--Quảng cáo---

Sơn La hoàn thành kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đất đai - Bài và ảnh: Nguyễn Nga - 10:58 24/09/2020

(TN&MT) - Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tới nay, tỉnh Sơn La đã hoàn thiện sản phẩm các cấp và gửi hồ sơ báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 về Bộ TN&MT.

Huy động các nguồn lực tập trung thực hiện

Để thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai 2019, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo với 25 thành viên là Trưởng, Phó phòng các Sở, ngành và các lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; tổ chức Hội nghị kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp tỉnh, huyện; tổ chức họp xin ý kiến các ngành thông qua số liệu kiểm kê.

Diện tích đất nông nghiệp vẫn chiếm một tỷ lệ lớn so với cơ cấu tổng diện tích đất đai toàn tỉnh, do khai thác một phần diện tích thuộc nhóm đất sử dụng đưa vào sản xuất nông nghiệp, trồng rừng, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cải thiện vấn đề về môi trường.

Nhóm đất phi nông nghiệp chiếm 4,68% so với cơ cấu tổng diện tích đất đai toàn tỉnh, nhóm đất phi nông nghiệp có sự tăng nhẹ so với năm 2014 phản ánh đúng chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát huy chính sách thu hút đầu tư trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh. Trong các năm tiếp theo, UBND tỉnh tập trung đẩy mạnh nhóm đất này, tăng tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu để phấn đấu theo chủ trương chung của toàn quốc trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2030.

Nhóm đất chưa sử dụng chiếm hơn 20% so với cơ cấu tổng diện tích đất đai toàn tỉnh, nhóm đất này tiếp tục giảm do một phần diện tích đất được khai thác đưa vào sản xuất nông nghiệp, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên về đất đai của tỉnh.

So với kỳ kiểm kê 2014, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Sơn La năm 2019 giảm 1.366 ha. Nguyên nhân là do thực hiện dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích tỉnh Sơn La giảm 1.258 ha.

Đồng thời, giảm 108 ha do thay đổi đường biên giới theo Nghị định thư thay đổi về đường biên giới và mốc quốc giới tại Thông báo số 48/2017/TB-LPQT ngày 27/11/2017 của Bộ Ngoại giao và sai số do đường địa giới hành chính thực hiện kiểm kê năm 2014 được xác định là đường địa giới đang quản lý thực tế (đường địa giới hành chính được xác định trên thực địa và chuyển vẽ vào bản đồ kiểm kê đất đai do đó độ chính xác không cao). Bên cạnh đó, do đường địa giới hành chính 364 được thành lập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000, đường địa giới hành chính 513 được thành lập trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000 nên độ chính xác cao hơn, gây nên sai số về diện tích.

Sơn La nỗ lực hoàn thành kiểm kê đất đai

Gỡ vướng về kinh phí triển khai

Tính đến thời điểm này, kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 tỉnh Sơn La đã được thực hiện đúng, đủ nội dung, đảm bảo chất lượng theo hướng dẫn của Bộ TN&MT. Số liệu kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất được tổng hợp từ một tài liệu thống nhất là bản đồ kết quả điều tra kiểm kê cấp xã.

Qua công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đã xác định rõ quỹ đất đang sử dụng, quỹ đất chưa sử dụng và khả năng có thể khai thác trong tương lai. Đánh giá thực trạng sử dụng đất và tình hình biến động sử dụng đất từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2019. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thông qua công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. Đánh giá việc chuyển mục đích sử dụng đất khác với hồ sơ địa chính.

Công tác kiểm kê đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Bộ TN&MT đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, tích cực tháo gỡ vướng mắc cho tỉnh Sơn La trong việc thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Hầu hết lực lượng tham gia kiểm kê có kinh nghiệm trong kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng được việc kiểm kê đất đai theo yêu cầu.

Tuy nhiên, tiến độ kiểm kê đất đai tỉnh Sơn La còn chậm so với quy định. Nguyên nhân là do, Sơn La là tỉnh miền núi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nguồn thu ngân sách từ quỹ đất hạn chế, do đó, số tiền trích lại để thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh rất thấp, hàng năm nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương khoảng 70% kinh phí triển khai.

Do vậy, tỉnh Sơn La không thể cân đối được nguồn kinh phí để thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng năm 2019. Để triển khai công tác kiểm kê, UBND tỉnh đã bố trí được 5.000 triệu đồng để thực hiện tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 6/12/2019. Ngày 2/10/2019, UBND tỉnh có Công văn số 3312/UBND-KT về việc đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gửi Bộ Tài chính và Bộ TN&MT. Đến hết năm 2019, UBND tỉnh Sơn La chưa nhận được văn bản của 2 Bộ.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Sơn La tổng hợp kết quả kiểm kê lên phần mềm TKDesktop

Để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác kiểm kê, UBND tỉnh đã tạm ứng từ nguồn sự nghiệp kinh tế ngân sách tỉnh số tiền 8.049 triệu đồng để đảm bảo việc lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Theo đó, đến ngày 26/3/2020, tỉnh mới tổ chức lựa chọn được đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019.

Sau khi lựa chọn được đơn vị tư vấn thực hiện kiểm kê, để đảm bảo về tiến độ thực hiện, Sở TTN&MT đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm kê đất đai tập trung lực lượng triển khai thực hiện. Song, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác chuẩn bị, phối hợp thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn tỉnh bị đình trệ gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện, do yêu cầu của công tác tổng hợp số liệu kiểm kê cấp xã hoàn toàn tự động bằng công nghệ thông tin trên phầm mềm chuyên dụng thông qua mạng internet nên việc tiếp cận và xử lý số liệu của cán bộ địa chính một số xã còn hạn chế. Hệ thống hồ sơ địa chính của một số đơn vị xã, phường, thị trấn được thành lập bằng phương pháp thủ công từ năm 1995, một số thông tin hồ sơ địa chính còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý, nhất là cập nhật và chỉnh lý những biến động, thay đổi đã xảy ra.

Thời gian tới, sau khi kết quả kiểm kê được Chính phủ phê duyệt, tỉnh Sơn La sẽ yêu cầu các cấp, các ngành sử dụng kết quả kiểm kê vào việc hoạch định các chính sách đất đai của tỉnh; lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cấp huyện; xác định quỹ đất để kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thu hút lao động địa phương; các dự án du lịch, khai thác quỹ đất bán đấu giá. Nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhằm đưa đất đai vào quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Trên cơ sở đó, tỉnh Sơn La đề nghị Bộ TN&MT sớm phê duyệt báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công bố kết quả kiểm kê đất đai để đưa vào sử dụng. Đồng thời, đề nghị Bộ TN&MT và Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Sơn La triển khai công tác kiểm kê theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019.

Kết quả kiểm kê đất đai đến ngày 31/12/2019, tổng diện tích đất tỉnh Sơn La có là 1.410.983 ha, bao gồm: Đất nông nghiệp 1.055.813 ha, chiếm 74,83% diện tích tự nhiên; đất phi nông nghiệp 65.975 ha, chiếm 4,68% diện tích tự nhiên; đất chưa sử dụng 289.195 ha, chiếm 20,50% diện tích tự nhiên. Phân loại theo đối tượng sử dụng, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 581.433 ha; tổ chức trong nước sử dụng 118.669 ha; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 155 ha...


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO