--Quảng cáo---

Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

Ngành TN&MT - Việt Khang - 16:13 06/01/2021

(TN&MT) - Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản pháp luật năm 2021, không để nợ đọng.... - Đó là mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 vừa được Bộ TN&MT ban hành.

Theo Kế hoạch, năm 2021, Bộ TN&MT đã đưa ra 6 mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Trong đó, Bộ tập trung xây dựng Hệ thống thủ tục hành chính (TTHC) đơn giản, công khai, minh bạch, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết ít nhất đạt 30%. Đồng thời, đẩy mạnh thanh toán điện tử, cung cấp ít nhất 35% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí hoặc lệ phí khi giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Bên cạnh đó, triển khai các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, tích hợp và cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia, triển khai có hiệu quả Cơ chế Một cửa quốc gia, Một cửa ASEAN đối với các TTHC kiểm tra chuyên ngành. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh thực hiện thí điểm mô hình liên thông trong giải quyết một số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Cùng với đó, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy của ngành tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Phấn đấu năm 2021 đạt tỷ lệ tinh giản biên chế so với năm 2015 là 10%. Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp ngành TN&MT đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành.

Cải cách hành chính luôn được Bộ TN&MT quan tâm chỉ đạo, các đơn vị trực thuộc quyết tâm thực hiện. Ảnh: HM

Bộ đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, tập trung nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động nhằm xây dựng đội ngũ chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và yêu cầu công tác trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả việc luân chuyển, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức, viên chức gắn với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy.

Bộ siết chặt kỷ luật tài chính, giám sát chặt chẽ đầu tư công, nguồn vốn vay, sử dụng và quản lý hiệu quả tài sản công, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách Nhà nước. Tiếp tục xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng ngân sách và các nguồn kinh phí khác minh bạch, hiệu quả, quản lý theo mục tiêu.

Đặc biệt, Bộ tổ chức triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số ngành TN&MT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của Bộ, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân. Cập nhật và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử; triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu ngành, nhất là về đất đai, quan trắc TN&MT. Xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành thông suốt, kết nối giữa Bộ với Chính phủ, các Bộ, ngành và các Sở TN&MT để tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp Dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, mức độ 4 theo kế hoạch.

Kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ cụ thể trong công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, công vụ, tài chính công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiện đại hóa hành chính; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Bộ TN&MT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Bộ, của đơn vị. Tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt để xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, đưa nội dung CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị để góp phần tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện.

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO