Còn sai sót xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường ở Hưng Yên

Thúy Nhi| 02/12/2022 13:35

(TN&MT) - Qua kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát hiện một số tồn tại, sai sót tại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo Kết luận số 14/KL-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành (XLVPHC) chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong tổ chức thực hiện cần được khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể, về áp dụng pháp luật về XLVPHC, trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã ban hành 199 quyết định XPVPHC và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (ADBPKPHQ) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trong đó, có 152 vụ việc vi phạm về đất đai và 47 vụ việc vi phạm về môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành 30 Quyết định (29 quyết định XPVPHC, 1 quyết định ADBPKPHQ), trong đó, có 21 vụ việc vi phạm về đất đai và 9 vụ việc vi phạm về môi trường; tổng số tiền thu được là 5.123.5000.000 đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Công an tỉnh và Chánh thanh tra Sở TN&MT đã ban hành 169 Quyết định (105 quyết định XPVPHC, 64 quyết định ADBPKPHQ), trong đó, có 131 vụ việc vi phạm về đất đai 131 và 38 vụ việc vi phạm về môi trường 38; tổng số tiền thu được là 2.237.690.000 đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, trong năm 2021, tỉnh Hưng Yên không có vụ việc vi phạm hành chính chuyển cơ quan tố tụng để truy cứu trách hiệm hình sự và không có vụ việc do cơ quan tố tụng chuyển để XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ TN&MT đánh giá, việc áp dụng pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thẩm quyền và trình tự thủ tục XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về XLVPHC và các quy định của pháp luật chuyên ngành.

Về tồn tại, hạn chế, Bộ TN&MT chỉ ra, UBND tỉnh Hưng Yên chưa ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm với từng loại vi phạm pháp luật đất đai theo phân cấp tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai.

Các điều kiện và phương tiện, thiết bị bảo đảm cho việc thi hành pháp luật XLVPHC nói chung và trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh Hưng Yên còn thiếu, gặp nhiều khó khăn; hiểu biết, năng lực về pháp luật, nghiệp vụ của đội ngũ công chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về XLVPHC còn hạn chế. Ngoài ra, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm còn hạn chế. Thông tin, số liệu, báo cáo về XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa được tổng hợp, thống kê đầy đủ, thiếu cập nhật.

Về áp dụng pháp luật về XLVPHC, theo Báo cáo bổ sung của UBND tỉnh Hưng Yên, địa phương có 4 quyết định XPVPHC thuộc lĩnh vực đất đai chưa được thi hành; tuy nhiên, tại phụ lục kèm theo Báo cáo cho thấy còn khá nhiều quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ trong lĩnh vực đất đai chưa được thi hành (chủ yếu thuộc thẩm quyền xử phạt của UBND cấp xã của huyện Yên Mỹ).

Điều này cho thấy công tác đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Qua kiểm tra xác suất 23/34 hồ sơ XPVPHC năm 2021 của lĩnh vực đất đai, môi trường thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên (19/30 hồ sơ) và Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm (04/04 hồ sơ) cho thấy một số tồn tại, hạn chế.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị, UBND tỉnh Hưng Yên cần quan tâm chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đồng thời, có các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là tăng cường thanh tra, kiểm tra và tập huấn, bồi dưỡng pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên khẩn trương ban hành quy định mức độ buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm đất đai theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về XPVPHC trong lĩnh vực đất đai...

Bên cạnh đó, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành các quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ chưa được thi hành; xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không đôn đốc, kiểm tra, cưỡng chế thi hành một số quyết định XPVPHC, ADBPKPHQ trong năm 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn sai sót xử lý vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường ở Hưng Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO