Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Thúy Hằng - Hoàng Minh| 22/07/2020 14:36

(TN&MT) - Sáng 22/7, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020. Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có đại diện Cục, Vụ, Viện chức năng trực thuộc Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hoàn thành công tác xây dựng VBQPPL đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết: 6 tháng đầu năm, Cục đã hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT năm 2020 theo đúng tiến độ. Cụ thể, Cục đã chủ trì xây dựng 5 Thông tư; phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trình 1 Thông tư. Cho đến nay, đã trình Bộ trưởng ký ban hành 2 Thông tư, đó là Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông và Thông tư quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vệ tinh quốc gia trong đo đạc và bản đồ…

Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Lâm phát biểu và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, góp ý của các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ TN&MT

Về công tác Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục đã tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, các ý kiến hỏi đáp trên hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân kịp thời đúng quy định; trả lời các ý kiến của các Sở TNMT; trả lời các ý kiến hỏi đáp trên hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân kịp thời đúng quy định (1 ý kiến bằng văn bản và 35 ý kiến trên hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân). Cục đã hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.Đối với Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng lưới trọng lực quốc gia do Viện Khoa học đo đạc và bản đồ chủ trì thời gian ban hành tháng 09/2020: Bộ đã ban hành Quyết định số 413/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc Thành lập Tổ soạn thảo. Hiện Tổ soạn thảo đã hoàn thành xây dựng dự thảo Thông tư gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải.

Về dịch vụ công trực tuyến, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ của Bộ TN&MT; phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch công quốc gia theo Kế hoạch, lộ trình được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, Cục đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 1.893 hồ sơ (bao gồm: trực tuyến 526 hồ sơ; trực tiếp 1.361 hồ sơ và bưu điện 06 hồ sơ). Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ tính đến ngày 09 tháng 7 năm 2020: Cục đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả: 189 hồ sơ.

Về công tác thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ theo Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ; tiếp tục thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch xây dựng, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật...

Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ

Ông Hoàng Ngọc Huy cho biết: Cục đã triển khai việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Phó Cục trưởng Hoàng Ngọc Huy báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Trước đó, Bộ đã ban hành Quyết định số 3433/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Hiện Cục đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 được ban hành tại Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2008, dự thảo Chiến lược và tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện theo ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo Chiến lược hiện đang gửi xin ý kiến các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Công thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với dự thảo Chiến lược. Dự kiến tháng 10 năm 2020 sẽ trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ được giao.

Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm cho biết: Về dự thảo xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ, đến nay, Cục đã nhận được 28 ý kiến của các tỉnh, 21 ý kiến các Bộ, ngành đơn vị quản lý Nhà nước. Đa số các ý kiến đều tán thành, ủng hộ và góp ý tập trung vào trách nhiệm quản lý đo đạc và bản đồ của địa các Bộ, ngành, địa phương.

Theo Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm, việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành được Cục đặt quyết tâm thực hiện đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra. Trong phần nội dung sẽ cố gắng khắc phục hạn chế các nguồn lực không đồng bộ, hướng tới sự đồng bộ để cơ sở dữ liệu đo đạc bản đồ đầy đủ và kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung này, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, Cục cần tập trung, đưa ra các ý tưởng để nâng cao vị thế của ngành, nhằm nâng tầm của ngành đo đạc và bản đồ trong bối cảnh hiện nay.

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

6 tháng cuối năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ năm 2020 theo Chương trình xây dựng và ban hành văn bản đã ban hành. Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ; kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ theo kế hoạch.

Đối với công tác Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Tuyên Quang. Tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho các cá nhân theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cục cũng tiếp tục phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch công quốc gia theo Kế hoạch, lộ trình được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện các nội dung liên quan đến chuyển đổi số và lưu trữ tài liệu điện tử lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý. Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Đối với công tác thực hiện các đề án, dự án và các nhiệm vụ chuyên môn, Cục sẽ tổ chức thực hiện theo kế hoạch tập trung đi sâu việc bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Cục trong 6 tháng đầu năm và cho rằng, Cục đã hoàn thành công việc đáp ứng chất lượng và đảm bảo tiến độ và cũng là đơn vị giải ngân tốt của Bộ.

Trên cơ sở đà của 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng mong muốn lãnh đạo Cục và công chức, viên chức quyết tâm để năm 2020 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, muốn vậy, phải có kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục cần sát sao hơn nữa để trình sớm 4 Thông tư theo Kế hoạch đã ban hành.

Nhấn mạnh về sự chuẩn hóa hồ sơ công tác tổ chức cán bộ, Thứ trưởng yêu cầu Cục rà soát quy trình thủ tục và hồ sơ tổ chức cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo chế độ và quyền lợi của công chức, viên chức người lao động.

Liên quan tới hợp tác quốc tế, Thứ trưởng đề Cục phối hợp chặt chẽ với Vụ hợp tác quốc tế.

Theo Thứ trưởng, các nhiệm vụ liên quan đến biên giới, địa giới hiện khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, vì thế, các đơn vị trong Bộ cần tạo điều kiện cho Cục, đặc biệt đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác biên giới, địa giới.

Liên quan tới các dự án, đề án, Cục cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch Tài chính để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Về các nhiệm vụ khoa học công nghệ, Thứ trưởng đề nghị Cục có kế hoạch dài hơi, xây dựng lộ trình 5 năm, đặc biệt là tập trung vào các đề tài, dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước và góp phần phát triển ngành đo đạc và bản đồ.

Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm, thay mặt lãnh đạo Cục cảm ơn sự quan tâm của Thứ trưởng và các đơn vị, đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, góp ý của các đơn vị để hoàn thiện trong báo cáo. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa từ các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO