Phú Yên: Đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Mỹ Bình | 10/09/2022 15:24

UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo văn bảo chỉ đạo UBND tỉnh Phú Yên nêu, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước trong việc đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả tích cực.

Lũy kế từ trước đến nay toàn tỉnh đã cấp được 575.667 giấy chứng nhận, với diện tích 367.261,64 ha, đạt 98,57% diện tích đủ điều kiện cần cấp 372.570,9ha. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm; nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Tuy nhiên, trong 08 tháng đầu năm 2022, công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận còn tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được. Trong đó tiến độ cấp Giấy chứng nhận lần đầu còn chậm; giải quyết hồ sơ trễ hẹn.

img_2665.jpg
 Phú Yên đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để chấn chỉnh, khắc phục ngay tồn tại nêu trên và đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về quyền, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương. Đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký đất đai bắt buộc theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh; xác định trách nhiệm chính của địa phương trong việc hoàn thành công tác kê khai, đăng ký đất đai bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị chuyên môn trên địa bàn, chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chậm, trễ hẹn; chấp hành thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; giải quyết dứt điểm các hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đã kê khai đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận còn tồn tại địa phương; tăng cường công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác quản lý đất đai nói chung, công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận nói riêng; giám sát chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm công chức, cán bộ có hành vi cố ý phạm trong giải quyết thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định pháp luật, kế hoạch đã đề ra; làm cơ sở nâng cao hiệu quả việc quản lý đất đai, giải quyết nhu cầu đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất được chặt chẽ, nhanh chóng và đúng theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chậm, trễ hẹn; chấp hành thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; giải quyết dứt điểm các hồ sơ hộ gia đình, cá nhân đã kê khai đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận còn tồn tại 09 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và cập nhật đầy đủ thông tin công đoạn hồ sơ khi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đầy đủ, công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên.

Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai và Bưu điện để thống nhất phương thức triển khai thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển, hồ sơ tài liệu và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai (như việc tiếp nhận, trả kết quả các thủ tục hành chính qua Bưu chính công ích). Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xử lý nghiêm công chức, viên chức, người lao động có hành vi cố ý vi phạm khi tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính cho hộ gia đình, cá nhân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phú Yên: Đẩy nhanh tiến độ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO