--Quảng cáo---

Công tác Đảng năm 2019 của Bộ TN&MT: Chuẩn bị nền tảng, tạo động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới

Trong nước - 22:14 26/01/2019

(TN&MT) - Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ lấy năm 2018 là năm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” làm trọng tâm hành động.

tk4
Đồng chí Lê Công Thành - Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ TN&MT và đồng chí Lê Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 của Đảng bộ Bộ TN&MT

 

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo sát tình hình thực tiễn, dự báo chính xác các xu thế, yêu cầu phát triển để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề trọng tâm của nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác đảng năm 2018, đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết, sơ kết đánh giá tình hình triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn bị nền tảng, động lực cho phát triển những năm tiếp theo và giai đoạn mới.

Tại hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa diễn ra mới đây, nhiều đại biểu các đảng uỷ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những báo cáo tham luận sâu sát, trọng tâm thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ trong công tác xây dựng Đảng và chuyên môn nghiệp vụ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường xin trân trọng trích đăng những báo cáo tham luận này. 

Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam: Tích cực triển khai thực hiện nghị quyết 36-NQ/TW

Tại Hội nghị tổng kết 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019, Đảng uỷ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (TCBHĐVN) báo cáo tham luận về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Tổng cục BHĐVN trong việc xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, với quan điểm phải đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển…Đồng thời, tích cực triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

A Tuấn
Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam phát biểu tham luận

Song song đó, Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt với các đơn vị liên quan tiến hành tổng kết chuyên đề về: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển; Quốc phòng, an ninh biển; Đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển; Phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược các vùng biển; Huy động các nguồn lực phát triển kinh tế biển; Khoa học và công nghệ biển; Xây dựng kết cấu hạ tầng biển, đảo và vùng ven biển; Kinh nghiệm quốc tế về quản lý biển và đại dương; Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; Bảo vệ môi trường biển và ven biển; Phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; Quản lý nhà nước về biển, đảo.

Tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, trong đó có Tổng cục thống kê để xác định thống nhất các tiêu chí đánh giá, con số cụ thể; xây dựng bộ số liệu thốngk ê về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội Việt Nam đã đạt được khi thực hiện Chiến lược biển trong giai đoạn 2007-2017.

Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp là Tổng cục BHĐVN chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW để trình Chính phủ. Trong thời gian tới, Đảng uỷ và Lãnh đạo Tổng cục BHĐVN sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để: Tổ chức khảo sát một số khu vực Bắc, Trung, Nam, để điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng phát triển KT-XH biển, đảo; đánh giá công tác bảo vệ môi trường… đồng thời khảo sát nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế biển của các địa phương trong thời gian tới.

Bên cạnh đó đơn vị sẽ tổng hợp nhu cầu của các Bộ, Ngành, địa phương về phát triển bền vững kinh tế biển, ven biển; Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí lựa chọn các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài đưa vào Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm; Tổ chức các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, tham vấn ý kiến các Bộ, ngành về nội dung của các bản kế hoạch.

Tổng cục Khí tượng Thuỷ Văn: Tăng cường công tác dự báo, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra

Năm 2018 đánh dấu mốc quan trọng đặc biệt đối với lĩnh vực Khí tượng thuỷ văn (KTTV), khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đây là vinh dự lớn, đồng thời thể hiện kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong công tác KTTV.

A Vinh
Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn  trình bày tham luận

Thực hiện quyết định của Thủ tướng, sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và môi trường, Đảng uỷ Tổng cục đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng, mang tính tổng thể, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về KTTV. Trong đó, trọng tâm ưu tiên nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn dự báo, cảnh báo KTTV; duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới trạm, thông tin, dữ liệu KTTV từ hệ thống cơ quan KTTV quốc gia đến hoạt động KTTV chuyên dùng của các Bộ, địa phương và các tổ chức, cá nhân.

Cùng với sự chủ động phòng chống của các cấp chính quyền, nhân dân, ngành KTTV đã góp phần làm giảm khoảng 2/3 thiệt hại do thiên tai gây ra so với năm 2017.

Với mong muốn tạo nên những bước phát triển đột phá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đảng uỷ Tổng cục KTTV xác định một số định hướng trọng tâm cho năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là hoàn thiện hệ thống thể chế, hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phục vụ cho hoạt động KTTV phát triển.

Thống nhất tăng cường giám sát, quản lý thông tin, dữ liệu KTTV đúng với tính chất một dạng dài nguyên số quan trọng, được quản lý, khai thác sử dụng, tích hợp hiệu quả trong các hoạt động kinh tế - xã hội; quan tâm, tạo điều kiện, phát triển hoạt động KTTV chuyên dùng phục vụ nhu cầu riêng, thu hút, đa dạng hoá nguồn lực đầu tư, mở rộng xã hội hoá công tác KTTV, đồng thời chỉ đạo kết nối với hệ thống dữ liệu KTTV.

Tiếp tục quan tâm, phân bổ và bố trí đủ nguồn lực cho các hoạt động KTTV quan trọng nhằm hướng đến phục vụ tốt hơn các ngành nghề như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, du lịch… và từng bước dự báo chi tiết đến từng thành phố, thị xã, quận, huyện để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

Cho phép triển khai xây dựng Đề án quốc gia về KHCN và HTQT trong lĩnh vực KTTV nhằm tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực KTTV chất lượng cao; đẩy nhanh tiếp thu, ứng dụng vào nghiệp vụ dự báo KTTV, tập trung vào các hiện tượng thời tiết thuỷ văn nguy hiểm; đồng hoá số liệu trên cơ sở có sự phối hợp, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, WMO, Uỷ ban Bão quốc tế, các nước có nền khoa học, công nghệ dự báo KTTV tiên tiến, có cơ chế đãi ngộ các nhà khoa học hàng đầu thế giới về KTTV đến làm việc tại Việt Nam.

Tổng cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam: Quản lý hiệu quả tài nguyên khoáng sản

Xác định khoáng sản là tài nguyên truyền thống, là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp. Mấy chục năm qua, Ngành địa chất đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc đo vẽ bản đồ địa chất và đánh giá khoáng sản… Đảng uỷ Tổng cục đã chú trọng chỉ đạo, lãnh đạo công tác điều tra, thăm dò các mỏ ẩn sâu có quy mô lớn và rất lớn để phục vụ công tác phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

TK7
Lãnh đạo Tổng cục Địa chất và Khoáng sản trình bày tham luận

Về phương hướng nhiệm vụ 2019 trong công tác Đảng, đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cho công tác điều tra cơ bản về khoáng sản, theo đó phát hiện thêm nhiều mỏ khoáng sản có giá trị để bổ sung chiến lược, quy hoạch khoáng sản phục vụ phát triển, trong năm 2019 Đảng uỷ Tổng cục sẽ ban hành “Nghị quyết chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản” đển quán triệt, triển khai toàn diện đến tất cả các cơ sở Đảng trực thuộc.

Trong năm 2019, Đảng uỷ Tổng cục sẽ chỉ đạo triển khai “thanh tra chuyên đề về kiểm soát sản lượng khoáng sản khai thác thực tế” tại một số doanh nghiệp, tập trung vào hoạt động khai thác đá vôi xi măng. Để tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác này, từ đầu năm Đảng uỷ Tổng cục sẽ ban hành “Nghị quyết chuyên đề về đổi mới chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành khoáng sản” làm cơ sở chỉ đạo đồng bộ công tác này.

Bên cạnh đó, coi trọng phát huy vai trò trách nhiệm của uỷ ban kiểm tra trong việc tham mưu, giúp cấp uỷ thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng. Những tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, trở ngại trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thì cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra cấp trên phải chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ đảng bộ, chi bộ cơ sở tháo gỡ.

Công nghệ thông tin: Xây dựng vận hành Chính phủ điện tử

Đảng uỷ Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường đã tăng cường vai trò, trách nhiệm trong việc quyết liệt chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng uỷ coi trọng sự thống nhất cao từ nhận thức, chủ trương đến sự quyết tâm, sát sao trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực của đơn vị, đây là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

A Hà
Lãnh đạo Cục Công nghệ Thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường trình bày tham luận

Với những kết quả đã thực hiện tốt trong năm 2018, Đảng uỷ Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường xác định trong năm 2019 Đảng uỷ, các tổ chức Đảng , đảng viên gương mẫu thực hiện hiện đại hoá tổ chức, xây dựng vận hành chính phủ điện tử; Đưa vào sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, vận hành chính phủ điện tử, trong đó sử dụng cơ sở dữ liệu, hệ thống thống tin trong công tác hàng ngày.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên môi trường  cũng kiến nghị sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Đảng bộ góp phần thúc đẩy chính phủ điện tử theo nghị quyết; thực hiện chỉ thị, đường lối của Đảng và các văn bản, quy định, định hướng của nhà nước.

Xây dựng Đề án về Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc, Bản đồ và Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030

Năm 2018, Đảng uỷ Cục Đo đạc Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Đo đạc và bản đồ, Quốc hội khoá XIV đã thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Lần đầu tiên hoạt động đo đạc và bản đồ được quản lý thống nhất bằng văn bản pháp luật có tính pháp lý cao nhất là Luật, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng thúc đẩy ứng dụng các thành quả của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; làm nền tảng để phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quy hoạch lãnh thổ; giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và cứu nạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học về trái đất.

TK6
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và Triển khai nhiệm vụ năm 2019

Trong năm 2019, Đảng uỷ Cục Đo đạc Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam sẽ đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo kế hoạch 2019; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản dưới Luật; Chỉ đạo xây dựng Đề án về Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, định hướng đến năm 2040.

Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, các dự án đang thi công; các nhiệm vụ liên quan đến công tác biên giới, biển đảo; các nhiệm vụ phục vụ phát triển bền vững; các dự án đầu tư công trung hạn; các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và bảo đảm an ninh quốc phòng; tập trung xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ.

Chỉ đạo thực hiện có hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; thường xuyên đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO