Xã hội

Hà Quảng – Cao Bằng: Xóa đói giảm nghèo cần sự vào cuộc đồng bộ

Thuỵ Khanh 09/05/2023 - 17:01

(TN&MT) - Huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng vẫn còn là huyện nghèo với tỷ lệ nghèo đa chiều tương đối cao, chiếm 51,59%, trong đó tỷ lệ nghèo toàn huyện là 39,95%, tỷ lệ hộ cận nghèo chiếm 12% và có 16 xã đặc biệt khó khăn. Do đó, để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững, Hà Quảng cần phải triển khai kế hoạch hành động một cách đồng bộ từ cả chính quyền và nhân dân.

Mặc dù UBND huyện Hà Quảng đã triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 và ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, thành lập Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 giúp tuyên truyền, phổ biến chính sách, dự án giảm nghèo đến các tầng lớp dân cư, người nghèo và đối tượng thụ hưởng bằng nhiều hình thức để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo,... song, chỉ tiêu giảm nghèo trong năm 2022 đã không đạt kế hoạch đề ra, với tổng số hộ nghèo tại huyện là 5.012 hộ, chiếm tỷ lệ: 35,62%, giảm 3,97% (tăng 1,31%) so với năm 2021 (Báo cáo của Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội UBND huyện Hà Quảng).

tu-thien-cao-bang-htsc-1-768x432.jpeg
Huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng vẫn còn là huyện nghèo với tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 51,59%

Theo đó, nguyên nhân tồn tại các hạn chế là do công tác giảm nghèo ở một số cơ sở chưa thực sự được quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giảm nghèo đã được các cấp, các ngành tích cực vào cuộc nhưng hiệu quả chưa cao, dẫn đến tình trạng bản thân người nghèo và nhiều hộ nghèo vẫn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa có ý thức nỗ lực vươn lên thoát nghèo khiến nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo còn diễn ra.

Đồng thời, do điều kiện kinh tế - xã hội của huyện vẫn chưa đủ tiềm lực để huy động, thúc đẩy đóng góp của nhân dân nên việc thực hiện công tác giảm nghèo vẫn gặp nhiều vướng mắc chưa được triển khai, bên cạnh đó các Chương trình mục tiêu quốc gia không có kinh phí giải phóng mặt bằng và một số công trình vướng đất rừng (rừng tự nhiên) đã gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong đó, năm 2022 cũng do tác động của đại dịch Covid – 19 khiến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và huyện Hà Quảng nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, nhiều đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo làm việc tại các công ty bị mất việc làm, phải ngừng việc hoặc chưa có cơ hội tìm việc làm do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; Nông sản, sản phẩm hàng hoá của nông dân (trâu, bò...) không được xuất bán sang các nước, cùng với giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của người dân, dẫn đến nhiều hộ tái nghèo và phát sinh mới các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn huyện.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, UBND huyện Hà Quảng đã ban hành Kế hoạch số 397/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hà Quảng năm 2023 (giai đoạn 2021 – 2025) để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện đạt trên mức sống tối thiểu, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều 2022 – 2025, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; Hỗ trợ các xã nghèo trên huyện triển khai thực hiện các dự án để sớm thoát khỏi tình trạng nghèo và đặc biệt khó khăn... với tổng kinh phí thực hiện là 156 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển 105 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 50 tỷ đồng.

Kinh phí này sẽ được đầu tư vào các dự án: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội huyện, trong đó, tiểu dự án 2 triển khai đề án hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; Đa dạng sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin,…

z4316584112704_2a3f281a78fa685c393762dcb366ef76.jpg
Mục tiêu toàn huyện Hà Quảng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên trong năm 2023

Cụ thể, để đạt mục tiêu đặt ra cho toàn huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% trở lên, UBND huyện Hà Quảng đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với công tác giảm nghèo năm 2023 về việc thực hiện triển khai các dự án, tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia; Ban hành các chính sách, kế hoạch, nội dung giảm nghèo bền vững để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, đặc biệt cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành huyện với UBND các xã, thị trấn trong triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023, chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng thôn, bản và người dân trong việc quản lý, giám sát đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án. Hỗ trợ triển khai các mô hình giảm nghèo trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, du lịch, thương mại và các lĩnh vực khác gắn với các Chương trình, đề án, dự án trọng điểm, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tiến tới nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, tạo sinh kế bền vững cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

Lồng ghép nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững với nguồn vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia khác, nhằm khuyến khích sự đóng góp của nhân dân và các đối tượng được thụ hưởng chính sách cùng cả cộng đồng trong triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án năm 2023; Ưu tiên triển khai các dự án, tiểu dự án có tính chất liên kết vùng, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của nhân dân, gắn với các chương trình, đề án, dự án trọng điểm, đột phá của huyện, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Theo đó, các cơ quan ban ngành huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện Chương trình ở các cấp, nhất là cấp cơ sở, kịp thời phát hiện các sai sót để điều chỉnh, giải quyết theo thẩm quyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí, thất thoát nguồn đầu tư của nhà nước và sự đóng góp của nhân dân, nhằm tạo nên sự đồng bộ, thống nhất trong công tác giảm nghèo bền vững trên toàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Quảng – Cao Bằng: Xóa đói giảm nghèo cần sự vào cuộc đồng bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO