--Quảng cáo---

Phù Yên - Sơn La: Khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai

Đất đai - Nguyễn Nga - 12:39 21/10/2021

(TN&MT) - Từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành, việc triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn đã được huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nghiêm túc thực hiện, góp phần phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, ngăn ngừa tình trạng lãng phí trong sử dụng đất, đưa công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nền nếp.

Thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để đưa Luật Đất đai năm 2013 vào cuộc sống, UBND huyện Phù Yên đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt 27 xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật đến lãnh đạo các Ban, ngành, đoàn thể trong xã, các bản, hộ gia đình, người sử dụng đất. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về chính sách pháp luật đất đai, giảm đáng kể tình trạng tranh chấp, khiếu kiện về đất đai.

Đẩy mạnh cải cách hành chính về đất đai, đến nay, Phù Yên đã cơ bản hoàn thành cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho người dân.

Việc chấp hành quy định trong lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm, đúng quy trình, tiến độ, chú trọng lấy ý kiến nhân dân. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã lập có tính thống nhất cao, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp dưới phù hợp cấp trên, phù hợp chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. Quá trình sử dụng đất cơ bản dựa trên quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất từ năm 2015 - 2021; đang tập trung thực hiện Dự án lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Hàng năm, UBND huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại các cấp và các đối tượng sử dụng đất; rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch nhưng quá 3 năm chưa thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng sang mục đích khác. Thực hiện nghiêm các quy định về xử lý các dự án triển khai chậm tiến độ, sử dụng sai mục đích; có cơ chế khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận.

Kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực

Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, để thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch đồng bộ với cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, khai thác tiềm năng đất đai, huyện Phù Yên đã thông qua Đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh mở rộng thị trấn Phù Yên giai đoạn 2015 - 2025; xây dựng và phê duyệt Đề án phát triển du lịch bền vững huyện giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2030; du lịch cộng đồng bản Chiếu, xã Mường Thải và du lịch sinh thái đồi Noong Cốp, xã Quang Huy; xây dựng phát triển 2 cụm công nghiệp tại Gia Phù và Quang Huy.

Huyện Phù Yên tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai.

Song song đó, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng thẩm quyền, đối tượng. Từ năm 2014 đến nay, đã chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở hơn 3,2ha cho 276 hộ gia đình, cá nhân. Thu hồi hơn 276ha đất để thực hiện 43 dự án vì mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức thành công 22 cuộc đấu giá đất với 345 thửa đất trúng đấu giá, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 323 tỷ đồng. Đã có 13 xã, thị trấn được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy, cơ bản hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân…

Công tác cải cách hành chính về đất đai được coi trọng, giảm tối đa các thủ tục hành chính. UBND huyện đã niêm yết công khai quy trình giải quyết 12 thủ tục hành chính lĩnh vực TN&MT thuộc thẩm quyền của huyện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đăng tải trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

Công tác thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai được tăng cường. Đã thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, khai thác đất, tạo mặt bằng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn các xã; thành lập tổ rà soát tình hình quản lý sử dụng đất với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất trên địa bàn. Tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành để phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm. Đã tiếp nhận, giải quyết 162 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến đất đai.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Công tác hoàn thiện xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong ngành quản lý đất đai cũng luôn được huyện Phù Yên quan tâm chú trọng. Huyện Phù Yên đã tiến hành rà soát, đánh giá chức năng nhiệm vụ, biên chế các phòng ban trực thuộc UBND huyện, theo đó, Phòng TN&MT đã được bố trí 6 biên chế, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Tại cấp xã, thị trấn, đa số cán bộ địa chính - môi trường đạt trình độ từ trung cấp ngành quản lý đất đai và môi trường trở lên. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Yên cũng đã được kiện toàn với 6 biên chế và 2 hợp đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phù Yên được thành lập từ năm 2017, hiện có 4 biên chế.

Nhìn chung, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phù Yên những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu phát triển tổng thể kinh tế - xã hội của huyện và các ngành. Nhận thức của người sử dụng đất về các chính sách pháp luật đất đai được nâng lên đáng kể, việc sử dụng đất của người dân dần đi vào nền nếp, đưa đất vào sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích hoặc chuyển mục đích sử dụng đất không theo quy hoạch, kế hoạch đã được hạn chế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vẫn còn mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất giữa pháp luật đất đai và các pháp luật khác có liên quan như Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở… gây khó khăn cho tổ chức thực hiện, chưa khai thác hết nguồn lực đất đai cho phát triển. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về sử dụng đất chưa được kịp thời ngay từ cơ sở lúc mới phát sinh. Cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai còn hạn chế, thiếu thông tin cho việc xác định hiện trạng tình hình quản lý sử dụng đất, khó khăn cho thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án, dẫn đến tiến độ thực hiện chậm, kéo dài.

Theo số liệu thống kê đất đai năm 2020 của huyện Phù Yên, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện là 123.272,9ha. Trong đó, nhóm đất nông nghiệp chiếm hơn 82%; nhóm đất phi nông nghiệp chiếm 5,92%; đất chưa sử dụng chiếm 11,97%. Diện tích tự nhiên trong kết quả thống kê năm 2020 được kế thừa từ kiểm kê đất đai 2019 đã được cập nhật đường địa giới hành chính theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 2/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tính chính xác. Tất cả các điểm tranh chấp về địa giới hành chính trên địa bàn huyện Phù Yên cũng đã được hiệp thương thống nhất.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai, thời gian tới, huyện Phù Yên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai. Hàng năm, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất của người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các cấp.

Thường xuyên chỉ đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, thực hiện tốt công tác thống kê đất đai. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, không để xảy ra tình trạng sử dụng đất trái quy hoạch, kế hoạch đã được công bố. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ ứng xử, tiếp xúc khi giải quyết công việc với nhân dân của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực đất đai ở các cấp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO