Bộ TN&MT: Tạo đột phá về cải cách hành chính

12/04/2018 15:34

(TN&MT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2018, từ đầu năm tới nay, Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt...

(TN&MT) - Xác định cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2018, từ đầu năm tới nay, Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động để đẩy mạnh công tác này như: Xây dựng văn bản pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)…
Bộ TN&MT Tạo đột phá về cải cách hành chính
Bộ TN&MT đã có nhiều hoạt động để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: MH
Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ TN&MT), từ đầu năm 2018 đến nay, Bộ đã tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 

Ngày 29/12/2017, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 3469/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC của Bộ TN&MT năm 2018 nhằm đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục trong quá trình xử lý văn bản và tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Bộ đã tiếp nhận 4.307 văn bản đến và 280 văn bản mật; kiểm tra thể thức và phát hành 1.753 văn bản đi và 57 văn bản đi mật; tiếp nhận, phân loại và chuyển giải quyết 115 đơn thư khiếu nại. Tính đến hết ngày 23/2/2018, Bộ thực hiện xử lý tổng số 1.605 hồ sơ, trong đó, tiếp tục xử lý 946 hồ sơ chuyển tiếp và 659 hồ sơ nộp mới (hồ sơ năm 2018). Thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 698 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn thành 43,4%  (gồm 244 hồ sơ chuyển tiếp và 454 hồ sơ của năm 2018).

Bên cạnh đó, Bộ đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, Bộ đã ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC của Bộ năm 2018 theo Quyết định số 3538/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT gồm 9 nhóm nhiệm vụ như: thường xuyên cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Bộ, ngành và thông tin về các hoạt động CCHC của Bộ, các đơn vị trực thuộc lên Cổng Thông tin điện tử Bộ, chuyên trang CCHC của Bộ, các ấn phẩm báo giấy, báo hình...; thiết lập kênh tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các cá nhân tổ chức về các quy định liên quan đến CCHC; công bố các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ thuộc thẩm quyền của Bộ; tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thông qua họp báo định kỳ của Bộ trong việc đưa tin, bài về triển khai Chương trình, Kế hoạch CCHC của Bộ...

Theo đánh giá của Vụ Tổ chức cán bộ, các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2018 của Bộ đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả. Nhờ tiếp tục xác định CCHC là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2018, lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC tại các cuộc họp giao ban. Tuy vậy, việc bố trí kinh phí cho công tác CCHC vẫn còn khó khăn; chưa huy động và đa dạng hóa được các nguồn vốn, bao gồm cả công tác hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác CCHC.

Để đẩy mạnh công tác này trong quý II, năm 2018, Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, Bộ sẽ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về CCHC của Bộ; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Bộ; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối với thủ trưởng đơn vị cũng như với các tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2018 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC trong hệ thống pháp luật về TN&MT hiện nay; tiếp tục đề xuất bãi bỏ một số TTHC không cần thiết hoặc lồng ghép, gộp một số TTHC có tính chất tương đồng; giảm thời gian, cắt bỏ một số trình tự thực hiện TTHC và đơn giản hóa hồ sơ, thành phần hồ sơ trong thực hiện TTHC thông qua quá trình xây dựng các VBQPPL thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Ngoài ra, thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa TTHC trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng việc thẩm định các quy định TTHC trong dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng; thực hiện kiểm soát chất lượng công tác công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ...
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT: Tạo đột phá về cải cách hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO