--Quảng cáo---

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Ngành TN&MT - Thúy Nhi - 10:09 22/06/2020

(TN&MT) - Theo Bộ TN&MT, trong 6 tháng đầu năm 2020, xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng và các đơn vị đã tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch, ưu tiên các nguồn lực phục vụ CCHC; chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế để công tác này ngày càng thực chất và đạt hiệu quả cao.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

Cụ thể, về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC trong năm 2020, Bộ TN&MT đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC; coi CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Ngay từ đầu năm, Bộ đã quan tâm xây dựng và ban hành 12 chương trình, kế hoạch thành phần, bao quát các mảng nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh công tác CCHC của Bộ…

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, ngày 06/02/2020, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ TN&MT năm 2020 nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa các TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện TTHC trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành trong quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL.

Bộ đã tiến hành rà soát, xây dựng và báo cáo cải cách TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành của nhiệm kỳ vừa qua (2016 - 2020), theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ đã đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền 19 văn bản, bao gồm: 2 luật, 9 nghị định và 8 thông tư, thông tư liên tịch để cắt giảm, đơn giản hóa 214/266 (chiếm 80,1%) và ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 33.819.420 giờ công lao động và khoảng 1.010.284.720.000 đồng/năm.

Bên cạnh đó, trình Chính phủ để ban hành và trình Quốc hội để thông qua đối với 5 văn bản (01 luật, 04 nghị định) để đơn giản hóa, bãi bỏ 102/163 (chiếm 62,6%) điều kiện kinh doanh, ước tính trung bình hằng năm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp khoảng 2.755.000 giờ công lao động và khoảng 37.095.030.000 đồng/năm; ban hành theo thẩm quyền 01 thông tư để để cắt giảm 38 sản phẩm, hàng hóa liên quan đến kiểm tra chuyên ngành (chiếm 51,3%).

Bộ TN&MT đưa  nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh quốc gia năm 2020, Bộ TN&MT đã rà soát, lập bảng so sánh điều kiện đầu tư kinh doanh trước và sau khi bãi bỏ, đơn giản hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 27/5/2020, Bộ ban hành Quyết định số 1183/QĐ-BTNMT về việc công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TN&MT, theo đó, Bộ sửa đổi, bổ sung 7 TTHC cấp Trung ương và 3 TTHC cấp tỉnh.

Bộ hiện đang xây dựng dự thảo Đề án kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ theo định hướng tập trung, thống nhất một đầu mối. Bộ đã tổ chức buổi làm việc với Đoàn khảo sát của Văn phòng chính phủ về việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, thực hiện kết nối, cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Gắn kết quả cải cách hành chính trong xét thi đua, khen thưởng

Theo Bộ TN&MT, trong Quý III năm 2020, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác CCHC, cải cách TTHC trong lĩnh vực TN&MT; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng: đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật về TN&MT; đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về TN&MT tại Trung ương và địa phương.

Tổ chức triển khai Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng 2021 - 2030 của Bộ TN&MT.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC và kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, TTHC trọng tâm năm 2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ theo kế hoạch đã phê duyệt.

Tiếp tục kiểm soát quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh tại lập đề nghị xây dựng VBQPPL; dự thảo VBQPPL thông qua việc đánh giá tác động; góp ý, thẩm định VBQPPL trước khi trình cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm việc ban hành quy định TTHC, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả, đúng thẩm quyền.

Thực hiện các nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 thuộc chức năng quản lý của Bộ TN&MT theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ được giao.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; kiểm tra việc giải quyết TTHC của các đơn vị trực thuộc Bộ; tiếp nhận, xử lý các phản ánh và kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; công khai giải đáp chính sách, pháp luật TN&MT liên quan đến tổ chức, cá nhân; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO