--Quảng cáo---

Ngành Tài nguyên và Môi trường nắm chắc thời cơ, hành động quyết liệt và bứt phá toàn diện

Ngành TN&MT - Xuân Hợp - 09:54 26/11/2020

(TN&MT) - Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng đặt ra cho ngành Tài nguyên và Môi trường những cơ hội và thách thức mới, đòi hỏi mỗi chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", "người người thi đua", "ngành ngành thi đua" để góp sức lực, trí tuệ và tài năng của mình, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trong suốt chiều dài xây dựng và phát triển, phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài nguyên và Môi trường luôn quán triệt và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Lan tỏa tâm thế thi đua

Quán triệt và thực hành "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Bác, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đối với toàn ngành. Công tác này đã trở thành động lực, thúc đẩy toàn ngành bứt phá hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên cả nước.

Trong tâm thế đầy quyết tâm, nhiều năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ, đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát công tác thi đua khen thưởng của ngành TN&MT, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện phương châm hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 là “Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”.

Giai đoạn 2015 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa các nội dung của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản dưới Luật về xây dựng, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tổng kết, đánh giá và bình xét khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời, chất lượng; phù hợp với điều kiện cụ thể của Bộ và ngành Tài nguyên và Môi trường, như: Thông tư số 18/2015/TT-BTNMT ngày 16/4/2015 quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”, Thông tư số 50/2015 ngày 12/11/2015, Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14/11/2018 quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường.

Chỉ đạo hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua các Kế hoạch tổ chức thực hiện với các nội dung, tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể của ngành Tài nguyên và Môi trường. Đó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự lan tỏa và phát huy sức mạnh trong toàn hệ thống chính trị để tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của đất nước, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua.

Ngành Tài nguyên và Môi trường luôn xác định mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua yêu nước phấn đấu đạt được luôn gắn liền với chủ đề trọng tâm như: Năm 2016, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm thi đua xây dựng ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016”; Năm 2017, với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”; Năm 2018, với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; Năm 2019, với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá phát triển bền vững đất nước”. Năm 2020, với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả”.

Khu đô thị xanh Ecopark Hà Nội. Ảnh: MH

Động lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua toàn ngành bám sát nhiệm vụ chính trị, được phát động sâu rộng, có chiều sâu tại các cơ quan, đơn vị với hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn. Nổi bật là công tác cải cách hành chính luôn được Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc quyết tâm thực hiện. Đây được xem là quyết sách lớn góp phần hài lòng nhân dân, đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đến nay, Bộ đã bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; cắt giảm bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ tăng 9 bậc so với năm 2016…

Với công tác quản lý chuyên ngành, các nguồn tài nguyên từng bước được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển đất nước, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tập trung giải quyết những vướng mắc đặt ra từ thực tiễn thi hành Luật Đất đai; chỉ đạo hoàn thành việc lập, phê duyệt điều chỉnh sử dụng đất đồng bộ ở 3 cấp; thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để giải quyết nhu cầu nhà ở, phát triển sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong 4 năm (2015 - 2020), chúng ta đã đưa hơn 63 nghìn ha đất chưa sử dụng vào các mục đích phát triển kinh tế - xã hội; chuyển dịch gần 76 nghìn ha đất cho phát triển hạ tầng, sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị. Tình trạng sử dụng lãng phí đất đai đã được khắc phục căn bản, xử lý, thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với diện tích gần 30 nghìn ha…

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường được sự quan tâm của toàn xã hội từ nhận thức đến hành động. Tập trung giải quyết các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, chủ động phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ ô nhiễm môi trường. Bộ TN&MT chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về quản lý rác thải, từng bước thực hiện tái chế, tái sử dụng rác thải thay cho chôn lấp, giảm thiểu rác thải nhựa. Xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về môi trường. Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển được tăng cường.

Toàn ngành đã tập trung nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn về các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, nước biển dâng, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn để phòng chống thiên tai. Chủ động đề xuất các quyết sách về ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai các giải pháp tổng thể trước mắt và lâu dài, chuyển đổi mô hình sản xuất quy mô lớn phù hợp với điều kiện tự nhiên, an toàn và bền vững.

Hệ thống thông tin địa lý được số hóa; công nghệ viễn thám đã được đẩy mạnh ứng dụng phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường. Công tác điều hành được thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng; thủ tục hành chính không ngừng được cải cách. Các vấn đề bức xúc xã hội đã được tập trung chỉ đạo giải quyết như khiếu kiện liên quan đến tài nguyên và môi trường, xử lý các vi phạm,... qua đó, tăng cường sự hài lòng, củng cố niềm tin của nhân dân.

Toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp, sáng kiến quốc tế và trong nước nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, bước đầu tạo được sự chung tay của toàn xã hội. Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được triển khai tích cực, kinh tế biển và các tỉnh, thành phố ven biển tiếp tục là động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đặc biệt, ngành Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế với người dân.

Tiếp tục đổi mới, bứt phá toàn diện

Từ nhiều năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, phát hiện nhân tài. Đây được xem là giải pháp vô cùng hiệu quả trong việc giáo dục, động viên, nêu gương trong xã hội, tạo sự ảnh hưởng và sức lan tỏa rộng lớn trong phong trào thi đua.

Nhận thức sâu sắc rằng, công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện hiệu quả sẽ tác động đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, do đó, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đổi mới phong trào thi đua, khen thưởng, nhất là thực hiện theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Toàn ngành tiếp tục đổi mới tư duy hành động; chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành; dự báo, phản ứng chính sách kịp thời để vượt qua khó khăn, thách thức tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong công tác quản lý sử dụng tài nguyên, chủ động trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung sửa đổi Luật Đất đai, hoàn thiện các công cụ kinh tế, tài chính, đổi mới phương pháp định giá đất để quản lý, điều tiết các quan hệ đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, phòng chống thất thoát, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được thông qua mới đây, sẽ góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Từ nay đến cuối năm 2020 và các năm tiếp theo, ngành Tài nguyên và Môi trường tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vấn đề bức xúc, điểm nóng phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Đặc biệt, toàn ngành tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh. Hoàn thiện quy trình liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, biển và hải đảo. Thực hiện cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đối với tất các các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ…

Ngành Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế; thúc đẩy, mở rộng các diễn đàn đối thoại, tham vấn chính sách nhất là trong sửa đổi Luật Đất đai. Rà soát, thể chế hóa các hiệp định, cam kết mà Việt Nam đã tham gia.

Đồng thời, ngành tổ chức thực hiện các chương trình truyền thông, mô hình truyền thông về tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần…

Với những giải pháp trọng tâm, với khí thế mới, quyết tâm cao, cùng những nền tảng đã xây dựng trong những năm qua, chúng ta hoàn toàn tin tưởng toàn ngành Tài nguyên và Môi trường luôn hành động, chung sức, đồng lòng, thi đua sáng tạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và chuẩn bị tốt nền tảng cho giai đoạn đến năm 2030 và các năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Chính phủ và Nhân dân giao phó.

  • Trường Đại học TN&MT Hà Nội nhận Huân chương Lao động hạng Nhì
    Ngành TN&MT - Khương Trung - Mai Đan - 15:43 20/11/2020
    (TN&MT) - Sáng 20/11, tại Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường và Chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO