Đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Trường Giang| 28/07/2021 15:55

(TN&MT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có Văn bản số 4880 gửi các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022.

Theo đó, trên cơ sở tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm 2021, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tổ chức đánh giá và ước thực hiện phát triển KTXH năm 2021 trên tất cả các ngành lĩnh vực được phân công quản lý. Nội dung đánh giá nêu rõ các công việc đã triển khai, kết quả đạt được 6 tháng và ước cả năm, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Cũng theo Bộ KH&ĐT, Kế hoạch phát triển KTXH năm 2022 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH năm 2021 và dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới tác động đến phát triển KTXH của đất nước. Nội dung chủ yếu của Kế hoạch năm 2022 gồm bối cảnh xây dựng kế hoạch 2022, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu và một số cân đối lớn, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu.

Các Bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2022 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung, định hướng lớn của cả nước, đồng thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn và trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương. Trong đó, báo cáo rõ nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược, các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các mục tiêu, định hướng, giải pháp, chính sách phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng thực hiện và gắn với khả năng cân đối, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, gắn chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển KTXH và kế hoạch đầu tư công…

Bộ KH&ĐT đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và khẩn trương hoàn thành báo cáo theo đề cương, biểu mẫu theo Văn bản và gửi về Bộ trước ngày 31/7/2021.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO