Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh

23/05/2018 09:05

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của 8 tỉnh: Yên Bái; An...

 

Chính ph va ban hành các Ngh quyết điu chnh quy hoch s dng đt đến năm 2020 và kế hoch s dng đt kỳ cui (2016 - 2020) ca 8 tnh: Yên BáiAn GiangBình DươngLai ChâuKon TumCao BngLào CaiSơn La.
 

tplxtangtocptktxh14


Chính ph yêu cu UBND 8 tnh trên xác đnh ranh gii và công khai din tích đt trng lúa, rng phòng h, rng đc dng cn bo v nghiêm ngt; điu tiết phân b ngun lc, trước hết là ngun ngân sách nhà nước bo đm li ích gia các khu vc có điu kin phát trin công nghip, đô th, dch v vi các khu vc bo v đt trng lúa, đt rng; có chính sách, bin pháp phù hp đ gim chi phí sn xut, tăng thu nhp, đ người trng lúa yên tâm sn xut; tăng đu tư h tng xã hi, h tng k thut, đm bo tính thng nht, đng b gia các khu vc.
 

Bên cnh đó, qun lý, s dng đt theo đúng quy hoch, kế hoch s dng đt nht là khu vc s chuyn mc đích s dng đt đ tp trung cho phát trin kinh tế và chuyn đi cơ cu kinh tế theo hướng phát trin dch v, đô th đ tăng ngun thu cho ngân sách; đy mnh vic đu giá quyn s dng đt; khuyến khích s dng đt tiết kim, hiu qu, khc phc tình trng b hoang đt đã giao và đã cho thuê; t chc qun lý, giám sát cht ch qu đt được quy hoch phát trin đô th, khu kinh tế, khu công nghip, cm công nghip, đt cơ s sn xut, kinh doanh phi nông nghip nhm s dng tiết kim, hiu qu qu đt, khc phc tình trng mt cân đi trong cơ cu s dng đt gia đt vi đt xây dng cơ s h tng k thut, h tng xã hi và các yêu cu v bo v môi trường.
 

Đng thi, tăng cường công tác thanh tra, kim tra vic qun lý, s dng đt đai ngăn chn và x lý kp thi các vi phm trong thc hin quy hoch, kế hoch s dng đt; kiên quyết không gii quyết giao đt, cho thuê đt, chuyn mc đích s dng đt đi vi các trường hp có trong quy hoch, kế hoch s dng đt, kim tra, x lý các trường hp đã được giao đt, cho thuế đt nhưng không s dng, s dng sai mc đích theo quy đnh ca pháp lut đt đai...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 8 tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO