--Quảng cáo---

Bộ TN&MT xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 50 của Bộ Chính trị

Ngành TN&MT - Trường Giang - 10:58 28/04/2020

(TN&MT) - Sáng 28/4, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ về xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban cán sự Đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Dự thảo Kế hoạch của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50 có mục đích là quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa những quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường được đề ra trong Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về “Định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030”.

Yêu cầu của Dự thảo kế hoạch là việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động phải bảo đảm tính toàn diện, khả thi, đồng bộ với các kế hoạch, chiến lược, chương trình, đề án có liên quan; phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực triển khai của các cơ quan, đơn vị và điều kiện của Bộ TN&MT. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc trực tuyến về xây dựng Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 50

Dự thảo kế hoạch đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháp là: Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ hai là hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ ba là xây dựng, hoàn thiện và triển khai Chính phủ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trong đó có các hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ tư là tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong đó, về hoàn thiện thể chế, chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Dự thảo kế hoạch giao Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực đất đai theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Đồng thời, rà soát, nghiên cứu đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, trường mẫu giáo, cơ sở y tế, văn hoá, thể thao,... phục vụ người lao động.

Đặc biệt là tham mưu xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, liên thông với các lĩnh vực khác và các địa phương, hoàn thiện quy trình thực hiện liên thông, kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai …).

Ngoài ra, có các biện pháp phòng ngừa, giải quyết sớm, có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài…

Tổng cục Môi trường có tránh nhiệm thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất nâng cao các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn của khu vực và thế giới.

Xây dựng tiêu chí sàng lọc đánh giá dự án để lựa chọn các dự án đầu tư thân thiện với môi trường. Không xem xét mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.

Tham mưu quy định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư về bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư, triển khai dự án và hoạt động của doanh nghiệp trong suốt thời gian thực hiện dự án theo quy định của pháp luật…

Vụ Pháp chế có trách nhiệm chủ trì tổng hợp, rà soát, nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý vướng mắc bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Chủ trì tổng hợp, rà soát, nghiên cứu đề xuất lồng ghép, giảm số lượng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp…

Các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ có trách nhiệm: Thực hiện rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hợp tác đầu tư nước ngoài có liên quan đến lĩnh được giao quản lý theo hướng cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cắt giảm các điều kiện kinh doanh không phù hợp.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản nhất trí với Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị do Vụ Pháp chế xây dựng. Đồng thời, đề nghị Dự thảo kế hoạch cần chia làm 2 giai đoạn từ năm 2020 -2025; 2025 – 2030 để quy định những nội dung cụ thể cần thực hiện; chi tiết các nội dung đề án, Luật, Chương trình hành động mà Bộ, các lĩnh vực đang thực hiện…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa yêu cầu các Vụ, Tổng cục, Cục sớm có văn bản góp ý chi tiết Dự thảo Kế hoạch hành động của Ban cán sự đảng Bộ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị gửi Vụ Pháp chế hoàn thiện để trình Ban cán sự Đảng bộ vào đầu tháng 5 tới.

Thứ trưởng cũng nhất trí với nội dung cần xây dựng phụ lục chia làm 2 giai đoạn từ năm 2020 - 2025 và 2025 – 2030, đồng thời bổ sung các Đề án, Dự án, Chương trình hành động của Bộ mà Bộ, các đơn vị đang và sẽ thực hiện vào trong Dự thảo kế hoạch cho chi tiết, sinh động…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO