xây dụng cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho đơn vị thi công xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội theo quy định tại Điều 8 và điểm C khoản 1 Điều 12 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT nơày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi đơn vị thi công xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đơn vị kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu địa chính thực hiện xong việc kiểm tra, nghiệm thu theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống theo quy định tại Điều 17 và Điều 23 Thông tư số 05/2017/TT- BTNMT ngày 25/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đơn vị thi công xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện việc chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai vào GCNđã cấp được thực hiện, cụ thể: Trường hợp GCN đã cấp theo sơ đồ, tài liệu đã có phù hợp với phương án dồn điền đổi thửa đã được UBND cấp huyện phê duyệt, nhưng có sai số về diện tích thửa đất với bản đồ địa chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội căn cứ biểu tổng hợp và bảng tham chiếu số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất (đã được UBND cấp huyện phê duyệt) thực hiện thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai cho thống nhất với số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất xác định theo bản đồ địa chính khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc thực hiện kết hợp thủ tục này khi người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất; số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất trong trường hợp này được xác định theo bản đồ địa chính đã được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Trường hợp có sai số lớn về diện tích thửa đất giữa GCN đã cấp (theo phương án dồn điền đổi thửa được duyệt) và bản đồ địa chính, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thực hiện thủ tục chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai cho thống nhất với số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất xác định theo bản đồ địa chính sau khi UBND cấp xã và cấp huyện thực hiện kiểm tra, xác nhận số liệu tại bản đồ địa chính là phù hợp hiện trạng sử dụng đất, đúng phương án dồn điền đổi thửa đã được UBND cấp huyện phê duyệt và các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp, khiếu kiện, số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất trong trường hợp này được xác định theo bản đồ địa chính đã được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định...

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO