--Quảng cáo---

Ninh Bình: Tăng cường quản lý sử dụng đất đai tại đô thị

Đất đai - Trường Giang - 11:07 11/06/2020

(TN&MT) - Nghị Quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội và thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 6/12/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Kế hoạch triển khai.

Rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm pháp luật đất đai

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các Sở, ban, ngành trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị,  đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất. Hạn chế tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch, tạo sự ổn định về mặt pháp lý cho việc quản lý Nhà nước về đất đai.

Đồng thời, kế hoạch giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước nắm chắc quỹ đất đô thị và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng bộ, hiệu quả, hạn chế sự chồng chéo trong quan lý đất đai tại đô thị. Đặc biệt, ngăn chặn các hiện tượng chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật, tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất đai, môi trường tại đô thị trên địa bàn.

 

Theo kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được duyệt trong quy hoạch điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện làm cơ sở để điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất nhưng chưa có trong quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Sở TN&MT hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư thực hiện các quy định của pháp luật trong việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội.

Với hướng dẫn này, các đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Có biện pháp hoặc đề xuất biện pháp chỉ đạo để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, không đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh.

 Nâng cao năng lực quản lý, xác định giá đất để giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện khảo sát, xây dựng giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Thực hiện công khai, minh bạch việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi.

Thực hiện việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của Sở, UBND các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ sử dụng đất, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không có hiệu quả, vi phạm pháp luật về đất đai.

Đặc biệt là, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; tham mưu xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; khắc phục vi phạm trong lĩnh vực đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm và có biện pháp xử lý cụ thể.

Ngoài ra, cần kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị, bảo đảm quyền lợi của người có đất thu hồi; hướng dẫn kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực đất đai.

Xử lý trách nhiệm xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

Kế hoạch cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm: Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc xây dựng đồng bộ các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo quy định. Tăng cường các giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị; đăng tải hồ sơ quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của tỉnh và của Sở để lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp trước khi thẩm định hoặc phê duyệt…

Cũng theo kế hoạch, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền để điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình  có trong kế hoạch hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để chỉ đạo kịp thời.; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác có liên quan để phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm pháp luật về đất đai.

  Chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn có biện pháp ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt, nhất là đất trồng lúa.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng đất làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển đô thị bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ giữa pháp luật về đất đai và pháp luật về đô thị; giải quyết kịp thời các nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến đất đai.

Thực hiện nghiêm việc rà soát và công bố công khai các dự án vi phạm pháp luật đất đai trên trang thông tin điện tử của UBND các huyện, thành phố; kiên quyết thu hồi đất theo quy định của pháp luật đối với những dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, dự án đã bị chấm dứt chủ trương đầu tư, dự án sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai (theo thẩm quyền).


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO