Yên Bái xây dựng “Chỉ số hạnh phúc”: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Thanh Ngà| 15/02/2021 09:22

(TN&MT) - Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh. Theo đó, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái được đánh giá trên 3 tiêu chí chính. Trong đó, tiêu chí mức độ hài lòng về môi trường sống được đánh giá là không dễ thực hiện. Bước vào năm đầu của nhiệm kỳ mới, PV Báo TN&MT ghi lại những ý kiến của lãnh đạo tỉnh và một số địa phương trong việc triển khai thực hiện tiêu chí mức độ hài lòng về môi trường nhằm nâng cao chỉ số hạnh phúc.

Ông Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Đỗ Đức Duy – Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: “Sẽ chọn lọc các nhà đầu tư nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ tới theo hướng Xanh, Hài hòa, Bản sắc và Hạnh phúc. Trong đó, một trong các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 là: “Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020”. Tại Yên Bái, chỉ số hạnh phúc của người dân được đánh giá trên 3 tiêu chí chính là: Sự hài lòng về cuộc sống, chỉ số tuổi thọ trung bình và sự hài lòng về môi trường sống.

Để nâng cao tiêu chí về môi trường sống, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Yên Bái sẽ chọn lọc các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường nhất là trong các dự án khai thác và chế biến khoáng sản nhằm phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển công nghiệp theo hướng “Giảm tỷ trọng khai khoáng, tăng tỷ trọng chế biến, chế tạo. Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư, chế biến sâu khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng cao cấp và chế biến nông lâm sản”.

Hiện tỉnh Yên Bái đã và đang thực hiện kiểm soát rất nghiêm ngặt đối với các quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đối với các trường hợp đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư, đã cấp giấy phép hoạt động nhưng trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp thực hiện các dự án không tuân thủ đúng quy định của pháp luật hoặc có những vi phạm sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái

Ông Hồ Đức Hợp – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái: “Tăng cường kiểm tra, kiểm soát không để phát sinh điểm nóng về môi trường”.

Để nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái. Trong đó, nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống là một trong ba trụ cột.

Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 nâng mức thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nông thôn lên trên 50%, tại đô thị lên trên 93%, hoàn thành xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 100% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cùng với đó, trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư, thực hiện khuyến khích, thu hút đầu tư các dự án công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và kiên quyết không tiếp nhận dự án công nghệ cũ lạc hậu, dự án có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường.

Mặt khác, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, không để phát sinh điểm nóng về môi trường, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Lấy sự hài lòng của người dân về chất lượng môi trường làm thước đo hiệu quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Ông Hà Đức Anh – Chủ tịch UBND huyện Văn Yên

Ông Hà Đức Anh – Chủ tịch UBND huyện Văn Yên: “Phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân đạt mức 58%”

Hiện nay, việc xử lý vấn đề về rác thải, ô nhiễm môi trường luôn được huyện quan tâm. Tại khu vực đô thị, huyện đang đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung; tổ chức lực lượng thu gom, phân loại rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt và rác thải y tế; vận động người dân hạn chế sử dụng đồ nhựa, chuyển dần sang sử dụng vật dụng thân thiện với môi trường.

Tại các xã vùng cao, vùng xa đã vận động các gia đình tự xây lò đốt rác mini. Các phong trào “ngày thứ 7 cùng dân”, phong trào “phụ nữ 3 sạch”, phong trào “thắp sáng đường quê”…tạo sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong việc chỉnh trang, vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, huyện yêu cầu đơn vị phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc các phương án bảo vệ môi trường; nhất là các đơn vị sản xuất bột sắn, chế biến quế, đơn vị khai thác khoáng sản; giảm thiểu sự ô nhiễm khói bụi, không khí tới môi trường và cuộc sống người dân. Đến năm 2021, huyện Văn Yên phấn đấu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân đạt mức 58%.

Ông Trần Đông – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên

Ông Trần Đông – Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên: “Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường”.

Huyện xác định rõ bảo vệ môi trường là yêu câu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm cùa cả hệ thông chính trị, cùa các ngành, các cấp, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn. Cùng với đó, quàn lý và sừ dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chù động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Triển khai dồng bộ việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích dầu tư công nghệ hiện đại trong thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế và sản xuất thu hồi năng lượng từ chất thải; giảm dần, tiến tới phấn đấu cơ bàn năm 2025 không sừ dụng đồ nhựa dùng một lần.

Bên cạnh đó, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sờ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Đảm bảo việc xử lý chất đúng quy chuẩn về môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình

Ông Nguyễn Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Yên Bình: “Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển”

Xác định rõ bảo vệ môi trường là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, hộ gia đình và mọi người dân trên đại bàn huyện.

Đồng thời, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư công nghệ hiện đại để thu gom, xử lý chất thải, tái sử dụng, tái chế chất thải; giảm dần, tiến tới phấn đấu cơ bản năm 2025 không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đạt quy chuẩn về môi trường

Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra theo hướng không báo trước, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường xử lý nghiêm theo quy định; tăng cường cảnh báo sớm nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, giám sát chặt chẽ, đúng tình trạng xả thải của doanh nghiệp.

Ông Lê Trọng Khang – Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải

Ông Lê Trọng Khang – Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải: “Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu”

Huyện xác định vấn đề môi trường luôn được đặt lên hàng đầu, để xảy ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở đâu thì người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm.

Không thu hút đầu tư bằng mọi giá, chú trọng tiêu chí môi trường trong lựa chọn dự án đầu tư. Kiên quyết không vì thu hút đầu tư, tăng trưởng kinh tế mà đánh đổi môi trường; khuyến khích các dự án đầu tư mang tính xanh và sử dụng công nghệ, vật liệu thân thiện môi trường. Các cấp uỷ, chính quyền cơ sở quan tâm hơn nữa đến xây dựng cảnh quan đô thị, làng, bản; bảo vệ rừng và môi trường cây xanh tại địa phương.

Tập trung kêu gọi xã hội hóa về bảo vệ môi trên địa bàn theo nội dung Đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành kèm theo Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái xây dựng “Chỉ số hạnh phúc”: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO