--Quảng cáo---

Ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Ngành TN&MT - Lê Hùng (thực hiện) - 11:19 18/02/2021

(TN&MT) - Năm 2021, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đặt ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp đầu năm mới, Phóng viên Báo TN&MT đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng xung quanh vấn đề này.

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng

PV: Ông có thể cho biết những kết quả đạt được của ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng trong năm 2020?

Ông Ngô Thái Chân:

Năm 2020, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung do đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Sóc Trăng, sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của ngành TN&MT cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ngành, địa phương, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã hoàn thành 4/4 chỉ tiêu được giao theo kế hoạch.

Cụ thể, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; 100% cơ sở sản xuất mới xây dựng phải áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải nguy hại đạt 100%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề đạt tiêu chuẩn môi trường là 60,93%, vượt hơn 1,2% so với kế hoạch.

Song song với đó là công tác cải cách hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công và cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh, góp phần tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và nâng cao lợi thế trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh Sóc Trăng.

Công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn được lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng quan tâm, trong năm 2020 tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án phục vụ tốt trong công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường không ngừng được đổi mới, cải tiến với nhiều mô hình tuyên truyền hay, hiệu quả, thiết thực được triển khai tại nhiều địa phương.

Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường cũng thường xuyên được Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng quan tâm, đẩy mạnh thực hiện ở các cấp. Số vụ việc vi phạm trong năm 2020 giảm so với cùng kỳ, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường cơ bản được kiểm soát; các vụ việc khai thác khoáng sản, đất mặt, đất trồng lúa trái quy định được xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, việc triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện cơ bản đúng thời hạn và đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; đồng thời, triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021.

Về lĩnh vực biến đổi khí hậu, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt Báo cáo đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thực hiện Dự án Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 tỉnh Sóc Trăng; tham mưu UBND tỉnh dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2021, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục phối hợp đẩy mạnh kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh

PV: Bên cạnh những mặt thuận lợi, xin ông chia sẻ một số khó khăn của ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ?

Ông Ngô Thái Chân:

Năm 2020, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, dự án của ngành TN&MT còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Cụ thể như: Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu huyện Kế Sách; Dự án Điều tra, đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu, khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Dự án Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời gian sắp tới, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục được giao thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong khi đó, nguồn nhân lực của ngành TN&MT còn mỏng, nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

PV: Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, trong thời gian tới, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nào, thưa ông?

Ông Ngô Thái Chân:

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đề ra, năm 2021, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, thực hiện tinh giản đầu mối và sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý sao cho hợp lý, hoạt động có hiệu quả.

Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng sẽ thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời có giải pháp trong chỉ đạo điều hành và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành TN&MT; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tài nguyên, môi trường nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Song song đó, ngành TN&MT tỉnh Sóc Trăng cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh và kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật. Đồng thời, ngành TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để tháo gỡ những vướng mắc nhằm khắc phục triệt để những hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ, dự án của ngành TN&MT.

PV: Ngoài sự nỗ lực, cố gắng của ngành TN&MT, ông có kiến nghị, đề xuất các giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác quản lý của ngành trong thời gian tới?

Ông Ngô Thái Chân:

Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Sở TN&MT kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng tiếp tục hỗ trợ để ngành TN&MT triển khai thực hiện hoàn thành Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời, Sở TN&MT cũng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thực hiện và trình công bố Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để làm căn cứ triển khai thực hiện các quy hoạch của ngành TN&MT trong thời gian tới.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!  

  • Để phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển bền vững đất nước
    Ngành TN&MT - TS. Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT - 10:12 12/02/2021
    (TN&MT) - Nhân dịp Xuân mới Tân Sửu 2021, Tiến sỹ Trần Hồng Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có bài viết quan trọng đánh giá về những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2021-2026 của ngành Tài nguyên và Môi trường để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Báo Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng giới thiệu bài viết của Bộ trưởng Trần Hồng Hà.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO